Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   >   Ν. Φλώρινας    >    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Ένταξη της ερευνητικής πρότασης ELECTRON στο πλαίσιο του Η2020 συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ.

 


Εγκρίθηκε η πρόταση ELECTRON: rEsilient and seLf-healed EleCTRicalp Ower Nanogrid, η οποία οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Εργαστήριο του Διαδικτύου των Πραγμάτων, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη.

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, το έργο ELECTRON φιλοδοξεί να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τεχνολογίες αιχμής, όπως η δικτύωση οριζόμενη από λογισμικό (softwaredefinednetworking), η κβαντική κρυπτογραφία (quantumcryptography), η συνενωτική μάθηση (federatedlearning) και η προορατική νησιδοποίηση (proactiveislanding) για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε δίκτυα παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.

Το Εργαστήριο του Διαδικτύου των Πραγμάτων, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών, με προϋπολογισμό που αγγίζει τις 400 χιλιάδες ευρώ, θα αναλάβει την τεχνική εποπτεία του έργου (technicalmanagement) στο πλευρό της Intrasoft International SA, που θα συντονίσει το ELECTRON.

Το τριετές αυτό ευρωπαϊκό έργο, που κατάφερε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής πρόσκλησης H2020-SU-DS04-2020, δεν αποτελεί απλώς το επιστέγασμα του ερευνητικού και αναπτυξιακού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία των κρίσιμων υποδομών με τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Κατοχυρώνει την τεχνογνωσία αλλά και την συνεισφορά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον καθορισμό των πολιτικών και των καλών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην θωράκιση των θεσμών της ψηφιακής Δημοκρατίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι το έργο ELECTRON αποτελεί το 3ης γενιάς έργο Ορίζοντα, μετά τα SPEAR (https://www.spear2020.eu/) και SDN-microSENSE (https://www.sdnmicrosense.eu/), στην περιοχή της προστασίας των υποδομών ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κοινοπραξία συμμετέχει η Ουκρανική εταιρία διανομής ενέργειας Prykarpattyaoblenergo, που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους της γνωστότερης κυβερνοεπίθεσης σε υποδομές ενέργειας στην περιοχή Ivano-Frankivsk της Ουκρανίας το 2015.

Με την έγκριση του ELECTRON, ο συνολικός προϋπολογισμός του Εργαστηρίου του Διαδικτύου των Πραγμάτων, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά έργα, εκ των οποίων 5 ενεργά έργα Ορίζοντα, καταδεικνύοντας την δυναμική του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 8:11 pm


Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 


Επιχορήγηση 70% στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσεις δίνεται στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία», την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ.Γεώργιος Κασαπίδης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι και οι Δικαιούχοι της Δράσης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.500.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1.000.000 ευρώ θα κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίαςκαι τα 1.500.000 ευρώ θα κατανεμηθούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές παρέμβασης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Καστοριά, την Φλώρινα και τα Γρεβενά. Περισσότερες πληροφορίες για τις ως άνω περιοχές μπορείτε να βρείτε στα παραρτήματα XV και XVI της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείταιαπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις, μέσω της Δράσης, έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό επιχορήγησης 70%τα επενδυτικά τους σχέδια ελάχιστου αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 15.000 ευρώ και μέγιστου 280.000 ευρώ για την υλοποίηση δαπανών όπως :

ü Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντος χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις), Αγορά Εξοπλισμού, Μηχανημάτων και Λογισμικών,

ü Αγορά Μεταφορικών Μέσων Επαγγελματικής και  Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις,

ü Κατασκευή  Ιστοσελίδας/E-shop,

ü Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών

ü Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ü Λειτουργικές Δαπάνες

ü Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Στον προϋπολογισμό του επενδυτικό σχεδίου που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση, οι δαπάνες θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποσοστιαία όρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης ένταξης τους στην εν λόγω Δράση.

Η Δράση διέπεται από τον Κανονισμό DeMinimis [(ΕΚ)1407/2013] και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) είναι ηλεκτρονική. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 27/01/2021 ώρα 13:00 έως και 31/03/2020 ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης, καθώς και όλο τα αναγκαίο πληροφοριακό υλικό (ερωτήσεις-απαντήσεις, υποβολή αίτησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ, ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων, κ.λ.π) είναι αναρτημένα στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα - ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr), της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.- ΑΝΚΟ (www.anko.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται :

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ(τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr,

e-mail:pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr,

β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση :https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 8:07 pm


Ενημέρωση από ΠΔΜ σχετικά με τη διαχείριση των κρουσμάτων covid -19 στα γουνοφόρα ζώα.

    


Η Περιφερειακή Αρχή παρακολουθεί το θέμα της προσβολής των γουνοφόρων ζώων από τον covid-19 από την έναρξη της πανδημίας, μέσω τακτικής επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλόγους και ιδιώτες. Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προέβησαν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο πρόληψης της νόσου (ενημέρωση εκτροφέων, επιτόπιοι έλεγχοί κ.α.). Πραγματοποιείται ενεργητική επιτήρηση της νόσου με διενέργεια τακτικών τεστ ανίχνευσης του ιού στους εργαζομένους (σε συνεργασία με τα ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ) και στα γουνοφόρα ζώα (από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και από το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ).

Παράλληλα πραγματοποιούνται έλεγχοι της αλληλουχίας του γονιδιώματος των θετικών στον ιό ανθρώπων και ζώων από εξειδικευμένο εργαστήριο και τα δεδομένα συλλέγονται και αξιολογούνται από τον αρμόδιο φορέα. Τα πρωτόκολλα δειγματοληψιών των γουνοφόρων ζώων, οι αποφάσεις λήψης μέτρων στις ύποπτες και θετικές εκτροφές καθώς το σύνολο των ενεργειών στις οποίες οφείλουμε να προβούμε ως Περιφέρεια, ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, καθορίζονται από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Το πρόγραμμα ελέγχου του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στις Π.Ε. Θεσν/νικης και Βοιωτίας αναπτύσσεται από το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Προκειμένου να ανταποκριθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του προγράμματος, η Περιφερειακή Αρχή προέβη σε σύναψη σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο με πολυετή εμπειρία σε γουνοφόρα ζώα. Επιπλέον, ενίσχυσε το δυναμικό του Τμήματος Κτηνιατρικής Κοζάνης με έναν ακόμη κτηνίατρο με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Για τις ανάγκες ανάλυσης των δειγμάτων των γουνοφόρων ζώων, προέβη σε σύναψη σύμβασης έργου με διαπιστευμένο εργαστήριο.

Για την προστασία τόσο των εκτροφέων όσο και των κτηνιάτρων ζητήθηκε από τον ΕΟΔΥ ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός όλων των εμπλεκόμενων στον κλάδο των γουνοφόρων ζώων και δόθηκαν λίστες στον ΕΟΔΥ τόσο με τα ονόματα των εκτροφέων και εργατών μέσω του Συνδέσμου Εκτροφέων όσο και των κτηνιάτρων. Συγκεκριμένα, από αρχές Δεκέμβρη έχουν συμπεριληφθεί στις ευπαθείς ομάδες οι σχετιζόμενοι με τα γουνοφόρα ζώα άνθρωποι. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, διενεργούνται επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ, οι περιοχές με τις εκτροφές γουνοφόρων ζώων δεν εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων SARS-Cov-2 σε ανθρώπους σε σύγκριση με παρακείμενες περιοχές ή και την Ελλάδα συνολικά. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση του ΕΟΔΥ, το στέλεχος 1 που βρέθηκε στις εκτροφές γουνοφόρων δεν εμπνέει καμία ανησυχία καθώς προκαλεί μικρότερο ιικό φορτίο και διεθνώς έχει αναφερθεί και σε άτομα μη σχετιζόμενα με τα γουνοφόρα ζώα.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα που μας παρέχουν οι αρμόδιοι φορείς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς δεν έχουν εντοπιστεί φαινόμενα επικίνδυνων μεταλλάξεων στα γουνοφόρα ζώα, ούτε αύξηση του ιικού φορτίου του γενικού πληθυσμού εξαιτίας των γουνοφόρων ζώων. Το θέμα παρακολουθείται συστηματικά και με προσοχή από τους αρμόδιους επιστήμονες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 8:01 pm


Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΚαλείστε στις 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018) και ισχύει, και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητές : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού κ. Δημήτριος Αλβανός

2. Διατύπωση γνώμης για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος η κ. Καλλιόπη Κυριακίδου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευφροσύνη Ντιό

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:58 pm


Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή με θέμα : «Χωρίς προστασία παραμένουν οι τέσσερις λίμνες: Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Βεγορίτιδα και Πετρών, του οροπεδίου Αμυνταίου Φλώρινας»

Θεσσαλονίκη, 13/01/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Χωρίς προστασία παραμένουν οι τέσσερις λίμνες: Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Βεγορίτιδα και Πετρών, του οροπεδίου Αμυνταίου Φλώρινας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Κάτοικοι του Αμυνταίου Φλώρινας, μετά από επικοινωνία τους μαζί μας, με αφορμή την προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πλάνο της «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», που παρουσιάστηκε στα τοπικά Μ.Μ.Ε. από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μας ενημέρωσαν για τον «άξονα προτεραιότητας 6», του παραπάνω προγράμματος, που αναφέρεται στην «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με έμφαση σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως του οροπεδίου του Αμυνταίου. Μας κατήγγειλαν οι ως άνω ότι, οι τέσσερις λίμνες του οροπεδίου του Αμυνταίου παραμένουν χωρίς προστασία, παρ’ ότι έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «NATURA 2000», ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» και «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας».

Συγκεκριμένα, από καταγγελίες των ντόπιων κατοίκων, καθώς και από δημοσιεύματα ειδικών επιστημόνων της περιοχής τους, μας μεταφέρθηκε ότι: στις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη παρατηρούνται φαινόμενα ευτροφισμού, δηλαδή, ταχεία επέκταση του καλαμιώνα, σε ποσοστό 80%, με αρνητικές συνέπειες στην ορνιθοπανίδα αλλά και στην παραγωγή των ψαριών, που προέρχεται, κυρίως, από υπολείμματα λιπασμάτων, που καταλήγουν εκεί, μέσω των αποστραγγιστικών τάφρων, καθώς και από ρύπανση από κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ σημαντικό είναι και το πρόβλημα των φερτών υλικών.

Η λίμνη Πετρών αντιμετωπίζει προβλήματα καταπατήσεων, διαχείρισης των καλαμιώνων, καθώς και ρύπανσης από αστικά και βιομηχανικά λύματα, τα οποία μεταφέρονται μέσω συνδετήριας τάφρου και στη Βεγορίτιδα. Στην, δε, Βεγορίτιδα παρατηρείται δραματική πτώση της στάθμης του νερού, καθώς και παράνομες επεκτάσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις, από τις οποίες έχουν αποσυρθεί τα ύδατα, οδηγώντας σε συρρίκνωση σημαντικά οικοσυστήματα, όπως είναι τα υγρά λιβάδια και οι καλαμιώνες. Καταγγέλλουν, κιόλας, οι ως άνω κάτοικοι ότι, για την προστασία των ανωτέρω λιμνών έχουν κατασπαταληθεί κοινοτικοί πόροι.

Στη Χειμαδίτιδα, για παράδειγμα, όπως μας ανέφεραν, μετά από μελέτες στο πλαίσιο προγράμματος «LIFE» (το οποίο διακόπηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), κατασκευάστηκε ανάχωμα, που αυξάνει την στάθμη του νερού, με χρηματοδότηση από το «Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας». Το αποτέλεσμα ήταν κατακλυσμός των καλαμιώνων σε ποσοστό 80% και εξαφάνιση πολλών τύπων οικοτόπων, για τα οποία η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο «NATURA 2000». Θεωρούν οι ανωτέρω κάτοικοι του Αμυνταίου ότι, ειδικά στις λίμνες της περιοχής, φαίνεται να υλοποιείται μια συνειδητή πολιτική αδιαφορίας για το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης, θεωρούν ότι, στερείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βασικό κομμάτι του φυσικού πλούτου της. Πιστεύουν οι κάτοικοι ότι, η αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων στην περιοχή τους είναι επένδυση στο μέλλον της Περιφέρειάς Δυτικής Μακεδονίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα εντός περιοχών με χαρακτηρισμό «NATURA 2000», του οροπεδίου του Αμυνταίου Φλώρινας, που άπτονται έργων, τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί με κοινοτικά κονδύλια;

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:44 pm


Rapid tests στις Τ.Κ Βαρικού και Λεβαίας του Δήμου ΑμυνταίουΣτα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων Covid-19, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου θα πραγματοποιεί τεστ ταχείας ανίχνευσης ( rapid test ) σε διερχόμενους οδηγούς και πολίτες, την Πέμπτη 21-01-2021 από ώρα 09.00 π.μ. έως 12.00. π.μ. στην Τοπική Κοινότητα Βαρικού και την Παρασκευή 22-01-2021 από ώρα 09.00 π.μ. έως 12.00. π.μ. στην Τοπική Κοινότητα Λεβαίας.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί και οι πολίτες που θα προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν το τεστ ταχείας ανίχνευσης να γνωρίζουν το Α.Μ.Κ.Α. τους ή τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:34 pm


Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ψυχολογία για Όλους» από τον Δήμο Αμυνταίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ψυχολογία για Όλους» από τον Δήμο Αμυνταίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Δήμος Αμυνταίου διοργανώνουν μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους δημότες και έχει ως σκοπό να τους μυήσει στον κόσμο της Ψυχολογίας.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ψυχολογία για Όλους», έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, 450 ωρών και ο τρόπος διδασκαλίας του είναι μεικτός: Ο κάθε δημότης μελετά μόνος του το πλούσιο ψηφιακό υλικό, το οποίο αναρτάται σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή αποστέλλεται με e-mail, ενώ προβλέπονται δώδεκα δίωρες (μία κάθε μήνα) συναντήσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, κατά τις οποίες υπάρχει ζωντανή αλληλεπίδραση με τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για συγκεκριμένες ειδικότητες (πχ. εκπαιδευτικών), ενώ αποδίδει σε όλους Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET (22,5).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται:

α) σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου και

β) σε αποφοίτους Λυκείου.

Λόγω της συνεργασίας με το Δήμο Αμυνταίου, τα ετήσια δίδακτρα είναι 100 ευρώ(αντί 250 ευρώ) και καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 50 ευρώ ανά εξάμηνο. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά την προκήρυξη εδώ: https://bit.ly/380Cmy1

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2386350105 και 6956398065

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:23 pm


Συνεργασία του Ε.Κ.Κ.Α. με τον Ελληνικό Ερυθρό ΣταυρόΣτο πλαίσιο της μακρόχρονης και αγαστής συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ) και των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που υλοποιούν οι δυο φορείς σε έκτακτες και καταστροφικές καταστάσεις κρίσης σε εθνικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό σεμινάριο στις 27/11/2020 και 1/12/2020.

Το εν λόγω σεμινάριο υλοποιήθηκε από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ και απευθύνθηκε σε 35 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που συγκροτούν τις Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης του ΕΚΚΑ. Η θεματολογία ήταν σχετική με την ψυχοκοινωνική διαχείριση μιας κρίσης και αναφερόταν στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας καθώς και στην κατανόηση και διαχείριση του στρες των ομάδων παρέμβασης.

Ευελπιστούμε και στο μέλλον να αξιοποιηθούν και άλλες ευκαιρίες συνεργασίας του Ε.Κ.Κ.Α. με τον Ε.Ε.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:19 pm


Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών - διατροφικών - χαρτικών προϊόντων - βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 20-01-2021

 Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

5.   Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)

6.   Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)

7.   Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.

8.   Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

9.   Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 89 τεύχος Β΄ 16/01/2021)

10.   Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.   Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 20/01/2021.

 

2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στηνπαράλληληλαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου - Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 20/01/2021.

3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς..

4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .

5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

·         Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.

·         Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .

·         Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

·         Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .

·         Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.

·         Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

·         Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .

·         Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.

·         Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

·         Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.

·         Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».

·         Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

·         Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών

·         Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.

·         Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Α46

20/1/2021

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α31

20/1/2021

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ1

20/1/2021

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Γ11

20/1/2021

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α29

20/1/2021

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Γ14

20/1/2021

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ18

20/1/2021

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δ45

20/1/2021

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ52

20/1/2021

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

Δ36

20/1/2021

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ37

20/1/2021

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

 

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

 

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

Γ21

20/1/2021

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

Β2

20/1/2021

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α35

20/1/2021

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

E26

20/1/2021

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

Δ56

20/1/2021

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

Δ19

20/1/2021

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δ21

20/1/2021

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ44

20/1/2021

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

B30

20/1/2021

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α16

20/1/2021

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Α45

20/1/2021

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α42

20/1/2021

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ29

20/1/2021

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ6

20/1/2021

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β34

20/1/2021

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

Α10

20/1/2021

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

Δ9

20/1/2021

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γ10

20/1/2021

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ17

20/1/2021

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

Β1

20/1/2021

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ11

20/1/2021

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

 

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ16

20/1/2021

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α38

20/1/2021

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α27

20/1/2021

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

A40

20/1/2021

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Δ53

20/1/2021

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

 

 

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ28

20/1/2021

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

 

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A34

20/1/2020

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

A36

20/1/2020

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

A25

20/1/2020

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

A38

20/1/2020

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

A29

20/1/2020

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

 

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A31

20/1/2020

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

A13

20/1/2020

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A4

20/1/2020

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

A43

20/1/2020

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A46

20/1/2020

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

A45

20/1/2020

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

 

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

A42

20/1/2020

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A15

20/1/2020

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

A14

20/1/2020

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

A44

20/1/2020

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

A37

20/1/2020

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

A8

20/1/2020

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A17

20/1/2020

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A32

20/1/2020

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

 

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A33

20/1/2020

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

A11

20/1/2020

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

A40

20/1/2020

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A21

20/1/2020

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

A6

20/1/2020

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

A12

20/1/2020

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

A30

20/1/2020

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

A35

20/1/2020

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

A18

20/1/2020

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

A20

20/1/2020

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

A23

20/1/2020

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A41

20/1/2020

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

A26

20/1/2020

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

A39

20/1/2020

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

A24

20/1/2020

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

A27

20/1/2020

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

 

 

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

 

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ε23

20/1/2021

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

20/1/2021

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Ε29

20/1/2021

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

 

 

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

 

 

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α19

20/1/2021

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε37

20/1/2021

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ε31

20/1/2021

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A33

20/1/2021

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

 

 

16

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε40

20/1/2021

17

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

B32

20/1/2021

18

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α22

20/1/2021

19

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ε34

20/1/2021

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

A7

20/1/2021

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

A19

20/1/2021

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

A22

20/1/2021

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

7

STOJANOVSKA FANCHE

A10

20/1/2021

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

A16

20/1/2021

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

A28

20/1/2021

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A9

20/1/2021

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

14

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α5

20/1/2021

15

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

16

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

17

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:17 pm


Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στο Πολεμικό ΝαυτικόΤο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:13 pm


Απάντηση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας στα δημοσιεύματα της κας Ζεμπιλιάδου σχετικά με τη διαχείριση της νόσου Covid 19 στις εκτροφές γουνοφόρων ζώων.

    


               Η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κας Ζεμπιλιάδου Γεωργίας, σε συνέχεια της δημοσίευσης των προσωπικών  της σεναρίων γύρω από την πανδημία καταπιάνεται και με τα γουνοφόρα ζώα, θέτοντας ερωτήματα μέσα από τα οποία διαφαίνεται η άγνοιά της για βασικά ζητήματα. Αναρωτιέται αν έχει ζητηθεί η συνδρομή ενός ειδικού επιστήμονα από την Περιφερειακή Αρχή για να θέσει σχέδιο διαχείρισης για το θέμα  των γουνοφόρων ζώων και τον covid-19, τη στιγμή που το όλο ζήτημα το διαχειρίζεται ο ΕΟΔΥ και το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,  αποδεικνύοντας αφενός την απαξίωσή της για τους επιστήμονες των εν λόγω φορέων αφετέρου την άγνοιά της σε θέματα αρμοδιοτήτων και διοίκησης. Περισσότερο δε, απαξιώνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας οι οποίες, σύμφωνα με τα όσα γράφει, είτε μάλλον δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει είτε συγκαλύπτουν αυτά που η ίδια φαντάζεται ότι συμβαίνουν.

              Εξελίσσοντας το σενάριό της, απαξιώνει τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ θεωρώντας ότι «ανασκεύασε» τις δηλώσεις του όχι αφού αντιλήφθηκε ότι έγινε παρανόηση των λεγομένών του αλλά  έπειτα από παρέμβαση του Περιφερειάρχη.

Συνεχίζει, αναφέροντας ότι «το πόσο πολύ ελέγχονταν η κατάσταση (σ.σ. με τα γουνοφόρα) το διαπιστώσαμε τελικά όταν βρεθήκαμε αφενός σε σκληρό lockdown για τέταρτο μήνα τώρα…». Στο σημείο αυτό συσχετίζει ξεκάθαρα τον κλάδο της εκτροφής γουνοφόρων με τα τοπικά lockdown, αποδεικνύοντας αφενός ότι έχει ξεπεράσει σε γνώσεις κάθε επιστήμονα αφετέρου ότι δεν συμμερίζεται στο ελάχιστο την αγωνία και τον αγώνα που κάνουν οι εκτροφείς για να ξεπεράσουν την κρίση που βιώνουν. Φαντάζει τουλάχιστον ειρωνικό που λίγο παρακάτω   ζητάει να στηριχθεί οικονομικά ο κλάδος της γούνας που η ίδια μόλις τον έχει στοχοποιήσει.

         Η κα Ζεμπιλιάδου τόσους μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας δείχνει να συγχέει το ρόλο του κάθε φορέα και δεν αντιλαμβάνεται ότι στα ζητήματα της ιατρικής τίποτα δεν είναι απόλυτο και οι όποιες επίσημες δηλώσεις προκύπτουν έπειτα από δεδομένα και όχι από εικασίες. Κάθε δήλωση πρέπει να αξιολογείται στο χρονικό πλαίσιο που πραγματοποιήθηκε και να συσχετίζεται με τα δεδομένα εκείνης της περιόδου. Κλείνει το σενάριό της εντυπωσιακά, αναφέροντας ότι «ίσως κάποιοι πρέπει να το σκεφτούν αν θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση που οι πολίτες τους έχουν βάλει». Πάντως- όπως φροντίζει συστηματικά να μας αποδεικνύει- η ίδια έχει τοποθετηθεί από τους πολίτες στην κατάλληλη θέση.


Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 7:00 pm


Σύσκεψη Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Π.Δ.Μ.Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ και των Δημάρχων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, κυρίων Βασίλειου Γιαννάκη, ΆνθιμουΜπιτάκη και Παναγιώτη Πασχαλίδη αντίστοιχα, με θέμα την επικαιροποίηση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις της Π.Ε. Φλώρινας και των Δήμων της,στο νέο επικαιροποιημένο χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας μας, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δημόσιας παρέμβασης, ώστε να αναπτυχθεί ο γενικός στόχος της ανθεκτικότητας, της προσαρμοστικότητας και κυρίως της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 6:52 pm


ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ : Προμηθεύτηκε συσκευές καθαρισμού αέρα αρκετών σταδίων για τις σχολικές τάξειςΟ Δήμος Πρεσπων, στα πλαίσια της προστασίας των μαθητών μας , προμηθεύτηκε για όλες τις τάξεις των σχολείων μας, συσκευές καθαρισμού αέρα αρκετών σταδίων (προφίλτρο, φίλτρο φωτοκατάλυσης με λυχνία UV, φίλτρο HEPA, φίλτρο ενεργού άνθρακος, αρωματικό κλπ )

Οι συσκευές αυτές απορροφούν σκόνη, καπνό, οσμές και προστατεύουν από βακτήρια, μύκητες και μικρόβια.


Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 6:35 pm


ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ : Δύο (2) ώρες αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου την Τετάρτη 20.01.2021


Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη  λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αύριο Τετάρτη 20/1/2021, τα σχολεία στον δήμο Πρεσπών, (δημοτικό και νηπιαγωγείο ), θα ξεκινήσουν δύο ώρες αργότερα

Ο παιδικός σταθμός κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 6:27 pm


5,4 χιλιάδες «ορφανά»-«αγνώστου διαμονής» κρούσματα κορονοϊού

 


Χρήστος Ι. Κολοβός
Δρ Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ
τ. Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών & Έργων ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας


Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το 2010

Το 1ο απαγορευτικό/lockdown την άνοιξη τσάκισε την οικονομία και φτωχοποίησε ακόμα περισσότερο την κοινωνία, μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση. Αλλά αντί για λεφτά στην υγεία, είδαμε λεφτά σε κανάλια, εφημερίδες και ιστοσελίδες. Με αποτέλεσμα στο 2ο κύμα κορονοϊού, το οποίο οι «ειδικοί» το περίμεναν, να πιεστεί πολύ περισσότερο το Σύστημα Υγείας και να επιστρατευθεί πολύ περισσότερο η εύκολη λύση των lockdown. Δημοσιεύματα αναφέρουν 80% των θανάτων, που σχετίζονται με τον ιό, να έχει συμβεί εκτός Μ.Ε.Θ., επειδή δεν υπήρχαν επαρκείς κλίνες Μ.Ε.Θ.. Επίσης, τα στοιχεία των Ληξιαρχείων, που δημοσίευσε πρόσφατα το Υπ. Εσωτερικών, δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένη θνησιμότητα στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, (που ήταν το 2ο κύμα).

Με άρθρο μου στις αρχές Δεκεμβρίου[1] είχα επισημάνει το πρόβλημα στην εξέλιξη της πανδημίας στην ΠΕ Κοζάνης, χωρίς αυτό να «ανησυχήσει» τις τοπικές Αρχές. Παρά τα επαναλαμβανόμενα «σκληρά» lockdown, μόνο μετά τα «ετεροχρονισμένα» κρούσματα του ΕΟΔΥ εδέησαν ν’ αντιληφθούν πως υπήρχε πρόβλημα με την καταγραφή κρουσμάτων.

Το 2ο κύμα ανέδειξε την ανεπάρκεια του συστήματος διαχείρισης και τα «ετεροχρονισμένα» κρούσματα του ΕΟΔΥ ήδη αποτελούν αντικείμενο Εισαγγελικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και τα «ορφανά», «αγνώστου διαμονής» κρούσματα του ΕΟΔΥ, τα οποία δημιουργούν ακόμα περισσότερα ερωτηματικά.

Από τις 16/12 οι Ημερήσιες Εκθέσεις του ΕΟΔΥ δίνουν πίνακα κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, (απ’ τους οποίους προέκυψαν τα «ετεροχρονισμένα» κρούσματα της ΠΕ Κοζάνης και της ΠΕ Τρικάλων). Δίνουν επίσης πίνακες συγκεντρωτικά ανά Περιφέρεια, απ’ τους οποίους προκύπτουν μέχρι στιγμής 5,4 χιλιάδες «ορφανά» κρούσματα, τα οποία δεν αποδίδονται σε καμιά Περιφέρεια! Κρούσματα που περιλαμβάνονται στις καθημερινές ανακοινώσεις και με βάση τις οποίες εδώ κι 1,5 μήνα επιβάλλονται αλλεπάλληλα απαγορευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, στις 16/12/2020 το άθροισμα των κρουσμάτων ανά Περιφέρεια ήταν 122.624, ενώ τα συνολικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν ήταν 127.557, 4.933 περισσότερα.

Στο διάγραμμα βλέπουμε ότι τα «ορφανά» κρούσματα αυξάνονται καθημερινά, η ημερήσια εξέλιξη είναι περίπου γραμμική. Έτσι, στις 17/1/2021 το άθροισμα των κρουσμάτων ανά Περιφέρεια ήταν 143.210, ενώ τα συνολικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν ήταν 148.607, 5.397 περισσότερα. Μέσα σ’ ένα μήνα τα «ορφανά» κρούσματα αυξήθηκαν κατά 464. Οπότε το ερώτημα είναι, ποια είναι τα πραγματικά κρούσματα; 
Κάθε ημέρα ο ΕΟΔΥ μας ανακοινώνει κρούσματα τα οποία δεν γνωρίζει σε ποια Περιφέρεια της Ελλάδας βρίσκονται! Πώς ακριβώς γίνονται ιχνηλατήσεις επαφών για κρούσματα αγνώστου διαμονής; Και τα «ορφανά» δεν είναι καθόλου λίγα, τα 5394 αντιστοιχούν σχεδόν στο συνολικό αριθμό κρουσμάτων που έχει απαρχής της πανδημίας ολόκληρη η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (5563 στις 17/1/21), η οποία είναι 5η μεταξύ των 13 Περιφερειών. Ή υπερβαίνουν το άθροισμα κρουσμάτων Στερεάς Ελλάδας (3065) και Ηπείρου (2108)!
Στην αρχή της πανδημίας, το Μάρτιο 2020, με άρθρο μου[2], είχα αναφερθεί στην ανάγκη να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση της υγείας και όχι του Green New Deal, καθώς η πανδημία αποκάλυψε τις αδυναμίες των Συστημάτων Υγείας, αυτές που δημιούργησαν οι πολιτικές των προηγούμενων ετών. Τα μέσα που χρειάζεται ο τομέας της Υγείας κοστίζουν και τα λεφτά βγαίνουν μέσα απ’ τις δικές μας τσέπες, μέσω των διαφόρων φόρων και τελών που καλούμαστε να πληρώνουμε. Εύλογα, εμείς που πληρώνουμε, δικαιούμαστε να απαιτούμε τα λεφτά μας να πιάνουν τόπο. 
Το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» προβλέπει πως, για το Green Deal, μόνο μέχρι το 2030 θα ξοδέψουμε συνολικά €43,8 δισεκατομμύρια, απ’ τα οποία τα €20 δισεκατομμύρια στην ηλεκτροπαραγωγή. Πρόκειται για τεράστια ποσά, ακόμα και για μη χρεοκοπημένη χώρα. Κι ένα βράδυ που δεν φυσά, όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται, όλα τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά είναι παντελώς άχρηστα. Ήδη τα καθημερινά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής δείχνουν πως ηλεκτροδοτούμαστε κυρίως με εισαγόμενο φυσικό αέριο και με εισαγωγές ρεύματος. Πιάνουν τα λεφτά μας τόπο; Όχι! Θα έχουμε κυριολεκτικά πετάξει €20 δισεκατομμύρια και στην πρώτη νέα έξαρση πανδημίας θα μας κλείσουν πάλι στα σπίτια, σκοτώνοντας την οικονομία και τις ζωές μας, με την πρόφαση «να μην πιεστεί το Σύστημα Υγείας». Που θα το έχουν αφήσει πάλι στην τύχη του, επειδή τα λεφτά μας πάνε αλλού. Φτάνει πια!

Παραπομπές:
[1]: xronos-kozanis.gr/koronoios-ti-paei-lathos-ton-teleytaio-mina-toy-christoy-i-kolovoy

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 6:21 pm


Νέα δίμηνη παράταση στο επίδομα ανεργίαςΤο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας ενημερώνει ότι για δύο μήνες παρατείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ που λήγουν ή θα λήξουν Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Το μέτρο εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για παράταση του μέτρου που εφαρμόστηκε το 2020 σχεδόν από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού και τώρα επεκτείνεται και στο 2021.

Οι νέοι δικαιούχοι που θα λάβουν δυο έξτρα μήνες από τον ΟΑΕΔ και έτσι θα επιδοτηθούν συνολικά για 14 μήνες και όχι για 12 είναι άνεργοι που ξεκίνησαν να επιδοτούνται Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020 και η 12μηνη επιδότησή τους λήγει τώρα ή τον επόμενο μήνα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 6:18 pm


«2021: Το στοίχημα της ψυχικής ενδυνάμωσης» Με πρωτόγνωρη συμμετοχή κοινού και πολλή συγκίνηση η πρώτη, διαδικτυακή, εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας για τη νέα χρονιάΤην Παρασκευή 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θέμα «2021: Το στοίχημα της ψυχικής ενδυνάμωσης», η οποία συνδιοργανώθηκε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας.

Η Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου και ο Κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ψυχοθεραπευτής Ηλίας Γκότσης μοιράστηκαν με έναν μοναδικά βιωματικό λόγο τις σκέψεις τους για το πώς η ανθεκτικότητα σε αυτές τις δύσκολες μέρες περνά μέσα από την αποδοχή της ευαλωτότητάς μας και για το πώς μπορούμε όσα ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά να τα μετατρέψουμε σε δύναμη, έτσι ώστε, κατόπιν, όταν θα τα διηγούμαστε, να νιώθουμε περήφανοι και περήφανες που αντέξαμε.Μαζί τους, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δρ. A. Αυγερινός, ο πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος δρ. Δ. Ρίζος, η Πρόεδρος του συνδιοργανωτή Π.Σ.Ε.Α.Υ. Μαρία Παπαδοπούλου, η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Τμήματος Ειρήνη Γρατσία, και η εθελόντρια Κική Κασκαμανίδου που παρείχε την υποστήριξή της πριν και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, συνέβαλαν στη δημιουργία μίας εμπειρίας δύναμης και σύνδεσης. Την αίσθηση αυτή πρόσφερε και το υπέροχο βίντεο που δημιούργησε το Τμήμα Νεότητας του ΕΕΣ Φλώρινας. Το βίντεο ζητήθηκε ήδη από εκπαιδευτικούς και άλλα Περιφερειακά Τμήματα, για να προβληθεί στον τόπο τους. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν να το βρουν στο κανάλι μας στο Youtube, στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=BEI2hUYV_60

Από την άλλη πλευρά, η ανταπόκριση των ανθρώπων στην πρόσκλησή μας ήταν συγκλονιστική. 1639 άτομα από ολόκληρη τη χώρα βρέθηκαν στο Youtube κατά τη ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης και περισσότερα από 60 στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ως συνεργάτες/ιδες ή συμμετέχοντες/ουσες στο βιωματικό εργαστήριο. Η ανατροφοδότηση που πήραμε από τα σχόλιά τους και όσα έγραψαν μετά, σε δραστηριότητα κατάθεσης ευχών, θα μας μείνει αξέχαστη.

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλες και όλους για αυτή τη μοναδική εμπειρία...

Άννα Μπαφίτη,
Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 5:51 pm


Κλειστά τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στο Δήμο Αμυνταίου την Τετάρτη 20/01/2021


Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Άνθιμου Μπιτάκη, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, τα σχολεία Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) του Δήμου Αμυνταίου , δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 5:47 pm


Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες), καθώς και λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (υποχρέωση λειτουργίας των σχολικών μονάδων με ανοιχτά παράθυρα).

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 5:45 pm


Μεσιτικό γραφείο ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ : Ενοικιάζεται μαγαζί στον πεζόδρομο της Φλώρινας.


Ενοικιάζεται μαγαζί στον πεζόδρομο της Φλώρινας.
Το μαγαζί έχει 60 τ . μ κύριο χώρο και άλλα 60 τ . μ πατάρι.
Είναι κατάλληλο και διαθέσιμο για όλες τις χρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Κωσταρέλλης Αλέξανδρος Μεσιτική Κατασκευαστική 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2385046856 

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 4:47 pm


Αποζημίωση ειδικού σκοπού επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμούΤο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο 1
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
 • Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά μήνα, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
 • Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
 • Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς, σε σχέση με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.
Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
 • Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
 • Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
 • Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
 • Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:
α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και
β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
 • Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
 • Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
 • Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα – αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
 • Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
 • Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 2:31 pm


(VIDEO) Παραδόθηκε και η 2η παρτίδα τροφίμων στο Γηροκομείο της Ι.Μ.Φλωρίνης απο το Επιμελητήριο Φλώρινας

 


Παρά την κακοκαιρία που επικρατούσε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας Σάββας Σαπαλίδης και ο Αντιπρόεδρος Τοπάλτσης Μιχαήλ πραγματοποίησαν την 2η παράδοση τροφίμων στο Γηροκομείο της Ι.Μ.Φλώρινας.

Τα τρόφιμα παρέλαβε ο Αρχιμανδρίτης π.Θεωνάς Αθανασιάδης ως εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ Θεόκλητου.

Αμέσως μετά την παράδοση προέβησαν στις παρακάτω δηλώσεις: Δημοσιεύθηκε στις 19 January 2021 | 1:54 am


Ευχαριστήριο 2ου Δημοτικού Σχολείου ΑμυνταίουΟ Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο οποίος στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια των

εκπαιδευτικών για την υλοποίηση σημαντικής αισθητικής παρέμβασης στη σχολική μονάδα. Συγκε-κριμένα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενεργοποιήθηκε και ολοκλήρωσε, κατά τη διάρκεια της διακοπής των δια ζώσης μαθημάτων, τη διαμόρφωση ενός αρμονικού και καλαίσθητου σχολικού

περιβάλλοντος, με την προσθήκη καλόγουστων και καλαίσθητων κουρτινών σε όλες τις αίθουσες του σχολείου, γεγονός το οποίο επιδρά θετικά στην ψυχική διάθεση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και βοηθά την παιδαγωγική διαδικασία.

Το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές/τριες του σχολείου εκφράζουν επίσης τις ευχαριστίες τους στον δραστήριο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την προσφορά της καθιερωμένης

βασιλόπιτας σε κάθε τάξη, καθώς και για τα δώρα στους τυχερούς.

Αισιοδοξούμε πως η αρμονική σχέση και η άριστη συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο θα συνεχίσει να υφίσταται και θα προωθεί την επίτευξη του κοινού στόχου της προόδου των παιδιών μέσα από τη δημιουργία ενός γόνιμου για την εκπαιδευτική διαδικασία περιβάλλοντος.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Δημοσιεύθηκε στις 18 January 2021 | 6:43 pm


Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου

 


Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες), καθώς και λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (υποχρέωση λειτουργίας των σχολικών μονάδων με ανοιχτά παράθυρα).

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στις 18 January 2021 | 6:38 pm


Κλειστά τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία στο Δήμο Αμυνταίου την Τρίτη 19/01/2021
Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Άνθιμου Μπιτάκη, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, τα σχολεία Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) του Δήμου Αμυνταίου , δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στις 18 January 2021 | 6:36 pm


Νομός Φλώρινας - Ειδήσεις και Νέα

Δείτε αγγελίες στο Νομό Φλώρινας

Φιλικοί ιστότοποι: