Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   >   Ν. Αττικής - Αθηνών   >   Μοσχατο    >    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ


Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της αξιοκρατίας στον τρόπο προσλήψεων στο δημόσιο 

Εφαρμόζοντας το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με στόχο την αναδιοργάνωση και την ενδυνάμωση της αξιοκρατίας στη στελέχωση του δημοσίου τομέα, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, προχωρά στον εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ και των διαδικασιών επιλογής προσωπικού .

Βασικός πυλώνας της μεταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας, αποτελεί η ενίσχυση των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και η διασφάλιση της ταχύτητας υλοποίησης στην επιλογή προσωπικού ώστε να επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση, με τελικό στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του δημοσίου τομέα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Σταθερή επιδίωξη του υπουργού Εσωτερικών ήταν και παραμένει η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης σε μια μεταρρύθμιση που πρέπει να έχει προοπτική και ορίζοντα εφαρμογής εκτεινόμενο σε πολιτικό χρόνο πέραν της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ανεξάρτητα από το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι επιβεβλημένο να γίνει το συντομότερο καθώς η εφαρμογή της απαιτεί μια μακρά περίοδο επιμέρους προσαρμογών προκειμένου να καταστεί εφικτό ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός με το νέο σύστημα να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2022, με βάση τα κενά που θα έχει διαπιστώσει και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου του 2021.

Για το λόγο αυτό, και παρά τις δύσκολες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες, το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ΑΣΕΠ πρέπει να ψηφισθεί εντός του 2020. Άλλωστε η επόμενη μέρα από την πανδημία, πρέπει να βρει τη χώρα νομικά θωρακισμένη ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν προβάδισμα την Ελλάδα στη νέα δύσκολη και ανταγωνιστικά σκληρή εποχή.

Στη νέα αυτή εποχή ο ρόλος του δημοσίου τομέα θα είναι εκ των πραγμάτων καθοριστικός, αλλά για να είναι και αποτελεσματικός πρέπει να ενισχυθεί με το καλύτερο δυνατό στελεχιακό δυναμικό.

Η χώρα μας έχει ανάγκη έναν δημόσιο τομέα αξιόπιστο με δυναμικό ικανό να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της οικονομίας και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών στις νέες συνθήκες που η πανδημία διαμορφώνει.

Ερωτήματα και απαντήσεις για το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της αξιοκρατίας στον τρόπο προσλήψεων στο δημόσιο

Τι θα περιλαμβάνει η υποχρεωτική γραπτή διαδικασία; Ποιούς υποψηφίους αφορά;
Για τους υπόλοιπους τι θα ισχύει; Οι γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται ηλεκτρονικά, για το σύνολο των θέσεων μονίμου και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου προσωπικού των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αλλά και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων (σε συνεργασία του Α.Σ.Ε.Π. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται) και περιλαμβάνουν δύο διακριτά µέρη: Εξέταση γνώσεων, Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.

Η δήλωση συµµμετοχής στις εξετάσεις των γνωστικών πεδίων (σε πόσα και ποια) εναπόκειται στη βούληση των υποψηφίων ανάλογα µε την προτίμηση θέσεων που έχουν δηλώσει (διαφορετικά γνωστικά πεδία για π.χ. πληροφορικούς, οικονομολόγους, νομικούς), ενώ η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Στο ίδιο διαγωνιστικό πλαίσιο εντάσσονται πλέον και κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες όπως π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑΜΕΑ, για τους οποίους, ωστόσο, λαμβάνεται ειδική μέριμνα με διπλή ασφαλιστική δικλείδα: προσαύξηση επί της βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού αλλά και διασφάλιση ενός ελάχιστου ποσοστού προσλήψεων.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στους υποψηφίους κατηγορίας εκπαίδευσης ΥΕ αλλά και τους ΑΜΕΑ: η διαδικασία πρόσληψης δε διαφοροποιείται αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, εστιάζει στην επιλογή με σειρά προτεραιότητας όπως παγίως υλοποιείται από το ΑΣΕΠ εδώ και πολλά χρόνια.

Με ποιόν τρόπο θα επιλέγεται «ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση»; (Με συγκεκριμένα παραδείγματα)
Με αφετηρία τις βαθιά εμπεδωμένες στις αντιλήψεις της κοινωνίας και ταυτισμένες µε το ΑΣΕΠ έννοιες της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας αλλά και της αξιοκρατίας, επιχειρείται η εκβάθυνση του όρου «αξιοκρατία», ώστε να ενσωματωθεί σε αυτήν η έννοια της καταλληλόλητας του εν δυνάμει διοριστέου ως προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της θέσης. Αποτελεί, µία βελτιωτική µετεξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος αφού η αξιοκρατία εξειδικεύεται, προκειμένου να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές της προς πλήρωση θέσης δίνοντας έμφαση, κατά τρόπο ισόρροπο, στις γνώσεις, στις δεξιότητες αλλά και στην προσωπικότητα του υποψηφίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται η αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».

Παραδείγματος χάριν: Με βάση το περίγραμμα της θέσης που έχει αναρτήσει ο φορέας στο ψηφιακό του οργανόγραμμα, ο υποψήφιος θα εξετάζεται γραπτώς σε γνωστικά πεδία που θα σχετίζονται τόσο με γνώσεις γενικού περιεχομένου (π.χ. βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης) όσο και με πιο ειδικές γνώσεις σχετιζόμενες με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης (π.χ. Μακροοικονομία για θέση Οικονομικού) .

Κατόπιν θα λαμβάνει μέρος σε δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας, (δοκιμασία αριθμητικού συλλογισμού, δοκιμασία αφαιρετικής ικανότητας, προσαρμογής σε εργασιακό περιβάλλον και ενσωμάτωσης σε ομάδα κ.α.), ώστε να σκιαγραφηθεί κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το εργασιακό προφίλ του υποψηφίου. Τέλος, ο υποψήφιος εκείνος που εμφανίζει πιο αυξημένα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που άπτονται των χαρακτηριστικών της προς πλήρωσης θέσης προτάσσεται στον πίνακα διοριστέων.

Στο σημείο αυτό η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης του αντικειμενικού στοιχείου των διαδικασιών όπως έχει κατοχυρωθεί στο πέρασμα των ετών, επιτάσσει την πρόβλεψη συγκεκριμένων προσαυξήσεων για τα αυξημένα τυπικά προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα) ώστε οι τελικώς επιλεγέντες να είναι οι καλύτεροι των καλυτέρων.

Εφόσον η υπό πλήρωση θέση είναι προδιαγεγραμμένη με εξειδικευμένες απαιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος και σε επιπρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες ποικίλλουν ανά περίπτωση (π.χ. πρακτική δοκιμασία ή ψυχομετρικά τεστ).

Θα πρέπει να τονισθεί ότι για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό λόγω της κομβικής σημασίας του ρόλου του στη Δημόσια Διοίκηση προβλέπεται, μετά τον γραπτό διαγωνισμό, Συνέντευξη από πενταμελή επιτροπή με πλειοψηφία μελών του Α.Σ.Ε.Π.

Ποιά τα οφέλη της ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών και της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με τους φορείς;
Δίνουμε έμφαση στην ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών είτε αυτό αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είτε στις διαλειτουργικότητες που έχουν αναπτυχθεί ή/και αναπτύσσονται (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Πανεπιστήμια) και που επιτρέπουν την αυτόματη αντιπαραβολή και επιβεβαίωση των δηλούμενων στοιχείων είτε στον τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών (γραπτών διαγωνισμών και µοριοδότησης), προκειμένου να επιτύχουμε όχι μόνον την περαιτέρω θεσμική θωράκιση του αδιάβλητου των εν λόγω διαδικασιών και τη μείωση των (δικαστικών) αμφισβητήσεων, όσο είναι εφικτό, αλλά, επίσης, και την επιτάχυνσή των διαδικασιών πρόσληψης.

Τι θα περιλαμβάνουν τα τεστ προσωπικότητας και ποιά η χρησιμότητά τους; 
Το περιεχόμενο των Δοκιμασιών Προσωπικότητας αποτελείται από ερωτήσεις µε απαντήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και αντιστοίχισης και αποβλέπει στον προσδιορισμό στοιχείων της προσωπικότητας του υποψηφίου, όπως για παράδειγμα, πώς εντάσσεται σε μια εργασιακή ομάδα, πόσο ανοιχτός είναι σε θέματα καινοτομίας κ.ά. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει βαρύνουσα σημασία καθώς δε νοείται θέση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία που να µην επηρεάζεται από την προσωπικότητα του υπαλλήλου, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, εκπαίδευσης και πολυπλοκότητας των υποχρεώσεων.

Πώς θα επιτυγχάνεται η σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης πρόσληψης; Σήμερα πόσος είναι ο μέσος όρος μεταξύ υποβολής αιτήματος και ανάρτησης του πίνακα διοριστέων; Με τις παρούσες συνθήκες ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση μιας διαδικασίας γραπτού διαγωνισμού, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση τυχόν δικαστικών αποφάσεων, ενδέχεται, κατά περίπτωση, να ανέλθει σε δύο περίπου έτη. 

 Αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα του Δημοσίου, φιλοδοξούμε να περιοριστεί κατά πολύ η γραφειοκρατία και πλέον στόχος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας από την υποβολή των αιτημάτων για πρόσληψη έως και την έκδοση του πίνακα διοριστέων να μην υπερβαίνει το ένα έτος.

Συγκεκριμένα:

Κάθε χρόνο, και με βάση τις ανάγκες που θα καταγράφουν οι φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου κάθε Μάιο (και θα εγκρίνονται από το υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου), θα προκηρύσσονται θέσεις και θα διεξάγεται διαγωνισμός όπου θα εξετάζονται το γνωστικό πεδίο του κάθε υποψηφίου καθώς και οι δεξιότητές και η εργασιακή αποτελεσματικότητά του .

Με δεδομένο ότι το ΑΣΕΠ θα έχει στα χέρια του την εγκριτική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τις προσλήψεις του επόμενου έτους ήδη από τον μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και τα στοιχεία (τίτλοι σπουδών κλπ) θα μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά, με την ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων, θα υπάρξει χρονική σύντμηση των διαδικασιών και θα κερδηθεί πολύτιμος χρόνος τόσο για τους φορείς του Δημοσίου όσο και για τους ίδιους τους υποψηφίους, αφού θα βρίσκονται πιο γρήγορα στις θέσεις τους.

Αλλάζει κάτι για τους συμβασιούχους;
Για τις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, οι διαδικασίες παραμένουν ως έχουν, με τη διαφορά ότι διεξάγονται πλέον µε τρόπο ηλεκτρονικό και αναπτύσσονται διαλειτουργικότητες μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων.


Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 8:23 pm


Κλείνουν σταθμοί Μετρό και μεταβάλλονται δρομολόγια Λεωφορείων & Τρόλεϊ λόγω του Πολυτεχνείου


Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ θα κλείσουν αύριο 17/11 στις 12.00 οι σταθμοί του μετρό Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών στην επέτειο του Πολυτεχνείου.

.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 7:27 pm


Κορωνοϊός: Πού εντοπίστηκαν τα 2198 κρούσματα - 59 θάνατοι σήμερα.


Πού εντοπίστηκαν τα 2198 κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 16/11, ο ΕΟΔΥ.
Αναλυτικά όλες οι περιοχές.

Η διασπορά των κρουσμάτων είναι σε όλη την επικράτεια κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση ενώ οι 400 διασωληνωμένοι δείχνουν την πίεση την οποία υφίσταται το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αττική και Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να διατηρούν τα πρωτεία στα κρούσματα που επιφέρει ο κορονοϊός.

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020, δηλώθηκαν 2.198 επιπλέον κρούσματα. 
 
Αναλυτικότερα: 
• 21 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
• 4 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο
• 492 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής 
• 491 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
• 25 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας
• 30 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαϊας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
• 38 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
• 147 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
• 52 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
• 38 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
• 28 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας
• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
• 48 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
• 27 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας
• 18 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
• 37 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας
• 110 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου
• 45 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου
• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
• 122 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
• 66 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
• 10 κρούσματα  στην Π.Ε. Ρόδου
• 105 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
• 37 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
• 29 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου
 
29 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 6:49 pm


Κορονοϊός: 2198 νέα κρούσματα , 59 νέοι θάνατοι, 400 διασωληνωμένοιΑνακοινώθηκαν τα κρούσματα σήμερα 16/11/20 από τον ΕΟΔΥ. 
Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Σήμερα ανακοινώνουμε 2198 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 21εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 76403, εκ των οποίων το 53.9% άνδρες.

4675 (6.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 19638 (25.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

400 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 126 (31.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 79.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 383 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 59 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 1165 θανάτους συνολικά στη χώρα. 473 (40.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 5:50 pm


Οικολογικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έξυπνης τεχνολογίας, προμηθεύτηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»


Οικολογικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έξυπνης τεχνολογίας,  προμηθεύτηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών του αναγκών, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη  

Γ. Πατούλης: « Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας ότι στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής είναι η  χρήση της ηλεκτροκίνησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μία νέας «πράσινης» εποχής για την Αττική»  

Στο πλαίσιο της βούλησης της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύσει τη χρήση της ηλεκτροκίνησης στην Αττική και της πρόθεσης της διοίκησης να προωθήσει εναλλακτικές μορφές ενέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ο Φορέας Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", προμηθεύτηκε ένα οικολογικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο (eco car), για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών του αναγκών.     Ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε σήμερα το Πάρκο όπου παραδόθηκε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο φορέα Διαχείρισης και παράλληλα δόθηκαν κάδοι εσωτερικής ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση της ανακύκλωσης που υλοποιεί η Περιφέρεια. 

Τον Περιφερειάρχη υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας Σταύρος Ζωγραφάκης και η Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Μ. Χατζηαθανασίου.

Παρούσα ήταν και η περιφερειακή σύμβουλος Μ. Αγγελοπούλου.    

Η επιλογή του συγκεκριμένου οχήματος έγινε στο πλαίσιο της προσαρμογής στην εποχή των μηδενικών ρύπων, του σεβασμού του περιβάλλοντος και της ένταξης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των πολιτών, που αποτελούν προτεραιότητες για τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.    

Το eco car είναι ένα έξυπνο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με δυνατότητα χρήσης εντός του αστικού δημόσιου χώρου είτε αυτός αφορά το οδικό δίκτυο είτε το οριοθετημένο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Διαθέτει εξοπλισμό της πιο σύγχρονης τεχνολογίας -GPS, USB, SD CARD, MP5- στις ελάχιστες διαστάσεις που μπορεί να κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο. Έχει αυτονομία έως 300χλμ με 1€/100χλμ κατανάλωση.

Η επάνδρωση του στόλου του Μητροπολιτικού Πάρκου με ηλεκτροκίνητα μέσα αποτελεί μία επιλογή που εναρμονίζεται τόσο με τον σκοπό λειτουργίας του Φορέα όσο και με έναν από τους βασικούς στόχους που είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης των πολιτών ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κυκλική οικονομία.   Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης επισήμανε τα εξής:   

« Ως Περιφέρεια Αττικής παράλληλα με την προσπάθεια που καταβάλλουμε να συνδράμουμε έμπρακτα την εθνική μάχη για τη διαχείριση της πανδημίας, δίνουμε και μία άλλη «μάχη», να γυρίσουμε σελίδα στην Αττική, περνώντας σε μία νέα «πράσινη» εποχή. 

Στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής και παράλληλα με την προώθηση της ανακύκλωσης, είναι η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, η οποία είναι το μέλλον μας και αποτελεί βασικό συστατικό για να γίνει η Αττική μια από τις πιο σύγχρονες και καθαρές Περιφέρειες, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σήμερα, σε μία πράξη υψηλού συμβολισμού, βρισκόμαστε εδώ στο πανέμορφο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» το οποίο έχει πλέον στη διάθεσή του ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, φιλικό στο περιβάλλον. Μία πρωτοβουλία μας που σηματοδοτεί τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να εφαρμόζει πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, με πράξεις  και όχι στα λόγια.  Μία από αυτές είναι και η προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, η λεγόμενη "καθαρή" ενέργεια. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας αλλά σήμερα από εδώ το Πάρκο Τρίτση δείχνουμε ότι τις δεσμεύσεις μας τις τηρούμε. Θα συνεχίσουμε και με άλλες δράσεις προς της ίδια κατεύθυνση. Εύχομαι στο νέο μας αυτοκίνητο να έχει καλές, «πράσινες» διαδρομές».

.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 5:24 pm


Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου για την απώλεια του γλύπτη Γιώργου Γιάννακα


Πληροφορούμενος τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστού Φαληριώτη γλύπτη Γιώργου Γιάννακα, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“ Με θλίψη πληροφορήθηκα το δυσάρεστο νέο του θανάτου του Γιώργου Γιάννακα. Ενός ανθρώπου που ξεχώρισε για την καλλιτεχνική του δημιουργία, το πάθος του να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές τα μυστικά της τέχνης και την αγάπη του για το Παλαιό Φάληρο. Η προσφορά του και η συνεισφορά του μέσω της ομάδας Εικαστικών Καλλιτεχνών του Παλαιού Φαλήρου, της οποίας υπήρξε Πρόεδρος επί μακρόν, υπήρξε σημαντική, δημιουργώντας στην πόλη μας μία εστία πολιτισμού, δημιουργίας και τέχνης, υψηλών προδιαγραφών. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην ανιδιοτελή προσφορά του σε ξεχωριστά έργα τα οποία προσέφερε στον Δήμο μας, κοσμώντας και ομορφαίνοντας την παραλία,το Πάρκο Φλοίσβου αλλά και το Δημαρχείο μας. Αυτά τα έργα πάντα θα μας συντροφεύουν και θα μας θυμίζουν τον ξεχωριστό άνθρωπο και καλλιτέχνη Γιώργο Γιάννακα, ο οποίος με τίμησε με την φιλία του και την αγάπη του. Σήμερα, ημέρα του αποχωρισμού, τον ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερε. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους οικείους του και τους συνεργάτες του.”

Ο Γιώργος Γιάννακας γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα έκανε ελεύθερες σπουδές γλυπτικής και ζωγραφικής. Το 1977 δημιουργεί ένα εργαστήριο γλυπτικής στο Παλαιό Φάληρο, όπου έζησε, δημιούργησε και εργάστηκε μέχρι σήμερα. Πραγματοποίησε πλήθος ατομικών εκθέσεων και είχε συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές, σε μουσεία και αίθουσες τέχνης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του υπάρχουν σε δημόσιους χώρους, στα μουσεία Βορρέ και Γουλανδρή, σε πινακοθήκες και σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Αμερική. Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και Πρόεδρος της Ομάδας Εικαστικών Καλλιτεχνών του Π. Φαλήρου.

Παλαιό Φάληρο, 15/11/2020


.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 5:14 pm


Ποίηση: ΣΤΑΛΕΣ ΒΡΟΧΗΣ - Αναστασία Κατσικογιάννη – Μπάστα


ΠΟΙΗΣΗ
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα : ΣΤΑΛΕΣ ΒΡΟΧΗΣ

ΣΤΑΛΕΣ ΒΡΟΧΗΣ..

Με τις στάλες της βροχής
μοσχοβολούν οι μυρτιές
αφουγκράζονται ,
μυρίζουν τη ζωή και την κατανοούν
είναι η δική τους ομορφιά.

Δεν πρέπει να δώσεις μυρωδιά ,
οσμή στη λύπη σου ,γιατί η ζωή
βαραίνει στη ζυγαριά του εαυτού σου .

Με τις πράσινες δροσιές του νου
μαθαίνεις να ανασαίνεις ,
μετράς το άνθισμα του καλού
και η μνήμη σου καταγράφει
λιαακάδες ,φως και χαμόγελα .

Αυτό που δίνεις απλόχερα
στους δικούς σου ανθρώπους,
δυο μάτια που κλείνουν μέσα τους
χίλιους κόσμους με αγάπη.

Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα. 
Σχόλιο: Λυρική πνοή, μελοδικότητα,μέτρο και μία λεπτή φιλοσοφική διάθεση εμποτίζει το ΄’Στάλες βροχής’ της Αναστασίας, ποίημα μικρό , λιτό με πυκνότητα λόγου και ιδιαίτερα με εικονοποιητική δύναμη που ο αναγνώστης το αποδέχεται και σαν μια μικρή αριστουργηματική ζωγραφιά.

Γνώριμη στη στήλη μας ΠΟΙΗΣΗ και δημοφιλής η Αναστασία Κατσικογιάννη – Μπάστα γνωστή συγγραφέας και ποιήτρια σήμερα διέθεσε για δημοσίευση στη στήλη το ποίημα της ‘Στάλες βροχής’.
Την ευχαριστώ θερμά.

Για το my-mosxato.blogspot.com

Τασσώ Γαΐλα 
Αρθρογράφος-Ερευνήτρια.

.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 5:07 pm


ΚΟΥΖΙΝΑ. Οι γαστρονομικές προτάσεις του δημοφιλή ex. Chef Παναγιώτη Παπαδάκη.ΚΟΥΖΙΝΑ. Οι γαστρονομικές προτάσεις του δημοφιλή ex. Chef Παναγιώτη Παπαδάκη. 

Τρείς συνταγές. 

Συνταγή 1: Τάρτα πορτοκαλιού Χίου με σοκολάτα και μαύρο πιπέρι. 

Υλικά. 1 ½ φλ. αλεύρι -½ φλ. ζάχαρη άχνη -1/4 κοφτό κουταλάκι αλάτι- 9 κοφτές κουταλιές παγωμένο ανάλατο βούτυρο σε κοφτές κουταλιές ή κυβάκια (140 γρ.) -1 μεγάλο αβγό -4 κομμάτια γλυκό κουταλιού κιτρόμηλο (νεράντζι) φλούδα, κομμένα σε πολύ λεπτά φετάκια για γαρνίρισμα. 

Για τη γέμιση: 
1 φλ. μαρμελάδα πορτοκάλι (με κομματάκια φλούδας) -2 κουταλιές μπράντι -400 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα ψιλοκομμένη -1 ½ φλ. κρέμα γάλακτος. 

Εκτέλεση. 1.Ζύμη. 

Βήμα 1 Βάζετε στη γυάλα του πολυμίξερ το αλεύρι με τη ζάχαρη άχνη και το αλάτι και τα χτυπάτε για 2-3 δευτερόλεπτα να αναμιχτούν. 

Βήμα 2 Προσθέτετε το βούτυρο και χτυπάτε το μίγμα με διακεκομμένες κινήσεις του μοτέρ, μέχρι να γίνει σαν χοντρά ψίχουλα (5 κινήσεις περίπου). 

Βήμα 3 Ρίχνετε μέσα το αβγό και χτυπάτε το μίγμα, πάντα με διακεκομμένες κινήσεις του μοτέρ μέχρι να μαζευτεί σε μπάλα. 

Βήμα 4 Βγάζετε τη ζύμη από το πολυμίξερ και την πιέζετε με τις παλάμες σας να καλύψει τον πάτο και τα πλευρά μιας φόρμας για τάρτες διαμέτρου 23 εκ. περίπου. 

Βήμα 5 Την τρυπάτε σε πολλά σημεία με πιρούνι και ύστερα τη βάζετε στο ψυγείο για ½ ώρα. 

Βήμα 6 Στο μεταξύ, προθερμαίνετε το φούρνο στους 200°C. 

Βήμα 7 Απλώνετε μέσα στην τάρτα ένα κομμάτι αντικολλητικής λαδόκολλας, τη γεμίζετε με φασόλια ή ρεβίθια και την ψήνετε στο φούρνο για 20 λεπτά. 

Βήμα 8 Τη βγάζετε από το φούρνο, πετάτε τα όσπρια και τη λαδόκολλα και την αφήνετε να κρυώσει. 

Γέμιση. 

Στο μεταξύ, ετοιμάζετε τη γέμιση: 

Βήμα 1 Ζεσταίνετε τη μαρμελάδα με το μπράντι σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά και την αφήνετε να κοχλάσει για 3 λεπτά. 

Βήμα 2 Αδειάζετε το μίγμα στην τάρτα και την αφήνετε να κρυώσει. 

Βήμα 3 Ζεσταίνετε σε μέτρια φωτιά την κρέμα γάλακτος μέχρι να φανούν οι πρώτες φουσκάλες στον περίγυρo του κατσαρολιού και την αποσύρετε από τη φωτιά. 

Βήμα 4 Ρίχνετε μέσα την ψιλοκομμένη σοκολάτα και την ανακατεύετε απαλά με μια σπάτουλα, με κυκλικές κινήσεις μέχρι να λιώσει όλη η σοκολάτα και να γίνει λείο μίγμα (αν χρειαστεί, βάζετε το κατσαρόλι σε πολύ χαμηλή φωτιά για να λιώσει εντελώς). 

Βήμα 5 Περιχύνετε την τάρτα, ισιώνετε την επιφάνειά της και όταν κρυώσει εντελώς την κρατάτε σκεπασμένη στο ψυγείο. 

 Βήμα 6 Πριν τη σερβίρετε, τη βγάζετε για ½ ώρα να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου και τη γαρνίρετε με τα φετάκια του γλυκού κουταλιού κιτρόμηλο (νεράντζι) φλούδα. ή φρέσκο πορτοκάλι Χίου -την ψύχα μόνο-, και ραντίζουμε με λίγο πιπέρι μαύρο καβουρντισμένο. 
Συνταγή 2: Materioal.

Υλικά
180 γρ. βούτυρο μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου -150 γρ. καστανή ζάχαρη - 225 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις -20 γρ. κακάο -1 βανίλια -1 αυγό -1/2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ -150 γρ. σταγόνες σοκολάτας- 30 φουντούκια σπασμένα χοντρά -λίγο αλάτι . 

Εκτέλεση 

Ξεκινάμε κοσκινίζοντας τα εξής στερεά υλικά, δλδ. το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. 

Στον κάδο προσθέτουμε τη ζάχαρη και το βούτυρο και τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν σαν κρέμα. 

Στη συνέχεια ρίχνουμε και το αυγό. 

Η ζάχαρη θα έχει λιώσει κι έτσι σιγά-σιγά ξεκινάμε και ρίχνουμε τα στερεά υλικά μας που έχουμε κοσκινίσει και τη βανίλια. 

Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε με την κουζινομηχανή σε χαμηλή ταχύτητα. Αφού το μείγμα γίνει αφράτο και ομοιογενές, βαζουμε τα φουντούκια και τα chips σοκολάτας. 

Στρώνουμε στο ταψί μας λαδόκολλα ή φύλλο σιλικόνης και με ένα κουτάλι της σούπας, αφήνουμε μια κουταλιά από το μείγμα για κάθε μπισκότο. Να μην παραλέιψετε να αφήσετε μεγάλη σχετικα απόσταση του ενός μπισκότου από το άλλο γιατί απλώνουν και δεν θέλουμε να κολλήσουν. 

Ψήνουμε για 10-12 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο.
Όταν τα βγάλουμε θα είναι μαλακά ακόμα, αλλά μην σας φοβήσει αυτό και τα παραψήσετε. Aφήστε τα να σταθούν για 10 λεπτά και θα είναι έτοιμα...αν και δεν προμηνύεται μακροημέρευση...θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορά! 

Γλάσο καραμέλας για επίστρωση :170 γρ ξυροι καρποί -30 γρ λεμόνι χυμό -400 γραμμάρια ζάχαρη -90 γραμ νερό. Όταν γίνει καραμέλα και δώσουμε το χρώμα το επιθυμητό με κρύα τα μπισκότα κάνουμε επικάλυψη από πάνω. 
Συνταγή 3 :Κεφτεδάκια με κοτόπουλο και βρώμη. 

Υλικά . 

1 κιλό κιμά κοτόπουλου -1/2 κρεμμύδι ξερό -1 ντομάτα -1 κολοκυθάκι -1 αυγό- Ένα σφηνάκι γάλα –Πιπέρι- Μαϊντανό- Ό,τι μπαχαρικό μας αρέσει- Βρώμη. 

Εκτέλεση. 

Κόβουμε σε κομμάτια την ντομάτα, το κολοκυθάκι και το κρεμμύδι. 

Τα ρίχνουμε στο μπλέντερ με τον μαϊντανό και το γάλα. 

 Τα αλέθουμε να γίνουν αλοιφή ή έστω έξτρα ψιλοκομμένα. 

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον κιμά από κοτόπουλο και προσθέτουμε τα πολτοποιημένα λαχανικά, το αυγό και τα μπαχαρικά. 

Ζυμώνουμε. 

Προσθέτουμε τη βρώμη ώστε να απορροφήσει την υγρασία και να “δέσει” το μείγμα. 

Πλάθουμε κεφτεδάκια όσο μπορούμε πιο μικρά και πλακουτσωτά! 

Παράλληλα έχουμε ζεστάνει αντικολλητικό τηγάνι και τοποθετούμε τα κεφτεδάκια το ένα δίπλα στο άλλο. 

Αφού τα έχουμε περάσει με βρώμη και αυγό ψήνουμε μερικά λεπτά από τη μία και άλλα τόσα από την άλλη. Είμαστε έτοιμοι. Απολαμβάνουμε! Σημείωση:Γίνονται καλύτερα σε φριτέζα. 

Και οι τρείς σημερινές μου προτάσεις είναι για coffee break σε μπουφέ. Καλή επιτυχία. Παναγιώτης Παπαδάκης. 
Η στήλη μας φιλοξενεί και πάλι τον δημοφιλή Χιώτη σεφ Παναγιώτη Παπαδάκη απόφοιτο –μεταξύ άλλων -, της σχολής Le MONDE , με τρείς καινοτόμες , πρωτότυπες και εντυπωσιακές προτάσεις. 
1)Τάρτα πορτοκαλιού Χίου με σοκολάτα και μαύρο πιπέρι. 
2) Materioal & 
3)Κεφτεδάκια με κοτόπουλο και βρώμη. 

Τον Παναγιώτη τον συναντάτε στο facebook ως Papadakis Panagiotis . 

Εποχή εγκλεισμού που θα διαρκέσει αρκετά και οι προτάσεις του σεφ Παναγιώτη εκτός των άλλων θα βοηθήσουν τους θιασώτες της μαγειρικής και τους λάτρεις εκλεκτών γεύσεων να περάσουν στην κουζίνα αρκετά δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Ευχαριστώ τον σεφ για την συμμετοχή του στη στήλη.

Για το my-mosxato.blogspot.com

Τασσώ Γαΐλα
Αρθρογράφος-Ερευνήτρια.

.


.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 4:58 pm


ΚΟΣΜΟΣ - Αρμενία.: Εγώ θα μείνω εδώ… Ο ηρωϊσμός ενός Αρμένιου Ιερέα…ΚΟΣΜΟΣ. Αρμενία. Εγώ θα μείνω εδώ… Ο ηρωϊσμός ενός Αρμένιου Ιερέα…

ΑΡΜΕΝΙΑ: 1915 και μία τεράστια αλυσίδα απεγνωσμένων ανθρώπων οδεύει για την προσφυγιά… 2020 και, στο ίδιο έργο θεατές… Αλυσίδα οχημάτων μεταφέρει πρόσφυγες από εδάφη Αρμενικά του Αρτσάχ που τώρα περνάνε στην κατοχή των Αζέρων.

Όλα αυτά μετά από έναν πόλεμο 45 ημερών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ που παρά τις ηρωικές προσπάθεις των φιλόπατρων Αρμένιων τα εδάφη για τα οποία αγωνίσθηκαν επέστρεψαν σύμφωνα με την συμφωνία 10/11/2020 ανάμεσα σε Ρωσία- Αζερμπαϊστάν –Αρμενίας στην κατοχή του Αζερμπαϊστάν κι είναι εδάφη που είχαν κερδίσει οι Αρμένιοι με τον πόλεμο του 1990. Τώρα αναγκάζονται να τα εγκαταλείψουν.. να εγκαταλείψουν γη πατρώα… Απέραντος πόνος… Πόνος και αγωνία για τα θρησκευτικά τους μνημεία.. με πρώτη σκέψη στη Μονή Davivank - Αγίου Δαβίδ-. Μονή Davivank: Κάτι το αντίστοιχο είναι στην συλλογική μνήμη του Ελληνικού λαού η Αγία Σοφία και η Μονή Παναγίας Σουμελά στον Πόντο.Χιλιάδες Αρμένιοι από τη γύρω περιοχή πριν εγκαταλείψουν τα χωριά τους που τώρα θα περάσουν στα χέρια του εχθρού προστρέχουν στην Μονή του Αγίου Δαβίδ να προσευχηθούν, να τον αποχαιρετήσουν.. Οι σκηνές θυμίζουν την λατρεία του Ποντιακού λαού στην Παναγία Σουμελά… Συγκλονιστικές σκηνές..ΟΧΙ ΔΕΝ ΦΕΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΕΔΩ…

Ο πάτερ Χοβαννές ευλογεί τους πιστούς που πήγαν στη μονή Dadivank, για να "την αποχαιρετήσουν". αλλά ο ίδιος αρνείται να εγκαταλείψει τη μονή. "Εγώ δεν φεύγω" λέει. "Εγώ θα μείνω στην εκκλησία μου"! Κι όπως γράφουν οι Αρμενικές σελίδες:

Ο Πατέρας Hovhannes Hovhannesian πήγε στη μονή Dadivank, στο Αρτσάχ, για να φέρει πίσω τις καμπάνες, τον σταυρό και τα Khatchkar στην Αρμενία πριν οι Τούρκοι εισβάλουν στα αρμενικά πατρογονικά εδάφη.

Τελικά όμως τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος της δημοκρατίας του Αρτσάχ, Arayik Haroutyunyan, και του είπε: "Μην αγγίζετε τον Dadivank, μην αγγίζετε τους σταυρούς, δεν θα δώσουμε τον Dadivank".

Όταν οι πιστοί τον ρώτησαν πως θα διατηρηθεί η μονή, ο πατέρας Hovhannes χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες είπε: "Μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τη μονή. Περίμενα να συμβεί ένα θαύμα για να μην αφαιρέσω τα Khatchkar που έχουν χαράξει και τοποθετήσει οι πρόγονοί μας 800 χρόνια πριν. Φοβόμουν ακόμη μήπως τιμωρηθώ για αυτό. Φοβόμουν και περίμενα ένα θαύμα...".

Και, το θαύμα έγινε…

<Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Dadivank βρίσκεται ήδη υπό τον έλεγχο των Ρώσων ειρηνευτών, δεν κινδυνεύει.

Υπάρχουν αρκετοί κληρικοί (με επικεφαλής τον πατέρα Χοβανές) στο μοναστήρι που θα συνεχίσουν να λατρεύουν στο Ιερό και να εκτελούν τακτικά τις τελετές>...

Αυτή ήταν η δήλωση του εκπροσώπου Καθολικού όλων των Αρμενίων, πατέρα Βαχράμ Μελικιάν λίγο μετά την ηρωϊκή στάση του πατέρα Χοβαννές. Ήδη τα ΜΜΕ παρουσίασαν σκηνές με Ρώσικα στρατιωτικά οχήματα που έφτασαν στην Μονή. Αλλά ποια είναι η Μονή Dadivank ; Ακολουθεί κείμενο της ιστοσελίδας Εθνική Επιτροπή Δικαίωσης Αρμενικού Ζητήματος.<Η μονή Dadivank χτίστηκε από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα, τοποθετήθηκε σε έναν λόφο κι απέκτησε και το όνομα Khutavank, ′′Khut′′ στα Αρμενικά σημαίνει λόφος.

Λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον Άγιο Dadi, έναν από τους ακόλουθους του Αποστόλου Θαδδαίου, που τα λείψανά του βρέθηκαν κάτω από την εκκλησία κατά τη διάρκεια ανασκαφών το 2007. Αναφέρεται για πρώτη φορά στην ιστορία από τον Mkhitar Gosh που έζησε στο μοναστήρι για λίγο καιρό. Το συγκρότημα πήρε φωτιά από τους εισβολείς των Σελτζούκων τον 12ο αιώνα αλλά αποκαταστάθηκε αμέσως μετά.

Το μοναστηριακό συγκρότημα του Dadivank αποτελείται από τον Καθεδρικό Ναό του Μνημείου (Katoghike), την Εκκλησία της Παναγίας, το Παρεκκλήσι, το Μνημείο Bell Tower και πολλά βοηθητικά κτίρια. Το κεντρικό κτίριο του μοναστηριού, χτίστηκε το 1214 από τη βασίλισσα Arzou του Haterk. Οι εσωτερικοί τοίχοι του καθεδρικού ναού Memorial είναι πλούσια διακοσμημένοι με τοιχογραφίες. Μια μεγάλη επιγραφή στα Αρμενικά, που καλύπτει ολόκληρο το τείχος της εισόδου του καθεδρικού ναού αναφέρει λόγια της βασίλισσας. 

Η αποκατάσταση της τοιχογραφίας του Αγίου Στεφάνου έγινε στην εκκλησία Katoghike το 1214 που χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος κατά το κομμουνιστικό καθεστώς.

Τα khachkars του Dadivank είναι εξαιρετικά!!! Χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής χριστιανικής αρμενικής τέχνης.Η Μονή Dadivank ανακαινίστηκε το 1994 και σήμερα βρίσκεται στη λίστα των ενεργών μοναστηριών της Επισκοπής του Artsakh της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

Σήμερα αυτή η σπουδαία ιστορική τοποθεσία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που βρίσκεται σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον διατρέχει σοβαρό κίνδυνο….>.

Αγωνία λοιπόν,των Αρμενίων για το Ιερό Θρησκευτικό τους προσκύνημα , το μνημείο Θρησκευτικής κληρονομιάς που η τύχη του στα χέρια των Αζέρων ‘νικητών’ αυτού του πολέμου θα ήταν και η αναμενόμενη…όπως κάθε Χριστιανικού μνημείου που έρχεται στην κατοχή Μουσουλμάνων…

Όπως ήδη προανέφερα τελικά με την παρέμβαση των Ρώσων και την εκεί παρουσία τους ίσως τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά όπως δυστυχώς απεδείχθηκαν για την Παναγία Σουμελά και για την Αγία του Θεού Σοφία στην Κωνσταντίνου πόλη.

Ότι κι αν συνέβη από αυτόν τον πόλεμο των 60 περίπου ημερών ανάμεσα στο ΑζερμπαΙστάν και την Αρμενία ανάμεσα σε δύο μονοθεϊστικές θρησκείες ,στους μουσουλμάνους και τους Μονοφυσίτες Χριστιανούς , μεταξύ σκοταδισμού των Αζέρων και Πολιτισμού των Αρμενίων το συμπέρασμα είναι ένα: Το υψηλό αίσθημα θρησκευτικής πίστης του Αρμενικού λαού και η μεγάλη του φιλοπατρία. Και τα δύο επικίνδυνοι εχθροί της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Πηγή: ιστοσελίδα: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

Για το my-mosxato.blogspot.com

Τασσώ Γαΐλα
Αρθρογράφος-Ερευνήτρια
.


Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 4:41 pm


Τέλος στο μαρτύριο 13χρονου κοριτσιού που ασελγούσε σε βάρος του, 70χρονος στη Χίο.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»:

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ 13 ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΣΕΛΓΟΥΣΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ, 70ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

 

Σε συνέχεια  δημοσιευμάτων για τη σύλληψη ενός 70χρονου που κατηγορείται ότι ασελγούσε κατ’ εξακολούθηση  σε βάρος 13χρονου κοριτσιού στη Χίο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Οργανισμού και σε άριστη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές έλαβε τέλος ο «Γολγοθάς» του μικρού κοριτσιού και ο εφιάλτης που ζούσε.

 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056 από εκπαιδευτικό η οποία μας αποκάλυψε τις βάσιμες υποψίες της ότι 13χρονη μαθήτριά της δεχόταν σεξουαλική κακοποίηση από 70 χρονο άντρα.  Στη συνέχεια, δεχτήκαμε κλήση από άτομο της περιοχής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δίνοντάς μας περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

 

Άμεσα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επικοινώνησε με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Χίου ενημερώνοντάς την λεπτομερώς για την υπόθεση, η οποία απαιτούσε επείγουσα κινητοποίηση.

 

Χάρη στις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες του Αστυνομικού Διευθυντή κ. Δημήτρη Μπριλάκη και του Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου κ. Διαμαντή Βυζανιάρη,  ο 70χρονος συνελήφθη για να οδηγηθεί στη συνέχεια στον Εισαγγελέα και να δοθεί τέλος στον εφιάλτη του 13 χρόνου κοριτσιού.  

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι θα βρίσκεται δίπλα στο κορίτσι για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ενεργή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών, οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμμή τη στιγμή που έχουν αντιληφθεί περιστατικά κακοποίησης παιδιών, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας τους.

 

Είναι σημαντικό επίσης, να επισημάνουμε τον σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο που έχει η εκπαιδευτική κοινότητα για τη διαχείριση ανάλογων υποθέσεων όπως η συγκεκριμένη, καθώς χάρη στην εκπαιδευτικό που επικοινώνησε μαζί μας, έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα για να σώσουμε το κορίτσι από τον ασύλληπτο εφιάλτη και τη φρίκη που ζούσε.
    
Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά παιδί σε κίνδυνο καλέστε, ακόμα και ανώνυμα, στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» που λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό, καθημερινά, πανελλαδικά, 24ώρες τη μέρα.

 

Οφείλουμε να μην μένουμε απλοί θεατές σε περιστατικά κακοποίησης αθώων παιδικών ψυχών γιατί τα παιδιά αξίζουν την προσοχή και την προστασία όλων μας.
 
Περισσότερες πληροφορίες:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 210-3306140

.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 3:47 pm


Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

 


Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

Ö        Θεοδωρικάκος: Μια μεταρρύθμιση που δίνει θετικές προοπτικές για τη νέα γενιά αλλά και το σύνολο της κοινωνίας

 

Σε δημόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/, αναρτάται σήμερα, με εντολή του υπουργού Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΑΣΕΠ.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για ένα δεκαπενθήμερο και στη συνέχεια, αφού εξετασθούν οι παρατηρήσεις και προτάσεις που θα διατυπωθούν, θα κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να γίνει νόμος του Κράτους εντός του τρέχοντος έτους.

Με στόχο την -όσο το δυνατόν- ευρύτερη αποδοχή των αλλαγών που προβλέπει το νομοσχέδιο έγινε εξαντλητικός διάλογος του υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους κομμάτων, θεσμικών φορέων, την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αλλά και της νέας γενιάς.

Η προετοιμασία του νομοσχεδίου, σε επίπεδο κατευθυντηρίων γραμμών, ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2020 και στην επιστημονική Επιτροπή που το συνέταξε μετείχαν, μεταξύ άλλων, οι τρεις αντιπρόεδροι του ΑΣΕΠ και η ΓΓ Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ.

Βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης που γίνεται μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αποτελεί η ενίσχυση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ταχύτητας στην επιλογή προσωπικού, που θα εξασφαλίζεται μέσω γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού, ώστε να βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, με τελικό στόχο να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά ο δημόσιος τομέας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, δίδοντας το νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση, δήλωσε τα εξής:

«Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας, δίνουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, για την ενίσχυση της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του Δημοσίου και του ρόλου του ΑΣΕΠ.

Ο κύριος στόχος των μεταρρυθμίσεών μας είναι ένα σύγχρονο κράτος, αποτελεσματικό, φιλικό στην κοινωνία που συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αυτό απαιτεί ο κατάλληλος άνθρωπος να τοποθετείται στην κατάλληλη θέση και στο Δημόσιο να προσλαμβάνονται οι πιο άξιοι, από εκείνους που τη διεκδικούν. Το διασφαλίζουμε με την πραγματοποίηση γραπτού πανελλαδικού διαγωνισμού γνώσεων και δεξιοτήτων με απόλυτη αξιοπιστία και εγκυρότητα. Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο το ΑΣΕΠ, την Ανεξάρτητη Αρχή που έχει την ευθύνη των σχετικών διαδικασιών.

Προετοιμάσαμε το νομοσχέδιο μέσα από μια πολύ δημιουργική συνεργασία και διάλογο μηνών με τα στελέχη του ΑΣΕΠ, τους κοινωνικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της αγοράς, πρώην υπουργούς, εκπροσώπους της νέας γενιάς, καθώς και τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών κομμάτων, στοχεύοντας στην αξιοποίηση κάθε καλοπροαίρετης πρότασης.

Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την επίσημη δημόσια διαβούλευση, ώστε ο νόμος που τελικά θα ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων, να είναι ο καλύτερος δυνατός και να διασφαλίσει την αξιοκρατία στη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, για μακρό χρονικό διάστημα.

Η πράξη αυτή δίνει ένα θετικό μήνυμα, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους της πατρίδας μας, που αξίζει να νιώσουν ότι το κράτος λειτουργεί με όρους αξιοκρατίας και τους δίνει πλέον νέες θετικές προοπτικές».


Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 3:40 pm


Στέφανος Φαναρίτης: Για να είμαστε όλοι παρόντες στο προσκλητήριο της ζωής......


Ρε μάγκες εσείς οι "μιά γριπούλα ειναι" αν μη τι άλλο σεβαστείτε εκείνους που δεν θα τα καταφέρουν...

Δίπλα σας, εσάς λέω τους υγιέστατους που δεν σας αγγίζει τίποτε γιατί είστε supermen, υπάρχουν άνθρωποι με διαφορά υποκείμενα νοσήματα... άσθμα, σάκχαρο, καρκίνο, καρδιοπάθειες... ξέρω εγώ τι... υπέρβαροι, κοντοί, ψηλοί ή whatever...

Αυτούς κατά την γνώμη σας μάλλον αφορά το ζήτημα... αυτούς και μόνον... Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου!


.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 1:31 pm


Εμείς οι δρομείς "ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ" την Τετάρτη 2/12 στον 'Αλιμο!


Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται.
Η έλλειψη αίματος μεγαλώνει.
Προγραμματισμένες αιμοδοσίες συλλόγων ακυρώνονται. 
Οπότε; Το μόνο που σίγουρα είναι στο χέρι μας είναι η κάλυψη της έλλειψης αίματος!

Νέα ημερομηνία της αιμοδοσίας 2 Δεκεμβρίου,Τετάρτη, από τις 2.00 μ.μ έως και τις 7.00 μ.μ.

Στο Skipper's Yacht 'n Roll Bar, ανάμεσα στα κατάρτια των ιστιοπλοικών, Μαρίνα Καλαμακίου! Καλημέρα και καλή εβδομάδα!!
Εμείς οι δρομείς ....ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

Αγαπητοί αιμοδότες και υποψήφιοι αιμοδότες,
Έφτασε ο καιρός για την προγραμματισμένη χειμερινή αιμοδοσία μας, με μια μικρή αλλαγή στην προγραμματισμένη ημερομηνία μας.
Η αιμοδοσία μας θα γίνει λίγες μέρες νωρίτερα.
Ο λόγος είναι η τεράστια έλλειψη αίματος λόγω της κατάστασης που επικρατεί.
Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες αιμοδοσίες!
Εδώ, όμως, ερχόμαστε εμείς δυναμικά να λύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης αίματος.
Φυσικά με όλα τα μέτρα ασφάλειας, πρώτα πρώτα δικής μας.
Στις 2 Δεκεμβρίου,Τετάρτη ξεκινάμε από τις 2.00 και θα τελειώσουμε στις 7.00.
Στο φιλόξενο Skipper's,στην Μαρίνα Καλαμακίου!!!
Το καλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε σε όποιον έχει ανάγκη αλλά και στους εαυτούς μας!
Πάμε να σπάσουμε κάθε ρεκόρ φιαλών!
Στο χέρι μας είναι!!
Ο καθένας μας με έναν φίλο του μαζί (τουλάχιστον!)
'Οποιος δεν μπορεί να δώσει αίμα για οποιοδήποτε λόγο, ας φέρει μαζί του κάποιον που να μπορεί να δώσει.
'Όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε είμαι στην διάθεσή σας.
(Ο τρόπος μετακίνησης είναι SMS με '1' ή χειρόγραφο, γράφοντας ότι πηγαίνετε για αιμοδοσία,τον τόπο της αιμοδοσίας καθώς και το ωράριο.
Στην επιστροφή θα έχετε την βεβαίωση του γιατρού).
Ραντεβού στις 2 Δεκεμβρίου στο Skipper's, ανάμεσα στα κατάρτια των ιστιοπλοικών.

.

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 12:56 pm


Νέο μεγάλο όχημα για την καθαριότητα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου


Άλλο ένα ιδιαίτερα μεγάλο όχημα για τις ανάγκες της καθαριότητας παρέλαβε ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου.

Πρόκειται για έναν ελκυστήρα (τράκτορα) με ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο. Με το όχημα, μήκους 16 μέτρων και χωρητικότητας 55m3 θα μειωθούν αισθητά τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων του Δήμου στον ΧΥΤΑ εξοικονομώντας και μειώνοντας το κόστος καυσίμων, των φθορών και των εργατοωρών του προσωπικού που θα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Αποτελεί μια μεγάλη επένδυση του Δήμου μας στον τομέα της καθαριότητας.

Με το όχημα αυτό ολοκληρώνεται η παραλαβή των οχημάτων καθαριότητας του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο Δήμος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη νέος διαγωνισμός οχημάτων προϋπολογισμού 500.000€.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Συνεχίζουμε την αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων γιατί και με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου μας»..

Δημοσιεύθηκε στις 16 November 2020 | 11:54 am


Κλειστά Δημοτικά - Νηπιαγωγεία: Τηλεκπαίδευση, το νέο ωράριο και το πρόγραμμαΑναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο που θα λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία δίνει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
 

Σε 12 ερωτήσεις, η υπουργός Παιδείας απαντά στους λόγους που και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία  αναστέλλουν την εκ του σύνεγγυς διδασκαλία, ενώ δίνει το ωράριο και τον τρόπο που θα προχωρήσει η τηλεκπαιδευση.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις του υπουργείου, υπάρχουν και εκείνες που αφορούν στους εκπαιδευτικούς, αλλά και κάποιες για τους γονείς και τον τρόπο που μπορούν να αιτηθούν άδειας ειδικού σκοπού.

1. Τι θα ισχύσει από τη Δευτέρα για τα σχολεία;

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων όλης της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη κλειστά και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, επίσης για 2 ακόμη εβδομάδες. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

2. Γιατί κρίθηκε αναγκαίο τώρα το κλείσιμο δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών;

Η Επιτροπή των ειδικών είχε αποφανθεί ότι τα σχολεία πρέπει να είναι τα τελευταία που θα κλείσουν, αν χρειαστεί, και η μέχρι πρότινος εισήγησή τους για κλείσιμο δημοτικών και νηπιαγωγείων ήταν αρνητική. Και αυτό, γιατί δεν έχει παρατηρηθεί τάση διασποράς του ιού εντός της σχολικής κοινότητας.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν υποδεικνύονται λοιπόν από το επιδημιολογικό φορτίο στα σχολεία. Είναι μέτρα καθαρά προληπτικού χαρακτήρα, που συνδέονται με την έξαρση της πανδημίας ευρύτερα στην κοινωνία και στοχεύουν στη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων. Όσο τα σχολεία είναι κλειστά, τότε υπάρχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγάλη μείωση της ευρύτερης κινητικότητας. Ο πληθυσμός μαθητών και εκπαιδευτικών αγγίζει το 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, και αν προσθέσει σε αυτό κανείς και έναν γονιό/συνοδό για κάθε παιδί Δημοτικού αλλά και το βοηθητικό προσωπικό κ.ά., τότε ο μετακινούμενος πληθυσμός ξεπερνάει τα 2,3 εκατομμύρια. Αιτία λοιπόν της απόφασης είναι η κινητικότητα -γιατί μέσω αυτής τρέφεται ο ιός- και στόχος είναι ο περιορισμός της. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι -μετά το lockdown- η κινητικότητα έχει μειωθεί, αλλά όχι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, θέμα υπερμετάδοσης στα σχολεία, αλλά θέμα μεγάλης κινητικότητας από και προς τα σχολεία. Και η κινητικότητα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ανάγκη να περιοριστεί.

3. Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία;

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με δύο αλληλένδετους τρόπους: Με την εκπαιδευτική τηλεόραση και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Εκπαιδευτική τηλεόραση: Από τη Δευτέρα το πρωί στις 9 π.μ. -πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων- θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Το πρόγραμμα για την Δευτέρα και την Τρίτη είναι το παρακάτω:-Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Από τη Δευτέρα, οι διευθύνσεις των σχολείων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Θα είναι υποχρεωτική, η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30’ και θα πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 μ.μ. για τα δημοτικά, και από τις 2 έως τις 4:20 μ.μ. για τα νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων σύντομων διαλειμμάτων.

Έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας. Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα ενημερώσουν τους μαθητές και τους γονείς τους για τις λεπτομέρειες σύνδεσης στις ψηφιακές τάξεις.

4. Ποιο είναι το ωράριο που προβλέπεται για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση;5. Γιατί προκρίθηκε το μεσημεριανό - απογευματινό ωράριο για τους μαθητές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων αντί για το πρωινό;

Για τους ακόλουθους βασικούς λόγους:
- Για να διευκολυνθούν οι οικογένειες σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό συσκευών για σύνδεση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν στην οικογένεια υπάρχουν γονείς που τηλεργάζονται και μεγαλύτερα παιδιά Γυμνασίου / Λυκείου που κάνουν το πρωί τηλεκπαίδευση.
- Για να διευκολυνθούν οι οικογένειες των οποίων οι γονείς μπορεί να τηλεργάζονται το πρωί και ταυτόχρονα να χρειάζεται να βοηθήσουν τα μικρά τους παιδιά να συνδεθούν στις ψηφιακές τάξεις.
- Για να περιοριστεί η ταυτόχρονη χρήση των δικτύων της χώρας από εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές κ.ο.κ.

6. Γιατί προκρίνεται η λύση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία στη φυσική τάξη, στο σχολείο. Όσο όμως οι πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες μάς αναγκάζουν σε αναστολή λειτουργίας των σχολείων, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο μαθητής να μπορεί να βλέπει το δάσκαλο/τη δασκάλα του, έστω και διαδικτυακά. Να διατηρείται όσο πιο ζωντανή γίνεται η επαφή μαζί του.

7. Η ύλη θα προχωράει κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης;

Ναι, προβλέπεται η ύλη να προχωράει κανονικά. Δεν πρέπει να αφήσουμε την πανδημία να σταθεί εμπόδιο στη μαθησιακή πρόοδο των παιδιών μας. Έτσι γίνεται και σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας που κάνουν τηλεκπαίδευση εδώ και 1 εβδομάδα. Λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω από 40.000 διαδικτυακά τμήματα την ημέρα, 700.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμοστεί άριστα στις νέες αυτές συνθήκες, και το πρόγραμμα προχωράει κανονικά.

8. Αν ένας μαθητής δεν έχει συσκευή ή σύνδεση ίντερνετ για να συνδεθεί τι μπορεί να κάνει;

- Από το Μάρτιο, το Υπουργείο στέλνει συστηματικά τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία, μέσα από σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια και δωρεές που έχει εξασφαλίσει. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να διατεθεί, με απόφαση του Διευθυντή, σε μαθητές που το έχουν περισσότερο ανάγκη (βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας).
- Το Υπουργείο Παιδείας έχει εξασφαλίσει δωρεάν χρήση δεδομένων (data) για όποιον συνδέεται στις πλατφόρμες με τις οποίες συνεργάζεται το Υπουργείο για την τηλεκπαίδευση.
- Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαδικτύου, ακόμη και αν δεν έχει υπολογιστή, τάμπλετ, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη και μέσω τηλεφώνου, με αστική χρέωση.

9. Πώς θα ξέρει ο μαθητής με ποιο τρόπο να συνδεθεί στην ψηφιακή του τάξη;

Έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας. Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους για τις λεπτομέρειες σύνδεσης στις ψηφιακές τάξεις.

10. Είμαι εκπαιδευτικός και θα ήθελα περαιτέρω πληροφορίες και υποστήριξη για την προετοιμασία των ψηφιακών μαθημάτων.

- Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει εκπονήσει Οδηγό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως, στον οποίο αποτυπώνονται συνοπτικά οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποδοτικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι διαθέσιμο για όλους.
- Λειτουργούν Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCS) για την ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε δύο σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα (MOOCS):
* από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
* από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
- Επιπρόσθετα, δρομολογείται πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο στρατηγικό πλαίσιο των επιμορφώσεων (με προϋπολογισμό 2 εκατ. € μέσω ΕΣΠΑ).
- Όλες οι πληροφορίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι συγκεντρωμένες εδώ. (Σημειωτέον ότι ο διαδικτυακός τόπος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στον οποίο παραπέμπει και το συγκεκριμένο site βρίσκεται σήμερα – Κυριακή 15/11 – σε διαδικασία αναβάθμισης.)
- Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς
- Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης (Help Desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
- Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων σας και οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να σας καθοδηγήσουν.

11. Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους γονείς μαθητή Δημοτικού ή Νηπιαγωγείου;

Όπως και στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας, προβλέπονται άδειες ειδικού σκοπού ενός εκ των δύο γονέων, και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η οποία ρύθμιση άλλωστε εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων εξ αιτίας του κορωνοϊού. Επίσης, ο προγραμματισμός της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικές ζώνες (πρωί - απόγευμα) έχει σκοπό και να διευκολύνει τις οικογένειες με εργαζόμενους γονείς και παιδιά διαφορετικών ηλικιών.

12. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αν το παιδί του έχει αφήσει βιβλία και άλλα προσωπικά αντικείμενα στο σχολείο;

Κατ’ εξαίρεση, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα μπορούν γονείς και κηδεμόνες να παραλάβουν βιβλία και προσωπικά αντικείμενα των μαθητών που έχουν τυχόν παραμείνει στις σχολικές μονάδες, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις των σχολείων και με τρόπο ώστε να τηρούνται πλήρως τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής συνωστισμού. Για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, όσοι παραλάβουν τα αντικείμενα από το σχολείο θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 4 στο 13033.


ieidiseis.gr


.


Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 8:35 pm


Αντιοξειδωτική σούπα με κουνουπίδι και κουρκουμά


Ένα ελαφρύ και νόστιμο γεύμα για υγιεινή διατροφή.
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τη συνταγή και θα απολαύσετε μέσα σε λίγη ώρα ένα ελαφρύ και νόστιμο γεύμα.

Συστατικά
 • 1 κρεμμύδι
 • 2 καρότα
 • 2 στικ σέλερι
 • 2 σκ. σκόρδο
 • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
 • 1 κουνουπίδι
 • 1 κ.σ. τζίντζερ, ψιλοκομμένο
 • 1 κ.γ. κουρκουμά, ψιλοκομμένο
 • 1 κ.γ. κύμινο
 • 1 λίτρο νερό
 • 1 κύβο λαχανικών
 • αλάτι
 • πιπέρι
 • 200 γρ. γάλα καρύδας
 • 1/4 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Μέθοδος Εκτέλεσης.
 • Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Κόβουμε το καρότο στα 4 και σε λεπτές φέτες πάχους 0,5 εκ. Το σέλερι σε φέτες πάχους 0,5 εκ. και το σκόρδο ψιλοκομμένο.
 • Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα λαχανικά για 2-3 λεπτά.
 • Κόβουμε το κουνουπίδι σε μπουκετάκια και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα μαζί με το τζίντζερ, τον κουρκουμά και το κύμινο.
 • Σοτάρουμε για 1 λεπτό ακόμα και προσθέτουμε το νερό, τον κύβο λαχανικών, το αλάτι και το πιπέρι. Βράζουμε για 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.
 • Αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
 • Αφαιρούμε τα μισά λαχανικά με τη βοήθεια μίας τρυπητής κουτάλας και με ένα ραβδομπλέντερ πολτοποιούμε τα υπόλοιπα υλικά της κατσαρόλας.
 • Προσθέτουμε το γάλα καρύδας και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμα.
 • Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα λαχανικά που κρατήσαμε στην άκρη στην κατσαρόλα.
 • Ελέγχουμε τα καρυκεύματα, προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε.


.

Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 8:12 pm


Κορωνοϊός: Σοκ 71 θάνατοι σήμερα - Πού εντοπίστηκαν τα 1698 κρούσματα


Πού εντοπίστηκαν τα 
1698 κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 15/11'2020, ο ΕΟΔΥ. Αναλυτικά όλες οι περιοχές.

Σήμερα ανακοινώνουμε 1698 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 74205, εκ των οποίων το 54.0% άνδρες.

4648 (6.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 19081 (25.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

392 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 ετών. 121 (30.9%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 78.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 376 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 71 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 1106 θανάτους συνολικά στη χώρα. 451 (40.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Δείτε αναλυτικά τον χάρτη της χώρας για το πού εντοπίστηκαν τα κρούσματα, όλες οι περιοχές:

• 25 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας 

 • 405 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής 

 • 435 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

 • 4 κρούσματα  στην Π.Ε. Αργολίδας

 • 4 κρούσματα  στην Π.Ε. Αρκαδίας

 • 11 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

 • 24 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαϊας

 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

 • 38 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

 • 29 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

 • 28 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

 • 4 κρούσματα  στην Π.Ε. Εύβοιας

 • 8 κρούσματα  στην Π.Ε. Ευρυτανίας

 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

 • 37 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

 • 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

 • 6 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

 • 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

 • 26 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

 • 3 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου 

 • 44 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

 • 1 κρούσμα  στην Π.Ε. Καστοριάς

 • 5 κρούσματα  στην Π.Ε. Κέρκυρας

 • 22 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

 • 8 κρούσματα  στην Π.Ε. Κοζάνης

 • 7 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

 • 76 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

 • 30 κρούσματα  στην Π.Ε. Λέσβου

 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

 • 43 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

 • 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου

 • 27 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

 • 69 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

 • 74 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

 • 3 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

 • 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

 • 5 κρούσματα  στην Π.Ε. Ρόδου

 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

 • 30 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων

 • 3 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

 • 22 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

 • 4 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

 • 9 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

 • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

 • 30 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

 • 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

 • 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

 Τέλος, 12 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.


.

Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 7:17 pm


Κορωνοϊός: Σε προληπτική καραντίνα ο Τάκης Θεοδωρικάκος


Συνεργάτης του υπουργού Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19.

Με τον συγκεκριμένο υπάλληλο ο υπουργός Εσωτερικών, προ πενθημέρου, ήταν μαζί για συνεργασία στο γραφείο, φορώντας διαρκώς μάσκα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπεβλήθη σε έλεγχο αμέσως μόλις το πληροφορήθηκε, το Σάββατο το απόγευμα, και ήταν αρνητικός. Ο έλεγχος θα επαναληφθεί τη Δευτέρα. 

Αντίστοιχα, όλοι οι συνεργάτες του υπουργού Εσωτερικών, θα περάσουν από τεστ για κορωνοϊό.

Σημειώνεται ότι, ο υπουργός Εσωτερικών, έχει δώσει εντολή, το νομοσχέδιο για την αξιοκρατία στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, να κατατεθεί κανονικά αύριο Δευτέρα, όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο, για δημόσια διαβούλευση.

.

Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 3:23 pm


Η Μ. Πρεβολαράκη στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Στόχος μου το μετάλλιο στο Παγκόσμιο»


Επιστροφή στην δράση. Η Μαρία Πρεβολαράκη είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε αγώνες, μετά την καραντίνα του Μαρτίου και μάλιστα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά Πάλης που διεξήχθη στην Πολωνία. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την εμπειρία της σε αγώνες μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και για το επικείμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Μαρία Πρεβολαράκη αναφέρθηκε στην καραντίνα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές. Το θετικό, όπως είπε είναι ότι δόθηκαν άμεσα άδεια ώστε να προπονούνται οι αθλητές και δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος.


.

Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 2:31 pm


Μένουμε Σπίτι: "Ωχ τα νεφρά μου" Διαδικτυακά η θεατρική παράσταση του "Εν Δράσει" Μοσχάτου - Ταύρου


Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 "Μένουμε Σπίτι"!

O Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου κ. Ανδρέας Ευθυμίου μας προσκαλεί να παρακολουθήσουμε μια υπεροχή θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήρι του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, Εν Δράσει, «Ωχ τα νεφρά μου»

Τη θεατρική παράσταση θα τη δούμε στη σελίδα του κ. Ευθυμίου 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση!
Απόψε, Κυριακή 15/11 στις 21:00, μένουμε σπίτι και ασφαλείς και παρακολουθούμε από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου μας, Εν Δράσει, την εξαιρετική μαύρη κωμωδία "Ωχ τα Νεφρά μου!", σε σκηνοθεσία του Panagiotis Narlis και τους Νίκο Φαμέλη, Παναγιώτη Μαστοράκο, Δημήτρη Καλλίγερο, Χαρά Φυσέκη και Αιμιλία Αποστολίδου. Η παράσταση αυτή εκπροσώπησε τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου στο φετινό, 13ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής. Καλή διασκέδαση!
.

Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 11:43 am


Πολυτεχνείο: Απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και βαριά πρόστιμα


Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως απαγορεύει για τρεις ημέρες όλες τις συναθροίσεις, ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

Η επέτειος για την εξέγερση του Πολυτεχνείου πλησιάζει και η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε απαγόρευση συναθροίσεων και πρόστιμα που φτάνουν έως 5.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, αργά το το βράδυ του Σαββάτου, εκδόθηκε η απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη. Η απόφαση αναφέρει πως απαγορεύονται όλες οι δημόσιες συναθροίσεις στη χώρα και ισχύει από σήμερα στιςς 6 το πρωί, ενώ είναι έως την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 06:00 ώρα της 15ης Νοεμβρίου έως και την 21:00 ώρα της 18ης Νοεμβρίου 2020.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

 • Διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
 • Διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
.

Δημοσιεύθηκε στις 15 November 2020 | 11:15 am


Visa Innovation Program — Καινοτόμες Λύσεις από τις fintechs του προγράμματος παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του Demo Day

 


Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020 — Το Visa Innovation Program στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Crowdpolicy, διοργάνωσε στις 11 Νοεμβρίου, το πρώτο Demo Day. Οι startups του 1ου κύκλου Bubbllz, Do it for me, Ferryhopper, Linked Business, Orderstate και Stoferno μαζί με αυτές του 2ου κύκλου Giving Streets, I Spiral, Plum, Quadible, Simply και Wysely (πρώην Squaredev) παρουσίασαν τις καινοτόμες λύσεις που έχουν αναπτύξει.

Στην εκδήλωση έλαβε μέρος μεγάλος αριθμός στελεχών από το οικοσύστημα των startups και του fintech, των VC funds, της Visa και των τραπεζών, καθώς και συμμέτοχοι του Προγράμματος.

Η Visa σε συνεργασία με την Crowdpolicy, ξεκίνησε το Visa Innovation Program τον Μάρτιο του 2019 για να βοηθήσει το τοπικό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών να αναπτύξει νέες λύσεις για διασυνοριακές πληρωμές στον τουριστικό τομέα, το λιανεμπόριο και τον κοινωνικό τομέα. Μέσω της συν-δημιουργίας, των μεθόδων ανοιχτής καινοτομίας και της ανάπτυξης στην αγορά, στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ευκολότερων τρόπων πληρωμής για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Δείτε τη συνέχεια του άρθρου εδώ!


Δημοσιεύθηκε στις 14 November 2020 | 11:29 pm


Π. Φαληρο : Φαινόμενα δολιοφθοράς και καύσης κάδων καθαριότητας - Μηνυτήρια αναφορά από το Δήμο (εικόνες)


Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μηνυτήρια αναφορά για τα φαινόμενα δολιοφθοράς και καύσης των κάδων καθαριότητας

Καθώς τις τελευταίες ημέρες, αυξήθηκαν τα φαινόμενα καύσης και πυρπόλησης από αγνώστους, κάδων αποκομιδής του δικτύου καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Ασημακόπουλος, κατόπιν εντολής του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου, επισκέφτηκε το τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου και κατέθεσε σχετική μηνυτήρια αναφορά.

Με την μηνυτήρια αναφορά, ζητείται η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου καθώς και η ενίσχυση των μέτρων αποτροπής, αστυνόμευσης και προφύλαξης του σχετικού εξοπλισμού ενώ παράλληλα των περιστατικών έχει επιληφθεί και το ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόλις το τελευταίο 24ωρο, κάηκαν κάδοι κατά τις νυχτερινές ώρες, στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, στην Αγία Βαρβάρα στην οδό Εθελοντών & Αριστείδου, στην οδό Κρόνου & Τρίτωνος και στο Πάρκο Φλοίσβου, θέτοντας σε κίνδυνο την περιουσία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας ενώ στην περίπτωση της οδού Κρόνου καταστράφηκε αυτοκίνητο από την επέκταση της φωτιάς.

Πέρα από τον αυτονόητο κίνδυνο για όλους, οι συγκεκριμένες ενέργειες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, καθώς κάθε κάδος απορριμμάτων έχει υψηλό κόστος αγοράς.

Ήδη στα συγκεκριμένα σημεία, συνεργεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, προχώρησαν σε άμεσο καθαρισμό και στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων κάδων.

Καθώς τέτοια περιστατικά δεν αρμόζουν σε μια ευνομούμενη κοινωνία και πέρα από την αυτονόητη καταδίκη από όλους μας, ο Δήμος Παλιού Φαλήρου καλεί όποιον γνωρίζει κάτι ή έχει κάποια πληροφορία, να ενημερώσει την υπηρεσία καθαριότητας και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Ασημακόπουλο (1565) ή να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου.

.

Δημοσιεύθηκε στις 14 November 2020 | 10:55 pm


Κορωνοϊός: Πού εντοπίστηκαν τα 2835 κρούσματα - 38 θάνατοι σήμερα.


Πού εντοπίστηκαν τα 2835 κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ο ΕΟΔΥ. Αναλυτικά όλες οι περιοχές.

766 νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη και 612 στην Αττική. Πάνω από 100 στην Πέλλα και στη Λάρισα. Ο κορονοϊός “χτυπά” σκληρά γι’ άλλη μια μέρα κι ο απολογισμός είναι θλιβερός. Τριάντα οκτώ συνάνθρωποί μας κατέληξαν, 366 είναι διασωληνωμένοι και άλλοι 2.835 έχουν μολυνθεί από τον Covid19, μόλις το τελευταίο 24ωρο.

Αναλυτικότερα:


• 15 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας


• 1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο


• 612 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής


• 766 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης


• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας


• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας


• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας


• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας


• 22 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας


• 25 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας


• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών


• 83 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας


• 40 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου


• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας


• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας


• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου


• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας


• 73 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας


• 29 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου


• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας


• 25 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων


• 45 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας


• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου


• 60 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας


• 26 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς


• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας


• 37 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς


• 22 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης


• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας


• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας


• 143 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας


• 50 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου


• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου


• 81 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας


• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας


• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου


• 21 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης


• 159 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας


• 63 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας


• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας


• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου


• 22 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης


• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου


• 65 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών


• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Τήνου


• 24 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων


• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας


• 36 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας


• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας


• 56 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής


• 13 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων


• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου


61 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση


Δημοσιεύθηκε στις 14 November 2020 | 6:35 pm


Κορονοϊός: 2835 νέα κρούσματα , 38 νέοι θάνατοι, 366 διασωληνωμένοι


Ανακοινώθηκαν τα κρούσματα σήμερα 14/11/20 από τον ΕΟΔΥ. Αναλυτικά όσα αναφέρει.

 Σήμερα ανακοινώνουμε 2835 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 72510, εκ των οποίων το 54.0% άνδρες.

4622 (6.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 18812 (25.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

366 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 ετών. 112 (30.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 80.9%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 370 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 38 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 1035 θανάτους συνολικά στη χώρα. 416 (40.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 96.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Δημοσιεύθηκε στις 14 November 2020 | 6:28 pm


Μοσχατο - Ειδήσεις και Νέα

Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Μοσχατο

Φιλικοί ιστότοποι: