Ειδήσεις &
Τοπικά Νέα

Ελλάδα   >   Ν. Αττικής - Αθηνών   >   Βριλήσσια    >    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

3η λογοδοσία της δημοτικής αρχής


Τα θέματα συζήτησης στις 26 Ιουνίου 2024


Σας διαβιβάζουμε την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της 15ης/2024 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (3η/2024 λογοδοσία δημοτικής αρχής), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11 την 26/6/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης

(κατατεθέντα έως την 21/6/2024)

Για την 15η/2024 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου3η/2024 Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για τις δομές και τα προγράμματα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας (Δημοτική Σύμβουλος, κ. Σοφία Μαντινίδου)

ΘΕΜΑ 2ο: «Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αναπτυξιακών προγραμμάτων (πλήρως

χρηματοδοτούμενων) τα οποία εξασφαλίστηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή

και τα οποία ήταν είτε σε φάση δημοπράτησης είτε σε φάση υλοποίησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Προμήθεια και αντικατάσταση 8.000 παλαιών υδρομετρητών με νέους έξυπνους

υδρομετρητές

Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων

Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών

ποδηλάτων

Συστήματα υπογειοποιημένων κάδων

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

Αναβάθμιση των αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου, καθώς και χώρων

αθλητικών δραστηριοτήτων

Ερωτάται η διοίκηση σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα συγκεκριμένα προγράμματα, υπάρχει

καθυστέρηση στην υλοποίηση τους ή κίνδυνος απώλειας τους;

Παράλληλα, που βρίσκεται η υλοποίηση των έργων Συντήρησης των σχολικών μονάδων

καθώς και Ενεργειακής Αναβάθμισης του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου;

(Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης-εκ μέρους της δημοτικής παράταξης)


ΘΕΜΑ 3ο

: Συμπαραστάτης του Δημότη

(Δημοτική Σύμβουλος, κ. Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα))

1.EΙΣΑΓΩΓΗ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το

άρθρο 77 του ν.3852/20101 (Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός

του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης). Προς

ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρούσα εγκύκλιο

παρουσιάζονται βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής του

Συμπαραστάτη και εν γένει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού. Α.

Διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη Ο Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί

Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη. Ο νομοθέτης προβλέπει

ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών

από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Από τη διάταξη συνάγεται ότι η προθεσμία

επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα

εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. Ωστόσο, λόγω της

μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 2012 και της

ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών, είναι

δυνατή η επαναπροκηρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της δημοτικής

περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο

προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις.

Επιχειρήματα

1.Διαμεσολάβηση - Διερεύνηση καταγγελιών Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό

διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας

στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων

κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

2. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 § 5 του ν.

3852/2010, βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση

ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Η ανωτέρω πρακτική αποτελεί κοινό τόπο των

θεσμών ενδιάμεσου ελέγχου της κακοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξυπηρετώντας

την ανάγκη δημοσιότητας και επικοινωνίας της δράσης των διαμεσολαβητών, καθώς και

την ανάγκη επίτευξης διαφάνειας στη δράση τους. Σημειώνεται ότι, 9 Σύμφωνα με τη

διάταξη του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 131 του ν. 4555/2018: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ο έλεγχος

νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)». Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID:

5db162660494ae090956a7a0 στις 07/01/20 15:51 8 οι διατάξεις του ν. 3852/2010 δεν 

ορίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης, επομένως η διαμόρφωσή του

εναπόκειται στην ευχέρεια του Συμπαραστάτη.

3. Υποβολή ειδικών προτάσεων Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 § 5 εδ. γ’ επ. του ν.

3852/2010, ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της

δημοτικής διοίκησης. Η ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των

σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία

σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον Συμπαραστάτη,

συνήθως μέσω των αναφορών που υποβάλλονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο

πρόσφορο τρόπο.

Απευθυνόμενος ο δημότης στον συμπαραστάτη, θα απεμπλακεί από τα γρανάζια της

γραφειοκρατίας, αφού ο συμπαραστάτης θα είναι αυτός που θα απευθυνθεί στις

αρμόδιες υπηρεσίες, θα εκθέσει το πρόβλημα τους και αφού πράξει όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες, θα τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο συμπαραστάτης του δημότη κινείται έξω από την λογική της

άσκησης της πολιτικής και έξω από την λογική της εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου,

λειτουργεί διαφορετικά, διαμεσολαβώντας μεταξύ του δημότη και των υπηρεσιών, με

σκοπό να καταλήξει σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

Η πρότασή του βέβαια δεν είναι δεσμευτική, ούτε δεσμεύει τα όργανα του Δήμου, που

φέρουν και την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων. Οι δημότες όμως και οι επιχειρήσεις,

έχουν μια εναλλακτική λύση για την επίλυση της διαφοράς τους.

Στόχος η βελτίωση των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους διοικούμενους και

αφετέρου, ακόμα και στην περίπτωση που θα υπάρχει αδυναμία επίλυσης του

προβλήματος ενός δημότη, ο δημότης να μην αρκείται απλώς στην διαπίστωση

αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος του, αλλά να του δίνονται οι επαρκείς εξηγήσεις,

ώστε να γνωρίζει και να κατανοεί και το λόγο για τον οποίο δεν είναι εφικτή η επίλυση

του.

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ

Προτίθεται η δημοτική αρχή να συστήσει το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη και αν

ναι πότε. Αν όχι για ποιο λόγο ?

ΘΕΜΑ 4

ο

: «Ενημέρωση για τα τον προγραμματισμό σας»

(Δημοτική Σύμβουλος, κ. Ράπτη Σοφία)

Έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ανάληψη της δημοτικής αρχής.

Ποιος ο προγραμματισμός σας μετά τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, για τα μεγάλα

θέματα τα οποία είχατε εξαγγείλει και που απασχολούν τον δήμο μας? (Δεν

αναφερόμαστε σε εκείνα που ήδη έχουν δρομολογηθεί από προηγούμενη διοίκηση και εκτελούνται ήδη) 

Δεν έχετε ακόμη παρουσιάσει συγκεκριμένο πλάνο προγραμματισμού . Υπάρχει στον

κοντινό σας ορίζοντα? Ποιες οι ενέργειες σας για κάθε εξαγγελία σας ξεχωριστά.

ΘΕΜΑ 5

ο

: « Προγραμματισμός-διαχείριση –αντιμετώπιση προβλημάτων μετά

την συγχώνευση των Ν.Π.»

(Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος)

Εισαγωγή

Ως γνωστόν από 30/6 καταρούνται τα ΝΠΔΔ, μεταξύ των οποίων και οι Σχολικές

Επιτροπές.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία ήταν προκαθορισμένη ως προς την επίλυση των

προβλημάτων αλλά και την αυτονόητη χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα και την

συντήρηση .

Ερώτηση

Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για την άμεση αντιμετώπιση των καθημερινών

προβλημάτων που θα προκύπτουν στα σχολεία μας? Ποιος θα διαχειρίζεται τα χρήματα

που αντιστοιχούν στα σχολεία μας ? Οι διευθυντές και Προϊσταμένων των σχολικών

μονάδων, σε ποιον θα απευθύνονται για το όποιο πρόβλημα προκύψει?

Πρόταση

Η Αντιδημαρχία Παιδείας θα μπορούσε να έχει δικό της κωδικό στον Προϋπολογισμό

(χρηματικό ποσό ) για την άμεση επίλυση όλων. Προτίθεστε να το κάνετε?

ΘΕΜΑ 6

ο

: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ

«ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ»»

(Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τσούτσιας Ιωάννης)

Στις 22 Απριλίου 2024, δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας, και ενημερώσαμε σχετικά, για την

ύπαρξη και δεύτερης επιστολής κατοίκων για το ρέμα Βριλησσού.

(https://www.drasivrilissia.gr/Articles/Article/4853).

Από την επιστολή αυτή προκύπτει ότι οι κάτοικοι, έχοντας λάβει γνώση, μέσω των Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, της μελέτης της αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος

Βριλησσού, επιβεβαιώνουν αυτό για το οποίο είχαμε ήδη ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο,

(https://www.drasivrilissia.gr/Articles/Article/4825), ότι δηλαδή σε περίπτωση που υλοποιηθεί η

συγκεκριμένη μελέτη, θα υπάρξει πλήρης καταστροφή του πρασίνου που έχει αναπτυχθεί πέριξ

και εντός του ρέματος Βριλησσού.

Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει τέσσερις (4) οριζοντιογραφίες από την οδό Ολύμπου –

συνέχεια Αναπαύσεως – συνέχεια Άνω Βριλήσσια. Σύμφωνα με το ιστορικό του ζητήματος, που

οι ίδιοι αναγκαστήκαμε να αναζητήσουμε, η οριοθέτηση του ρέματος έγινε με το ΦΕΚ 81Δ/2004

και παρελήφθη από τον Δήμο Βριλησσίων (δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ημερομηνία

παραλαβής). Η υδραυλική μελέτη για τα έργα επί του ρέματος ανατέθηκε στην εταιρεία

ΥΔΡΟΝΟΜΗ ΕΕ και η πρώτη υποβολή έγινε στις 16/12/2014 με υπογράφοντες μηχανικούς την Ελένη Χούλη για την σύνταξη και τον Ευστράτιο Βέργο για τον έλεγχο και την έγκριση. Στις

7/8/2015 έγινε δεύτερη υποβολή της μελέτης κατόπιν αιτήματος του Δήμου για επιπλέον έργα

(πεζογέφυρες κλπ). Επειδή το ανωτέρω έργο αφορά και τον Δήμο Χαλανδρίου η περιβαλλοντική

μελέτη ανατέθηκε από τον ανωτέρω Δήμο με την υπ’ αρίθμ. 961/2015 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής στις 30/12/2015 με απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρεία ΥΔΡΟΝΟΜΗ ΕΕ, έναντι του

ποσού των 14.000€.

Όπως προκύπτει από την εφαρμογή της μελέτης στο έδαφος, στην οδό Αμαζόνων προβλέπεται

να κοπούν όλα τα ανεπτυγμένα για δεκαετίες υπάρχοντα δέντρα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για

το υπόλοιπο μήκος του ρέματος μέχρι την οδό Αναπαύσεως. Το ίδιο προφανώς προβλέπει και η

περιβαλλοντική μελέτη του έργου, δηλαδή την κοπή όλων των δέντρων και προς τούτο

εξασφαλίστηκε και έγκριση από το Δασαρχείο Πεντέλης.

Για όλα τα προηγούμενα έχουμε ενημερώσει τους δημοτικούς παράγοντες, τόσο εμείς, ως

δημοτική παράταξη, όσο και οι εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής.

Αλλά δύο μήνες μετά, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Ούτε και ενημέρωση για το ζήτημα! Τι

ακριβώς προβλέπει η μελέτη; Πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των μεγάλων δέντρων; Ποια

συνεννόηση έχει γίνει με τον Δήμο Χαλανδρίου, ο οποίος έχει εκπονήσει την αντίστοιχη

«περιβαλλοντική» μελέτη; Τι ακριβώς προβλέπει η τελευταία; Υπάρχει έγκριση του Δασαρχείου

Πεντέλης για την κοπή των δέντρων;

Τελικά, κατά την διοίκηση, υπάρχει τρόπος να σωθούν τα δέντρα της οδού Αμαζόνων, χωρίς να

αλλάξει, είτε το ΦΕΚ οριοθέτησης του ρέματος, (προβλέποντας ζώνη πεζοδρομίου και πράσινου

για την στενή αυτή οδό) είτε ο τρόπος κατασκευής των υδραυλικών έργων. Και ποιος θα τα

διευκρινίσει όλα αυτά;

Προτείνουμε να δρομολογηθεί παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους

μελετητές του έργου, (δεν πρέπει να είναι και τόσο δύσκολο να βρεθούν, όλο και αναλαμβάνουν

μελέτες για έργα των Βριλησσίων), ώστε να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο και οι δημότες.

ΘΕΜΑ 7

o : «Στοιχεία ωφελουμένων στο ΚΑΠΗ Βριλησσίων και σε δομές του Δήμου»

(Δημοτική Σύμβουλος, κ. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα)

Πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία του Δήμου με την ιατρό που εξυπηρετεί

τα μέλη του ΚΑΠΗ Βριλησσίων στο ζήτημα της συνταγράφησης φαρμάκων, επειδή η ίδια, έρχεται

συχνά στην αντιδεοντολογική θέση να συνταγογραφεί απουσία του ασφαλισμένου, μάλιστα, σε

ασφαλισμένους των οποίων η διεύθυνση κατοικίας, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στην

πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, βρίσκεται εκτός του Δήμου.

Με αυτήν την αφορμή η διοίκηση ερωτάται:

1) Γίνεται συστηματικός έλεγχος εάν τα μέλη του ΚΑΠΗ είναι κάτοικοι Βριλησσίων;

Πόσα εγγεγραμμένα μέλη έχει το ΚΑΠΗ σήμερα και πόσα ανά έτος την τελευταία πενταετία;

Πόσες συνταγογραφήσεις συνταγών γίνονται σήμερα και ανά έτος την τελευταία πενταετία; Πώς

εξασφαλίζετε η ισότιμη συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της δομής, πχ εκδρομές,

καλοκαιρινά μπάνια κλπ, ώστε να μην συμμετέχουν πάντα οι ίδιοι και να μην δημιουργούνται

παράπονα, αίσθημα αδικίας ή ατμόσφαιρα ρουσφετολογίας;

2) Αντιστοίχως, πόσοι είναι σήμερα και πόσοι ανά έτος την τελευταία πενταετία, οι ωφελούμενοι

του Κοινωνικού Παντοπωλείου; Υπάρχει συστηματικός έλεγχος ώστε να πληρούνται τα

εισοδηματικά κριτήρια;

3) Αντιστοίχως, πόσοι δημότες είναι σήμερα εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και ανά έτος την τελευταία πενταετία;Δημοσιεύθηκε στις 23 June 2024 | 4:45 am


Για τον καφέ κάδο στον Δήμο Βριλησσίων


 Συνεχίζονται οι δράσεις ενημέρωσης 


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21/06/2024 ενημερωτική δράση για τον καφέ κάδο ανακύκλωσης υπολειμμάτων τροφών (βιοαποβλήτων) στην λαϊκή αγορά των Βριλησσίων.

 


Ο Δήμος Βριλησσίων σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής για την ορθή χρήση του καφέ κάδου και τα οφέλη της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκε και δωρεάν δείγμα εδαφοβελτιωτικού υλικού. 

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και πόρτα – πόρτα ενημέρωση για το πρόγραμμα του καφέ κάδου. 

 


Η χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών (βιοαποβλήτων) αποτελεί μια σημαντική περιβαλλοντική δράση η οποία έχει ήδη ενταχθεί πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών των Βριλησσίων.

 

Με σύνθημα «Δώσε Αξία στα Σκουπίδια σου», ο Δήμος βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πολίτες για να τους βοηθήσει και να τους υποστηρίξει σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια!

 

Τι πετάμε στους καφέ κάδους

Στον καφέ κάδο ρίχνουμε: υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών μαζί με τα κόκκαλα, υπολείμματα καφέ και τσάι μαζί με τα φίλτρα τους, φρούτα και λαχανικά με τις φλούδες και τα κοτσάνια τους, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, τσόφλια αυγών, γαλακτοκομικά, λίγα φύλλα.

Στον καφέ κάδο ΔΕΝ ρίχνουμε: νωπά κρέατα και νωπά ψάρια, μαγειρικά λάδια, λίπη, συσκευασίες μεταλλικές, πλαστικές ή χάρτινες, κάψουλες καφέ, ξύλινα αντικείμενα, πριονίδι, αποτσίγαρα, στάχτη, ακαθαρσίες κατοικιδίων.

 

         Αφήνουμε τα υγρά υπολείμματα να στραγγίξουν πριν τα απορρίψουμε στον κάδο ή τα τυλίγουμε με εφημερίδα/χαρτί.

         Απορρίπτουμε τα υπολείμματα τροφών είτε σε σακούλες (βιοαποδομήσιμες/ κομποστοποιήσιμες ή χάρτινες μαναβικής) είτε χύμα.

         Αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικής σακούλας.

 

Μαθαίνουμε περισσότερα και συμμετέχουμε 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο στο τηλ. 2132050560-1 (Γραμμή Δημότη) και 210-6130917, ή μέσω email: [email protected] και [email protected]

Δημοσιεύθηκε στις 23 June 2024 | 4:23 am


"ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ"


ΘΕΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 26/6 /2024


1ο Θέμα προς συζήτησης «Συμπαραστάτης του Δημότη» 

Β.ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ /ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

1.EΙΣΑΓΩΓΗ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/20101 (Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης). Προς ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρούσα εγκύκλιο παρουσιάζονται βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη και εν γένει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού. Α. Διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη Ο Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη. Ο νομοθέτης προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Από τη διάταξη συνάγεται ότι η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 2012 και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών, είναι δυνατή η επαναπροκηρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις.Επιχειρήματα 

1.Διαμεσολάβηση - Διερεύνηση καταγγελιών Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

2. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 § 5 του ν. 3852/2010, βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Η ανωτέρω πρακτική αποτελεί κοινό τόπο των θεσμών ενδιάμεσου ελέγχου της κακοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξυπηρετώντας την ανάγκη δημοσιότητας και επικοινωνίας της δράσης των διαμεσολαβητών, καθώς και την ανάγκη επίτευξης διαφάνειας στη δράση τους. Σημειώνεται ότι, 9 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 131 του ν. 4555/2018: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)». Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5db162660494ae090956a7a0 στις 07/01/20 15:51 8 οι διατάξεις του ν. 3852/2010 δεν ορίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης, επομένως η διαμόρφωσή του εναπόκειται στην ευχέρεια του Συμπαραστάτη.

3. Υποβολή ειδικών προτάσεων Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 § 5 εδ. γ’ επ. του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Η ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον Συμπαραστάτη, συνήθως μέσω των αναφορών που υποβάλλονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Απευθυνόμενος ο δημότης στον συμπαραστάτη, θα απεμπλακεί από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αφού ο συμπαραστάτης θα είναι αυτός που θα απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, θα εκθέσει το πρόβλημα τους και αφού πράξει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, θα τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.

Επιπλέον, δεδομένου ότι ο συμπαραστάτης του δημότη κινείται έξω από την λογική της άσκησης της πολιτικής και έξω από την λογική της εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου, λειτουργεί διαφορετικά, διαμεσολαβώντας μεταξύ του δημότη και των υπηρεσιών, με σκοπό να καταλήξει σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

Η πρότασή του βέβαια δεν είναι δεσμευτική, ούτε δεσμεύει τα όργανα του Δήμου, που φέρουν και την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων. Οι δημότες όμως και οι επιχειρήσεις, έχουν μια εναλλακτική λύση για την επίλυση της διαφοράς τους.

Στόχος η βελτίωση των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους διοικούμενους και αφετέρου, ακόμα και στην περίπτωση που θα υπάρχει αδυναμία επίλυσης του προβλήματος ενός δημότη, ο δημότης να μην αρκείται απλώς στην διαπίστωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος του, αλλά να του δίνονται οι επαρκείς εξηγήσεις, ώστε να γνωρίζει και να κατανοεί και το λόγο για τον οποίο δεν είναι εφικτή η επίλυση του.


ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ 

Προτίθεται η δημοτική αρχή να συστήσει το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη  και αν ναι πότε.  Αν όχι για ποιο λόγο ? Κώστας Λιακόπουλος / Δημοτικός Σύμβουλος 

2ο θέμα  προς συζήτηση « Προγραμματισμός-διαχείριση –αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την συγχώνευση των Ν.Π.»

Εισαγωγή 

Ως γνωστόν  από 30/6  καταρούνται τα ΝΠΔΔ, μεταξύ των οποίων και οι Σχολικές Επιτροπές. 

Η μέχρι σήμερα λειτουργία ήταν προκαθορισμένη ως προς την επίλυση των προβλημάτων αλλά και την αυτονόητη χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα και την συντήρηση . 

Ερώτηση

Ποιος είναι ο προγραμματισμός  σας για την άμεση αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που θα προκύπτουν στα σχολεία μας? Ποιος θα διαχειρίζεται τα χρήματα που αντιστοιχούν στα σχολεία μας ? Οι διευθυντές και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, σε ποιον θα απευθύνονται για το όποιο πρόβλημα  προκύψει? 

Πρόταση 

Η Αντιδημαρχία Παιδείας  θα μπορούσε να έχει  δικό της  κωδικό στον Προϋπολογισμό   (χρηματικό ποσό )  για την άμεση επίλυση όλων. Προτίθεστε να το κάνετε? 


3ο θέμα προς συζήτηση «Ενημέρωση για τα τον προγραμματισμό σας»

Σοφία Ράπτη /Δημοτικός Σύμβουλος 

Ερώτημα 

Έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ανάληψη της δημοτικής αρχής. 

Ποιος ο προγραμματισμός  σας μετά τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, για τα μεγάλα θέματα τα οποία είχατε εξαγγείλει και  που απασχολούν τον δήμο μας?  (Δεν αναφερόμαστε σε εκείνα που ήδη έχουν δρομολογηθεί από προηγούμενη διοίκηση  και εκτελούνται ήδη) 

Δεν έχετε ακόμη παρουσιάσει συγκεκριμένο πλάνο προγραμματισμού . Υπάρχει στον κοντινό σας ορίζοντα? Ποιες οι ενέργειες σας για κάθε εξαγγελία σας ξεχωριστά.

Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 4:09 pm


Ο Δήμος Βριλησσίων εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα


Του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση της πυροπροστασίας


Ο Δήμος Βριλησσίων εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση της πυροπροστασίας

Η πρόταση του Δήμου Βριλησσίων εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 που αφορά στην «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ α΄ βαθμού με περιαστικά δάση»

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ποσό της χρηματοδότησης για τον Δήμο Βριλησσίων ανέρχεται έως του ποσού των 143.800 ευρώ. 

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης, δήλωσε: «Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια ακόμη σημαντική χρηματοδότηση για την πόλη μας. Η πυροπροστασία στον Δήμο μας ενισχύεται μέσω έργων που έχουν να γίνουν εδώ και πολλά χρόνια και θα συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη θωράκιση του περιαστικού μας πρασίνου»   

Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Οι πόροι προέρχονται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, που υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, μέσω των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 4:05 pm


ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ


Του Δημήτρη Μπάκα
                 

                     

Καταιγισμός πληροφοριών που προκαλεί συσσώρευση στοιχείων που δεν είναι δυνατόν να τις  επεξεργασθεί και να τις αξιολογήσει το ανθρώπινο μυαλό.   Επιπλέον ζούμε  σε μια Κοινωνία  και σε μια εποχή της υπερβολής. Υπερβολή  σε αγαθά, αλλά υπερβολή και στην  αίσθηση της έλλειψης. Ζούμε σε ένα κάκιστο φαινόμενο  κοινωνικού, οικονομικού ιμπρεσιονισμού. Θύματα, κυρίως, της υπερβολικής εμπορευματοποίησης (μερκαντιλισμού) των πάντων. Παθητική δέκτες των προκλητικών διαφημίσεων. Ο άνθρωπος έχασε την ισορροπημένη ταυτότητά του. Χάθηκε το μέτρο, η χρυσή αναλογία.

Η φύση, έχει υπεραιώνια «εμπειρία», που απέκτησε με τη μέθοδο της δοκιμής και λάθους, εξισορροπεί τις επιλογές της με εμμενείς εφαρμογές που προσεγγίζουν στο Χρυσό Λόγο, που είναι ο πιο σταθερός Λόγος. Η πιο δίκαιη  αναλογία. Η χρυσή τομή έχει αξία και εφαρμογή για κάθε μεγέθους συνθέσεις. Από τα ελάχιστα στα μέγιστα, αλλά και στην άμεση καθημερινότητα. Οι «ακανθόχοιροι» πολύ δύσκολα μπορούν να εναγκαλιστούν!  Και όμως!

Η χρυσή αναλογία έχει ως κυρίως βασίλειό της τις φάσεις των μεταβολών. Στις πιο κρίσιμες στιγμές. Εκεί που όλα κρίνονται. Αυτές, κατά τις οποίες συντελούνται οι μεταλλάξεις. Αυτές, που περιπίπτουν στην αντίληψή μας πρώτα από όλα. Οι κρίσιμες εκείνες φάσεις που συνιστούν τα άκρα τόσο της αταξίας όσο και του χάους. Εκεί που οριστικοποιούνται οι συνδέσεις, δηλαδή, οι σχέσεις(αξίες).

 Οι φάσεις αυτές είναι πλημμυρισμένες με αβεβαιότητα αλλά και απαρχή της βεβαιότητας. Με άπειρες διαβαθμίσεις της πάλης μεταξύ των αντιθέτων στοιχείων που προσπαθούν να συνδιαλλαχθούν και να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση ισορροπίας. Αυτές οι φάσεις ξεχειλίζουν από ενέργεια , την οποία εκπέμπουν. Τα αισθητήρια όργανά μας αυτή τη φάση συλλαμβάνουν: πχ. ηλιοβασίλεμα, ανθοφορία, καταρράκτες, μελωδίες, νιφάδες χιονιού κλπ.

 Από την αρμονική σύνθεση με χρυσή τομή  αναδύεται ενέργεια. Ας δούμε τα ωραία ζευγάρια επάνω στον πάγο…χορεύουν!  Η αρμονική σύνδεση μεταξύ ανθρώπων  παρατηρούνται τα παρακάτω βήματα προσέγγισης: ενδιαφέρον, ευαρέσκεια, ενσυναίσθηση, μέθεξη, σύμφυση, ταύτιση… Ατελής σύμφυση προκαλεί φόβο, κυριαρχία, απόρριψη κ α.

Αναδυόμενες από αρμονική σύμφυση αξίες και  αρετές: εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμός, ειλικρίνεια, κατανόηση, έρωτας και  ΑΓΑΠΗ. Αποτέλεσμα η σταθεροποίηση. Εξοικείωση, συνήθεια, βαθύτερη και εμμενής σύνδεση. Μόνιμη Ταύτιση.

Οι βασικές θεμελιακές αξίες (αλήθεια κάλλος, αγαθό) σταδιακά συγ-κρυσταλλώνονται  σε πεποιθήσεις, πιστεύω, καθήκον και τελικά την υπέρτατη αξία το ιερό και ίσως, το άγιο!.


 Η χρυσή τομή δεν έχει απώτερο σκοπό,  απλώς, τη μοιρασιά για μια βολική λύση σε διαφορές μας, αλλά κυρίως στη σύνθεση των αντιθέσεων σε ένα αρμονικό και άρτιο  σχήμα , ως εάν νέο ΟΛΟ, από το οποίο θα αναδυθούν νέες δημιουργικές  δυνάμεις. Η χρυσή τομή είναι  αρετή: είναι  η πιο αυθεντική και άρτια προσαρμογή στη φύση. Είναι η αναλογία σύνθεσης της πρώτης ωραίας μορφής (εύμορφης), που έχει υγεία και αντοχή επιβίωσης και πολλαπλασιασμού,  λόγω αυτο-ομοιότητας και σταθερότητας. Συνιστά το μοτίβο  ύφανσης κάθε δημιουργικής σύνθεσης, επάνω στον Κόσμο μας ( εικαστικά, ηχητικά, δομικά , οργανωτικά).   Το πρόβλημα  της χρυσής τομής είναι: Να διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα σε ένα σημείο, έτσι ώστε ο λόγος του όλου προς το μεγαλύτερο μέρος να είναι ίσος με το λόγο του  μεγάλου μέρους προς το μικρότερο. 

Η χρυσή τομή έχει πολύ  ενδιαφέρουσες ιδιότητες:

•   Χωρίζει το όλο σε δύο εμφανή άνισα μέρη, χωρίς το  μεγάλο μέρος να κυριαρχεί αισθητικά.

•   Είναι η μοναδική αναλογία, που ενοποιεί τα μέρη με το αρμονικό σύνολο.

•   Είναι ο  άρρητος των αρρήτων αριθμός (δέκα, τουλάχιστον, εκατομμύρια δεκαδικά ψηφία. Μεγάλη τιμή Φ=1,6180399…., μικρή τιμή φ  0,6180399….)

•  Δίνει πάντα τη βέλτιστη λύση! Η ιδανική πληρότητα, από την οποία αναδύεται κάτι νέο. Από το γόνιμο «διάλογο» των άνισων μερών αναπτύσσεται, τρόπον τινά, ένα είδος ευγενούς άμιλλας, από την οποία αναδύεται ενέργεια, που δρα  ως έναυσμα. 

Είναι ο ουδός (το κατώφλι) της αρνητικής εντροπίας (ζωικής δύναμης) και του  πολλαπλασιασμού, δηλαδή της ζωής.

•  Δημιουργεί  συνθήκες  αρμονίας της πνευματικής, ψυχικής  συγκινησιακής κατάστασης.

Η Φύση είναι ο μεγάλος διδάχος του ανθρώπου, γι’ αυτό προσκυνήθηκε, ως εάν  Θεός. Με την υπέρτατη «σοφία» της, που απέκτησε από τις άπειρες δοκιμές και αστοχίες, σε δεκαέξι δισεκατομμύρια χρόνια, ανέδειξε ως την πιο τέλεια  αναλογία σύνθεσης τον χρυσό λόγο, ως το άριστο των αρίστων παράδειγμα ζωής. 

Στη χρυσή τομή οφείλεται η αξιοθαύμαστη δυναμική αρμονία του Κόσμου. Μια εξισορρόπηση των κοσμικών αντιθέσεων. Το χάος έχει αγκαλιάσει τον αισθητό κόσμο και  δημιουργεί μια φάτνη θαλπωρής και ένα κλίμα ευκρασίας, από το οποίο αναδύθηκε  το λεπτότερο δημιούργημά της, η ζωή.  Η ομορφιά, που αναδύεται, οφείλεται στην ευταξία της αρμονικής  αυτοοργάνωσής της. Στη θεία αναλογία της οικονομίας και της αϊδιότητας του κόσμου.

Οι εφαρμογές της  στη Φύση είναι άπειρες: Στη σπειροειδή  φυλλοταξία, τα άνθη, τους  τυφώνες και γαλαξίες. Στις χημικές συνθέσεις (νερού, μεθανίου, ...). Στα νουκλεοτίδια και το DNA. Στα ζώα και στο ανθρώπινο σώμα. 

Μια δομική αυτοομοιότητα και ένα ολογραφικό πορτραίτο, όπου τα μικρότερα μέρη αντικατοπτρίζουν το όλο. Τα πάντα αναδύονται με τη χρυσή αναλογία!


Ο άνθρωπος με το αισθητικό ένστικτό του  «διάβασε» το μεγάλο μυστικό της ευμορφίας της φύσεως, την άριστη αρτίωση των στοιχείων της με τη χρυσή τομή και την εφάρμοσε  στη ζωγραφική, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική, στα σχήματα βιβλίων  κλπ.

Το  άριστο παράδειγμα ζωής. Η εσωτερική αρμονία και το αρμονικό ταίριασμα με το διπλανό μας δημιουργούν εύκρατο κλίμα. Η ιδανική αναλογία συνθέσεως των αντιθέσεων είναι λόγος- αναλογία και όχι αριθμός. Εφαρμόζεται στα  απειροελάχιστα όσο και στα   απείρως μέγιστα. Στα  μετρήσιμα  και μη στοιχεία. 

Η ψυχή και το σώμα, το πνεύμα και η ύλη, η λογική και  τα συναισθήματα, ως αντίθετα, προκαλούν δυϊσμούς,  σύγχυση και αντιπαλότητα.  Μόνον η αρμονική σύμφυσή τους δίνει  νόημα και αξία. 

Οι μοναδικές  ιδιότητες της χρυσής τομής  δημιουργούν χρυσές ανιούσες (φ:1:Φ) και  κατιούσες (Φ:1:φ) αρμονικές κλίμακες αναλόγων στοιχείων. Η χρυσή κλίμακα (φ:1:Φ), ανάλογα της έννοιας της μονάδας, παρέχει με ικανοποιητική προσέγγιση τα όρια αρμονικής σύμφυσης.

Η φύση, σύμφωνα με τις επιστήμες, χρησιμοποίησε με επιτυχία το υπέροχο παράδειγμα. Σε τρία «άλματα» αναδύθηκαν τα πιο σπουδαία φαινόμενα: Στο πρώτο άλμα, μέσα σε μια άρρητη ενεργειακή πλησμονή αναδύθηκε το άβιο σύμπαν. Σε ένα δεύτερο εξίσου θαυμαστό άλμα σε μια οντική πλησμονή αναδύθηκε  το θαύμα τη ζωής, ο έμβιος κόσμος. Και σε ένα τρίτο, εξίσου απίθανο και παράδοξο άλμα και πάλι από μια υπερπολυπλοκότητα αναδύθηκε η ανθρώπινη συνείδηση. 

Στις θαυμαστές αυτές μεταλλάξεις και ειδικά στα όρια των μεταβολών τους προς την ευταξία αντανακλάται η αναλογία του χρυσού λόγου. Παραδείγματα: 

Μαθητής: Δάσκαλος: Σχολείο

Πολίτης: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος: Πολιτεία

Στρατιώτης: Αξιωματικός: Στράτευμα


Η χρυσή τομή συνιστά το «μέτρον άριστον». Όχι  το μέτριο, αλλά το μέτρο, με το οποίο επιτυγχάνεται το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Είναι  η αναλογία που προσδιορίζει τη «μεσότητα» του Αριστοτέλη. Το αρχέτυπο όλων των αρετών. Στην ουσία της κάθε  αρετή  συνιστά ανάδυση   αρμονικής σύνθεσης (στο σημείο του χρυσού μέσου)  δύο αντιθέσεων: μιας έλλειψης και μιας υπερβολής! 

Ο ανθρώπινος νους αρύεται από τη φύση τα δικά του πρότυπα. Στον  άβιο κόσμο  ύπατη ανάγκη είναι ο φυσικός νόμος. Στον έμβιο κόσμο, κυριαρχούν τα ορμέμφυτα. Στον άνθρωπο η συνειδητότητά του είναι ο ύπατος αρμοστής.

 Η εσωτερική αρμονία και το αρμονικό ταίριασμα με το διπλανό μας δημιουργούν εύκρατο κλίμα. Με αγαστή συνεργασία ο άνθρωπος κατόρθωσε τα μεγάλα επιτεύγματά του. Τα ορμέμφυτα, όμως, της αυτοσυντήρησης και της αυτοεπιβεβαίωσης, όταν συνδυασθούν με  φιλαυτία καταπνίγουν το γόνιμο ορμέμφυτο της κοινωνικότητας. Τότε τα άτομα καθίστανται  εγωκεντρικά,  κοινωνικά μη συνεργάσιμα και αυτοκαταστροφικά.


Ο άνθρωπος δεν είναι ένα ξένο σώμα στη φύση. Είναι το πιο πολύπλοκο και τελειότερο δημιούργημά της. Η ζωή καθίσταται όλο και πιο πολύπλοκη. Ο συνδυασμός πολυπλοκότητας και αυτοπραγμάτωσης προκαλεί χαοτικές κοινωνικές καταστάσεις. Όπως μια μικροκοινωνία, η οικογένεια, μπορεί να συνθέτει μέσα σε εύκρατο κλίμα όλες τις αντιθέσεις έτσι και η κοινωνία μπορεί να βρει το άριστο συμφιλείν εφαρμόζοντας το παράδειγμα της χρυσής τομής. Τον αληθινά ωραιότερο ηθικό   δεσμό, ο οποίος δημιουργεί την ύπατη αξία: το αρμονικό συνυπάρχειν. 

Η χρυσή τομή είναι η μοναδική γλώσσα ειλικρινούς επικοινωνίας  και δημιουργικού διαλόγου και συνύπαρξης. Η ικανή και αναγκαία συνθήκη συμφιλίωσης  ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων. Διατηρεί τις αντιθέσεις σε χρυσές αναλογίες, χωρίς να χάνεται η ενότητα του όλου.

 Η αξία της είναι ανεκτίμητη στην Κοινωνία και σε μας τους ίδιους. Γιατί δημιουργεί:

Στη σύνθεση των αντιθέτων : την αρμονία

Στις συναλλαγές μας : τη συναίνεση

Στις πράξεις μας: το ηθικό και δίκαιο

Στη κοινή προσπάθεια: την ενέργεια για επιτυχία

Στη ζωή μας : την ασφάλεια, την  ευημερία και ευτυχία


Η Δημοκρατία, το λιγότερο κακό πολίτευμα, προϋποθέτει κοινωνική συναίνεση, η οποία είναι δυνατή μόνον μέσα στα όρια της χρυσής τομής. Τα όρια αυτά είναι καρπός παιδαγωγίας και ανδραγωγίας. Εξαρτάται από εμάς το εάν θα κατορθώσουμε να αποκτήσουμε την αρετή της μεσότητας  και να βαδίσουμε  με αυτόν τον χρυσό κανόνα.

 Τότε και καλύτεροι πολίτες θα γίνουμε και πιο ωραίες οικογένειες, κοινωνίες και Πατρίδα θα δημιουργήσουμε. Και, ίσως, ένα  Κόσμο πιο αρμονικό και πιο ανθρώπινο. Τότε θα είναι εφικτή  μια χρυσή κλίμακα: Άνθρωπος: Φύση: Εντελέχεια (ευημερία του συνόλου!).


 Η ωραία Χώρα μας, δυστυχώς, έχει ως πιο σοβαρό εχθρό, τη χρόνια καρκινογόνο διχόνοια! Για να ελπίζουμε σε μια χρυσή κλίμακα της ωραίας μορφής: Συνειδητοί πολίτες: Νόμοι-Κράτος : Υψηλόφρων Λαός, πρέπει να έχουμε, ως  πρώτιστο πρόταγμα τη χρυσή τομή. 

Με απλά λόγια είμαστε υποχρεωμένοι να συμφιλιωθούμε μέσα στις αντιθέσεις μας. Να μάθουμε: Να θεωρούμε  το διπλανό μας, ως ισότιμο συνεργάτη. Στο διάλογο να δεχόμαστε  το μερτικό της ευθύνης μας. Να πετυχαίνουμε το κοινό  ποθητό και με τη χρυσή αναλογία να το μοιραζόμαστε.

 Δύσκολο; Δεν έχουμε, όμως, άλλη επιλογή! Μοναδική μας  επιλογή είναι η χρυσή τομή.  Εκεί βρίσκεται η πιο κρίσιμη δημιουργική σύνθεση, από την οποία αναδύεται η ισχύς των αδύναμων!

 Θαρρούμε ότι εάν η Φύση δεν είχε ανακαλύψει τη ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ δεν θα υπήρχε ο Κόσμος μας.    Μήπως ήλθε καιρός να εφαρμόσει και ο Άνθρωπος το άριστο παράδειγμα της Φύσης;

Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 4:01 pm


Το Κονσέρτο


Πέμπτη 27 Ιουνίου 9:00μμ, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων  (25ης Μαρτίου &Μακεδονίας) από το Cine Δράση


Το Κονσέρτο/ Le concert

Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιταλία, Ρωσία, Κωμωδία, 2009. Διάρκεια: 119΄. Σκηνοθεσία: Radu Mihaileanu. Σενάριο: Radu Mihaileanu,Alain-Michel Blanc, Matthew Robbins. Πρωταγωνιστούν: Aleksey Guskov, Mélanie Laurent, Dmitriy Nazarov, François Berléand, Miou-Miou, Lionel Abelansk .

Το Cine Δράση ξεκινάει τις θερινές του προβολές την Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 9:00 σε καινούριο χώρο, στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων με την κωμωδία «Το Κονσέρτο» του Γαλλορουμάνου σκηνοθέτη Radu  Mahaileanu. Μια ταινία αυθεντική, ασυνήθιστη που αφήνει στον θεατή με την αμυδρή αίσθηση άσεμνης, σχεδόν ντροπιαστικής απόλαυσης καθώς νοιώθει ευχαρίστηση παρακολουθώντας  τα ήρωες να δρουν όχι και τόσο νόμιμα, αντίθετα διαπράττουν απάτες, συμπεριλαμβανομένης της  πλαστοπροσωπίας.  Μια ταινία τρελή με αυτόν τον αναμφισβήτητα ανατολικοευρωπαϊκό τρόπο λίγο αστείο, λίγο σοβαρό, λίγο νοσταλγικό που καθιερώθηκε από τον Εμίρ Κουστουρίτσα και άλλους Βαλκάνιους σκηνοθέτες.

Μην ψάχνετε λογική στην υπόθεση. Μοιάζει λίγο με παραμύθι. Πριν από τριάντα χρόνια, στη διάρκεια της κομμουνιστικής εποχής, ο Αντρέι Σιμόνιοβιτς Φιλίποφ, ο διάσημος μαέστρος της ορχήστρας Μπαλσόι, απολύθηκε επειδή προσέλαβε Εβραίους μουσικούς. Τώρα, είναι απλός θυρωρός με κύρια αρμοδιότητα την καθαριότητα του διάσημου θεάτρου. Κάποια στιγμή  τυχαία πέφτει  στην αντίληψη του   ότι το παρισινό θέατρο Châtelet προσκαλεί την ορχήστρα στην οποία ανήκε κάποτε για ένα κονσέρτο.  Αισθάνεται ότι ήρθε η ώρα να πάρει την εκδίκηση του και αποφασίζει να κλέψει την πρόσκληση, να φτιάξει  δική του ορχήστρα συγκεντρώνοντας τους παλιούς Εβραίους και Τσιγγάνους μουσικούς του  και να εμφανιστεί με αυτούς στο Παρίσι στη θέση της σημερινής επίσημης ορχήστρας των Μπαλσόι. Αλλά φυσικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως πριν από 30 χρόνια και ο καθένας από αυτούς  έχει τη δική του προσωπική ατζέντα που και να θέλει δεν είναι εύκολο να αποφασίσει να πάει στην Πόλη του Φωτός πολύ  περισσότερο που κάποιοι πρέπει να διασχίσουν τα σύνορα με πλαστά διαπιστευτήρια. Επιπλέον χρειάζονται απελπισμένα, γιατί άραγε(;) την Αν Μαρί Ζακέ, μια νεαρή βιρτουόζο  στο βιολί για να τους πλαισιώσει. Αν όλοι ξεπεράσουν τις δυσκολίες, αυτή η πολύ ιδιαίτερη συναυλία τους θα είναι ένας θρίαμβος.

Ο Mihaileanu, είναι γιος Ρουμάνου κομμουνιστή που έπρεπε να αλλάξει το όνομά του για να γλιτώσει από τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Έχει ασχοληθεί με εβραϊκά θέματα και σε άλλες ταινίες του. Η βραβευμένη  «Va, vis et deviens» (2005), αφορά τη δύσκολη ένταξη στην ισραηλινή κοινωνία των Εβραίων της Αιθιοπίας. Έχει βασίσει «Το Κονσέρτο του»  σε ιστορικά περιστατικά,  ιδιαίτερα στον αντισημιτισμό  που υπήρξε στην ΕΣΣΔ την εποχή του Λεονίντ Μπράζνιεφ.  Οι κωμωδίες μας  κάνουν να γελάμε και οι τραγικοκωμωδίες επίσης, αλλά πώς να περιγράψεις αυτή την  ταινία του Mihaileanu; Οι μοσχοβίτικες  σκηνές του, με ξεκαρδιστικές αποτυπώσεις περιγράφουν όλα τα κλισέ που περιμένουμε από τη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Τραμπούκοι μαφιόζοι αρχηγοί που εξαγοράζουν με χρήμα τους καλλιτέχνες,   ηλικιωμένοι κομμουνιστές που λαχταρούν τις παλιές καλές σοβιετικές μέρες. Άντρες και γυναίκες που όλο κάτι καινούριο σκαρφίζονται για να μαζέψουν ένα ρούβλι παραπάνω σε αυτό το ωμά καπιταλιστικό παρόν.

Η φρενήρης δράση δεν σταματά ποτέ, όπως σε ταινία του Κουστουρίτσα, ακόμα και όταν ο θίασος ξεχύνεται  σε ένα ναρκωμένο και  ανυποψίαστο Παρίσι. Θα  γελάσετε μέχρι να κλάψετε. Αλλά τα δάκρυα που θα χύσετε κατά τη διάρκεια της κορυφαίας συναυλίας –καθώς μια ψεύτικη ορχήστρα προσπαθεί να αναδημιουργήσει μια μουσική στιγμή της εποχής του Μπρέζνιεφ που διακόπηκε βίαια- θα είναι δάκρυα χαράς. Το φιλμ κέρδισε το Cesar Καλύτερης Μουσικής και Καλύτερου Ήχου και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος το γιατί. Με εξαιρετικό καστ, σκηνικά, ήχους και φυσικά τη μουσική, ειδικά ένα συγκλονιστικό κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι που παίζεται με δεξιοτεχνία «Το Κονσέρτο» γίνεται η ταινία που πετυχαίνει  η κλασική μουσική αφενός να  διατηρεί το χαρακτήρα της και αφετέρου   να ευχαριστεί το ευρύτερο το κοινό.  

Εδώ https://www.youtube.com/watch?v=3aait4aOxP0 το trailer

Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 3:57 pm


Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές


Στο πάρκο της πρώην Ναυτικής Βάσης


Ξεκινούν οι κινηματογραφικές προβολές για μικρούς και μεγάλους με ελεύθερη είσοδο στο πάρκο «Μ. Κάλλας» (πρ. Ναυτική Βάση) 

Tην Παρασκευή 21/06 στις 20:30 θα προβληθεί η ταινία κινουμένων σχεδίων «Γάτες στο Μουσείο». Οι θερινές κινηματογραφικές προβολές για τα παιδιά θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι κινηματογραφικές προβολές για ενηλίκους θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα μέχρι τις 29 Ιουλίου.  

 

Στόχος του Δήμου Βριλησσίων είναι να προσφέρει εναλλακτικές διεξόδους δωρεάν διασκέδασης για όλη την οικογένεια. 


Ελάτε να απολαύσουμε αγαπημένες ταινίες κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. 
Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 3:49 pm


Οι αθλητικές εγκαταστάσεις


ΟΤ 365: Κισσάβου Μητροπούλου Καλιανίου Ραδιοφωνικό σχόλιο 7'


Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 3:41 pm


Το πρώην τένις κλαμπ


Γ. Παναγόπουλος: ραδιοφωνικό σχόλιο - 5' 


Δημοσιεύθηκε στις 21 June 2024 | 3:31 pm


ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ JUKE BOX

 


ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΠΑΞΕTο 2004 η Mελίνα Kανά παρουσίασε ένα άλμπουμ με τίτλο juke box, που περιείχε λαϊκά κυρίως τραγούδια από περασμένες δεκαετίες. Στα σημερινά "μουσικά τοπία"  ρίχνουμε κέρματα σε αυτό το juke box και ακούμε τις αυθεντικές εκτελέσεις των τραγουδιών. Ακούμε ένα juke box από αυτά που βρίσκονταν σε καφενεία και ταβέρνες και συνόδευαν λύπες και χαρές, γιορτές και γλέντια. Καλό ταξίδι στα μουσικά τοπία ενός παλιού jukebox !

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 5:04 pm


Καθορισμός αντιτίμου σε παραχωρούμενους χώρους πολιτισμού


Του Δήμου Βριλησσίων ή αλλιώς «Πληρώστε»!


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ


🔴ΘΕΜΑ: Καθορισμός αντιτίμου σε παραχωρούμενους χώρους πολιτισμού Δήμου Βριλησσίων ή αλλιώς «Πληρώστε»!➡️Στις 03/06/2024, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, αποφάσισε ομόφωνα (από κοινού η δημοτική αρχή και οι εκλεγμένοι των παρατάξεων «Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας» και «Βριλήσσια Πορεία Ευθύνης») σχετικά με τον «Καθορισμό αντιτίμου σε παραχωρούμενους χώρους πολιτισμού Δήμου Βριλησσίων». Το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων στις 19/06/2024.


➡️Υπενθυμίζουμε ότι οι χώροι πολιτισμού ιδιοκτησίας του Δήμου Βριλησσίων είναι: α. το Πνευματικό Κέντρο, «Αίθουσα Μουσών» επί της οδού Κισσάβου 11, β. το Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» επί της οδού Π.Μπακογιάννη & Πλαταιών, γ. η αίθουσα «Νίκος Εγγονόπουλος» στο Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» επί της οδού Π. Μπακογιάννη & Πλαταιών, δ. το Στέκι Νεολαίας στον 2ο όροφο του κτιρίου στη συμβολή των οδών Ολύμπου και Φλωρίνης, στ. η Δημοτική Βιβλιοθήκη επί της οδού Ολύμπου και Ροδόπης και ε. το θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»…


❓Τι αποφάσισαν, και θέτουν προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο της 19ης/06/2024, με μια μεγάλη αγκαλιά, από κοινού η Δημοτική Αρχή και οι ως άνω παρατάξεις (αυτές δηλαδή που ασκούσαν επί 8 έτη τη διοίκηση του Δήμου);


❗Την δωρεάν παραχώρηση των ως άνω χώρων, αποκλειστικά και περιοριστικά, μόνο:


– Για 4 εκδηλώσεις το έτος σε σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) του Δήμου Βριλησσίων που πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις επετειακών εορτών και παρουσιάσεις δράσεων του σχολείου τους με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισιτήριο εισόδου.-


Για 2 εκδηλώσεις το έτος σε α) άλλους ΟΤΑ, β) ΝΠΔΔ άλλου φορέα του Δημοσίου τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γ) συλλόγους, σωματεία και φορείς που έχουν έδρα στο Δήμο Βριλησσίων, δ) πολιτικά κόμματα και δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Βριλησσίων ποy πραγματοποιούν εκδηλώσεις και παρουσιάσεις δράσεων με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισιτήριο εισόδου.


– Για 1 εκδήλωση το έτος σε φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις που έχουν χαρακτήρα κοινωφελή ή προάγουν τα τοπικά συμφέροντα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισιτήριο εισόδου.


– Για 1 εκδήλωση το έτος σε εικαστικούς, συγγραφείς, ποιητές, λογοτέχνες καθώς και σε εκδοτικούς οίκους για την παρουσίαση έργων και βιβλίων με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισιτήριο εισόδου.


❗Αν ξεπεράσουν τα παραπάνω θα πληρώνουν από 300 έως 550 ευρώ την ημέρα❗..


▪️Για να γίνει αντιληπτό, σε ένα δήμο όπου από τη μία υπάρχει έλλειψη χώρων αθλητισμού και πολιτισμού, από την άλλη υπάρχει οργασμός δραστηριοτήτων και δημιουργίας, η δημοτική αρχής της ΝΔ και οι άλλες παρατάξεις, λένε στους κατοίκους της πόλης, στα μέλη των συλλόγων, στους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικού να βάλουν όριο στη δραστηριότητά τους, αλλιώς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας έως και 550 ευρώ!▪️Αποφάσισαν δηλαδή να θέσουν όρια στη δραστηριότητα, στην εξωτερίκευση της δράσης, στις πρωτοβουλίες των σχολείων του Δήμου Βριλησσίων, δεκάδων πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, των σωματείων και φορέων που έχουν έδρα στο Δήμο Βριλησσίων, των πολιτικών κομμάτων και των δημοτικών παρατάξεων…❗Ο κάθε Δήμος είναι τοπική διοίκηση, το μακρύ χέρι του κράτους❗


➡️Όλα έχουν ένα όριο!Δεν γίνεται να ξεπουλάμε τα πάντα, να αντιμετωπίζουμε τις λαϊκές ανάγκες με όρους κόστους-κέρδους, να μετακυλύούμε το κόστος στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι πληρώνουν φόρους, τέλη, ανταποδοτικότητα υπηρεσιών, τα βάρη της ακρίβειας κλπ. Φυσικά εδώ δεν μιλάμε για προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών (λες και φταίμε εμείς για τα χρέη), αλλά για ξεκάθαρη αντιμετώπιση των κατοίκων της πόλης ως πελατών, ως πεδίο είσπραξης χρημάτων και τη Διοίκηση του Δήμου (με τις χρήσιμες υπόλοιπες παρατάξεις) ως manager της ακίνητης περιουσίας, εις βάρος όμως των κατοίκων της πόλης.


✅Τους έχουμε μια πρόταση: να διεκδικήσουν την πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης (Περιφερειών και Δήμων) από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των υπηρεσιών στην κατεύθυνση ικανοποίησης την λαϊκών αναγκών, να μην συμβιβάζεται με τους σημερινούς εξευτελιστικούς πόρους, να αναζητήσει έσοδα από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και να απαιτήσει – επιτέλους – την επιστροφή των παράνομη παρακράτηση χρημάτων από την κεντρική διοίκηση.


👉Το ξαναλέμε: για εμάς ανθρώπινη πόλη δεν είναι τα ντουβάρια της, αλλά οι ανάγκες των κατοίκων της.


➡️Θα πείτε δηλαδή στους συλλόγους της πόλης να διοργανώσουν μια κοπή πίτας και άλλη μια εκδήλωση και μετά να πληρώνουν 300 – 550 ευρώ; Να αναρωτιούνται οι Κρήτες αν τους βγαίνουν τα οικονομικά να τιμήσουν τη μάχη της Κρήτης, οι Πόντιοι τη γενοκτονία, οι Αρκάδες την Άλωση κλπ; Θα βάλετε όρια στις δημόσιες εκδηλώσεις των σχολείων της πόλης μας, ακόμα και αυτών που δεν διαθέτουν αίθουσες εκδηλώσεων; Θα υποχρεώσετε, στην πράξη, σε μια δημοτική παράταξη να κάνει έως 2 δημόσιες εκδηλώσεις. Θα ζητήσετε χρήματα από μια κινηματογραφική ομάδα με εβδομαδιαία δραστηριότητα να πληρώνει 300-550 ευρώ την φορά για μια προβολή; Να το γυρίσουμε όλοι στο NETFLIX; Θα βάλετε όριο 2 εκδηλώσεων στο έργο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Βριλησσίων;


➡️Αντιλαμβάνεστε τι ψηφίσατε; Αντιλαμβάνεστε σε ποιους απευθύνεστε; Χτυπάτε στην πλάτη αυτάρεσκα τα ΔΣ των συλλόγων και την ίδια στιγμή τους συνθλίβετε στην πράξη. Οι σύλλογοι, οι φορείς, οι παρατάξεις δεν αποτελούν επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος. Υπηρετούν, ο καθένας από το μετερίζι του, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την πόλη, τον άνθρωπο. Πιστεύετε ότι διαθέτουν αποθεματικό και πακτωλό χρημάτων για να καταβάλουν και μίσθωμα στο Δήμο για τις εκδηλώσεις τους;..


▪️Κυρίες και κύριοι, ο δήμος δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Πόσο μάλλον η δημοτική περιουσία. Δήμος που θέτει εμπόδια στη δραστηριότητα των κατοίκων του, των εργαζομένων, των συλλόγων και φορέων, είναι ένας δήμος ενάντια στα συμφέροντα των πολλών. -Καλούμε το Δ.Σ. του Δήμου Βριλησσίων να καταψηφίσει την απαράδεκτη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.-Καλούμε όλους τους συλλόγους της πόλης, τους φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, κάθε κάτοικο να καταδικάσει την απόφαση του Δήμου, που αντιμετωπίζει τη δράση των κατοίκων ως πεδίο άντλησης εσόδων.

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:56 pm


Επιτέλους ελέγχει κάποιος κάτι;


Η προχειρότητα παρελαύνει, όπως και η αδιαφορία. 


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΒΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ - ΑΡΣΝΕΗ

Παρά το γεγονός ότι το επισημάναμε στο προτελευταίο δημοτικό συμβούλιο, (10 μέρες μόλις της κηδείας του αείμνηστου δασκάλου Γ.Κ.), συνεχίζει να συμπεριλαμβάνεται στα μέλη του ΔΣ σχολικής επιτροπής και μάλιστα σήμερα Τετάρτη έρχεται στην σύνθεση της εισήγησης της Σ.Ε, προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Επίσης προχθές στην συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής, δεν υπήρχε στα μισά πρακτικά ένας εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου! 

Όπως θα πρέπει να επισημάνουμε, πως όταν εκλείπει μέλος λόγω θανάτου, δεν αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή εν ζωή, αλλά έρχεται εκ νέου εισήγηση με τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. 

Επιτέλους ελέγχει κάποιος κάτι;

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:53 pm


Η πρόσκληση


 Για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο


Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:44 pm


Εθελοντική πυροφύλαξη


Στο περιαστικό δάσος του Αγίου Θεοκλήτου Άνω Βριλησσίων


Το Σώμα Εθελοντών του Δήμου Βριλησσίων σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία ξεκινά βάρδιες πυροφύλαξης του περιαστικού δάσους Αγίου Θεοκλήτου στα Άνω Βριλήσσια. Γίνε και εσύ μέρος της ομάδας που θα θωρακίσει το Πράσινο της πόλης μας αυτό το καλοκαίρι.

Όσες και όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://form.jotform.com/ethelontes_vrilissia/pyrasfaleia

Οι εθελοντές του Δήμου Βριλησσίων θα καλύπτουν καθημερινά 3 βάρδιες πυροφύλαξης δύο ωρών: 10π.μ.-12:00, 20:00-22:00  και 22:00-00:00, σε τρία σημεία φύλαξης: Οδός Σεβαστιανού, οδός Θεάτρου και οδός Παύλου Μελά.

Στην εθελοντική πυροφύλαξη μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις. Στόχος είναι η έγκαιρη και άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι εθελοντικές πυροφυλάξεις γίνονται βάσει υπηρεσιακού σχεδιασμού και σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Βριλησσίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2132050560-1 Γραμμή Δημότη και στο 6983115157 Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εθελοντισμού του Δήμου Βριλησσίων Μαρίνος Σακελλαριάδης.

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:39 pm


Εργασίες αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης


Στο θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» 


Έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό είναι το θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη εν όψει των εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο Δήμος Βριλησσίων στο πλαίσιο του ετήσιου Πολιτιστικού Φεστιβάλ εφέτος το καλοκαίρι. 


Κλιμάκιο εργαζομένων της Αντιδημαρχίας Αστικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας πραγματοποίησαν εργασίες αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του ανοιχτού θεάτρου της πόλης μας. 


Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν πλάκες Καρύστου στην παλιά μπετονένια σκάλα εισόδου του θεάτρου στην οδό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες απογκραφιτοποίησης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχίων του θεάτρου. 


Συντηρήθηκε και επισκευάστηκε το παλιό βαγόνι του ΟΣΕ που χρησιμοποιείται για τα καμαρίνια των καλλιτεχνών, οι οποίοι παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους στο θέατρο. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Βριλησσίων, υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Άκη Δημαρά ολοκλήρωσαν και τους ελαιοχρωματισμούς τόσο στη σκηνή, όσο και τον κεντρικό διάδρομο του θεάτρου. 


Ο χώρος του κυλικείου ανακαινίστηκε πλήρως, ενώ συντηρήθηκε το στέγαστρο και η πέργκολα. Τέλος σε μια παρέμβαση με αισθητικό χαρακτήρα τοποθετήθηκαν αρκετές ζαρντινιέρες με λουλούδια που ομορφαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο και την είσοδο των θεατών, ενώ δημιουργήθηκε και ένα υπαίθριο καθιστικό. 


Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:37 pm


Τα Βριλήσσια τίμησαν τη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη


Συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του εμβληματικού Δασκάλου της παραδοσιακής μας μουσικής  


Μια συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του εμβληματικού Δασκάλου της παραδοσιακής μας μουσικής Χρόνη Αηδονίδη διοργάνωσε ο Δήμος Βριλησσίων. 


Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» και τίμησε τη μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη που διέσωσε, διαμόρφωσε, δημιούργησε και δίδαξε την πλούσια μουσική μας παράδοση. 


Ο Χρόνης Αηδονίδης έζησε στα Βριλήσσια και με τη σεμνή του παρουσία τίμησε την πόλη μας, ενώ για αρκετά χρόνια διετέλεσε ιεροψάλτης στον ιερό ναό Αναλήψεως του Κυρίου Βριλησσίων. Η πόλη μας τίμησε τον κορυφαίο μας ερμηνευτή και μουσικό εν ζωή. Τα «Αηδονίδεια» διοργανώνονται στην πόλη μας κάθε χρόνο από το 2017.


Η εφετινή διοργάνωση ήταν όμως, διαφορετική, καθώς ήταν η πρώτη μετά την απώλειά του ανθρώπου που με τις ερμηνείες του ένωσε την Θράκη με την Πόλη και τη Μικρά Ασία, το παραδοσιακό μας τραγούδι με τη βυζαντινή μουσική. 


Το έργο του είναι μια γέφυρα με τις αλησμόνητες πατρίδες. Αγκάλιασε τους πρόσφυγες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Πόλης και της Ανατολικής Θράκης. Τη συναυλία παρουσίασε ο βιογράφος και προσωπικός φίλος του Χρόνη Αηδονίδη, συγγραφέας, Κώστας Παπασπήλιος. Ο Μπάµπης Τσέρτος η Νάντια Καραγιάννη και ο Νίκος Καραγιάννης ερμήνευσαν τραγούδια που έχει σημαδέψει με τις ερμηνείες του ο εμβληματικός Δάσκαλος της παραδοσιακής μας μουσικής. 


Στην εκδήλωση συµµετείχαν το Τµήµα Παραδοσιακών Χορών του Δήµου Βριλησσίων, ο σύλλογος Θρακιωτών Αθηνών, ο σύλλογος «Αναγέννηση» Χαλανδρίου και ο σύλλογος «Βράχος» Βριλησσού. 


Ξεχωριστή στιγμή στην έναρξη της βραδιάς η παράσταση του 17χρονου Βριλησσιώτη Στράτου Καμπισιούλη, ο οποίος συνέδεσε το Θέατρο Σκιών με το έργο του μεγάλου Χρόνη Αηδονίδη.
Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:34 pm


Καταστρέφουν το πράσινο στο όνομα του περιβάλλοντος!


ΔΡΑΣΗ: Στο δημοτικό συμβούλιο η κοπή 80 δέντρων και η καταστροφή πάρκων για να φτιαχτούν υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης.


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Όπως είναι γνωστό, από τα τέλη του περασμένου χρόνου εκτελείται το έργο της εγκατάστασης αγωγών όμβριων στην περιοχή μεταξύ των οδών Ολύμπου, Ταϋγέτου Δίρφης, Ροδόπης. Το έργο αυτό, διαχρονική επιδίωξη όλων των διοικήσεων και όλων των δημοτικών παρατάξεων, θα συμβάλει οριστικά στη θωράκιση της περιοχής πέριξ του δεύτερου Λυκείου και Γυμνασίου, που εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.


Το ζήτημα είναι όμως ότι οι διοικήσεις του Δήμου, φρόντισαν εξαρχής να συνδυάσουν ένα αναγκαίο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, με την κατασκευή δύο υπόγειων κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης διαστάσεων 90,00 Χ 15,00 Χ 4,00 m εκάστη, οι οποίες θα επικοινωνούν υδραυλικά μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν συνολικό ωφέλιμο όγκο ανάσχεσης 9.500 m3. Η τροφοδοσία των δεξαμενών θα γίνεται με μια «περατή στρώση διήθησης» στην οδό Μητροπούλου, μεταξύ των οδών Καλλιανίου και Κισσάβου, κάτω από χώρο στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, με διαστάσεις 134,00 Χ 5,00 Χ 5,00 (μέσο βάθος). Αλλά για να γίνουν αυτά, πρέπει να κοπούν δεκάδες δέντρα και να καταστραφεί η παιδική χαρά και το μικρό πάρκο στην οδό Ταϋγέτου!


Το σχέδιο αυτό διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2008, όταν ο Δήμος άρχισε να μελετά, σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης, τη δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων ανάσχεσης στην περιοχή για τον έλεγχο της απορροής ομβρίων στην πηγή, στο πλαίσιο της μελέτης «Διερεύνηση Επανασχεδιασμού Δικτύου Όμβριων Περιοχής Συλλεκτήρα Ε13-2 με Δεξαμενές Ανάσχεσης».


Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια από το ιστορικό της υπόθεσης, η ΔΡΑΣΗ διαφώνησε εξαρχής με την κατασκευή των δεξαμενών ανάσχεσης, για λόγους που εκτίθενται. Δεν υπήρξαμε εξάλλου ποτέ υποστηρικτές της λογικής "άλλος πληρώνει", εν προκειμένω η Περιφέρεια 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχαμε φανταστεί βέβαια τότε, δέκα χρόνια πριν, ότι για να υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει και να «ξυριστεί» η περιοχή πέριξ των σχολείων της οδού Ταϋγέτου από κάθε δέντρο και από κάθε φυτό! Στο όνομα μάλιστα, ενός περιβαλλοντικού έργου! Και ότι πλέον, το κοινόχρηστο πράσινο δεν θα χρειάζεται να ποτίζεται, διότι δεν θα υπάρχει! (άραγε θα ποτίζονται ιδιωτικοί κήποι;). Και πάντως, είναι αρκετά ειρωνικό το γεγονός, ότι προτείνεται να κοπούν δέντρα για μια δουλειά που την κάνουν τα δέντρα!


Μετρήστε: «Με το υπ’αριθμ.7566/30-04-2024 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την κοπή και απομάκρυνση των δένδρων που φύονται στους εν λόγω χώρους, για την υλοποίηση των εργασιών εκσκαφής για την κατασκευή των δεξαμενών, συγκεκριμένα: Στο Ο.Τ 311: Εντός του χώρου της παιδικής χαράς πέντε κουτσουπιές και τρείς ξερές, συνολικά οκτώ κουτσουπιές. Εντός του πάρκου ένας χαμαίρωπας, ένας χαμαίρωπας humilis και δύο Βραχυχιτωνες. Επί πεζοδρομίου της οδού Ταυγέτου τρείς βραχυχίτωνες. Επί πεζοδρομίου επί της οδού Ξάνθης φύονται δύο μουριές. Στο παρτέρι επί της οδού Ροδόπης δύο δένδρα τούγια, δύο δένδρα πικροδάφνης και δύο γιούκα. Στο παρτέρι επί της Δώδεκα Αποστόλων μία λεύκα, ένα κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο, τρείς βραχυχίτωνες, τρείς κουκουναριές, τριάντα τέσσερα δένδρα πικροδάφνης. Στο Ο.Τ 310: Εντός του πάρκου φύονται τέσσερα Πεύκα, μία Αμυγδαλιά, τρείς αείλανθοι, τρείς Τιλιές κι ένα δένδρο diospyros. Η κοπή των δένδρων ορίζεται ως «αναγκαστική» και μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει και οι δύο χώροι να διατηρήσουν το ισοζύγιο πρασίνου που είχαν πριν την έναρξη των εργασιών, μέσω εργασιών ανάπλασης και αποκατάστασης τοπίου».


Σύμφωνα λοιπόν, με την εισήγηση θα κοπούν: Έντεκα κουτσουπιές, δύο χαμαίρωπες (χαμηλό φοινικοειδές), οκτώ βραχυχίτωνες, δύο μουριές, δύο τούγιες, 36 πικροδάφνες, τρείς τιλιές, τρείς αείλανθοι, (αυτοί θα μπορούσαν και να κοπούν, εισαγόμενο είδος, θεωρείται απειλητικό και επεκτατικό), μία λεύκα, ένα κυπαρίσσι, τρείς κουκουναριές, ένας διόσπυρος (λωτός), μια αμυγδαλιά, δυο γιούκα και τέσσερα πεύκα!


Και καλά τα γιούκα, αλλά και τα πεύκα και τα κυπαρίσσια; Και η παιδική χαρά; Ο πράσινος χώρος απέναντι από το 2ο Γυμνάσιο, που θα καταστραφούν ολοσχερώς;


Ομόφωνα με πέντε θετικές ψήφους ενέκρινε αυτή την πρόταση, δηλαδή την κοπή και απομάκρυνση του φυτικού υλικού που φύεται στο Ο.Τ.310 και στο Ο.Τ.311 στις 12.6.2024 η Δημοτική Επιτροπή Βριλησσίων. (Μαρίνης Γεώργιος, Χρηστάκης Τάσος, Δημητρίου Τάσος, Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Λιακόπουλος Κωνσταντίνος). Και τώρα θέλουν να το υπερψηφίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης...

Και μην μας πείτε ότι τα δέντρα θα αναπληρωθούν...


Ιστορικό


Στις αρχές του 2013, ο Δήμος αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σύμφωνο των Δημάρχων», δημιουργώντας το «Σχέδιο Δράσης 2010-2020 για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Βριλησσίων», μια μελέτη που έχει σαν στόχο τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2 στην περιοχή του και τη βελτίωση του μικροκλίματος. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης και εκεί, μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, τέθηκε και συζητήθηκε και το ζήτημα των δεξαμενών ανάσχεσης. .


Η «Δράση» άσκησε εξαρχής κριτική στο σχέδιο και ειδικότερα στο ζήτημα των δεξαμενών. Θεωρήσαμε το έργο εξεζητημένο και πανάκριβο, ότι η κατασκευή των δεξαμενών ανάσχεσης θα επιβάρυνε υπερβολικά και θα καθυστερούσε (όπως και έγινε), την κατασκευή ενός αναγκαίου έργου, με πρόσθετες μελέτες, εκσκαφές, μπετά, στεγανώσεις, αντλιοστάσιο, αυτοματισμούς, δίκτυο σωληνώσεων κλπ και ότι επιπλέον, θα προκαλέσει μεγάλο κόστος συντήρησης. Είχαμε τότε εκτιμήσει ότι είναι προκλητική η κατασκευή τόσο δαπανηρών έργων από τους Δήμους, δήθεν για περιβαλλοντικούς λόγους, με χρηματοδότηση κυβερνήσεων και περιφερειακών διοικήσεων που διαχρονικά... έχουν αποδείξει τις περιβαλλοντικές τους «ευαισθησίες», με πρόσχημα, εν προκειμένω, μια μικρή συγκράτηση – και αυτή υπό όρους- της ταχύτητας απορροής των υδάτων προς το ρέμα της Ραφήνας. Για το οποίο ξαφνικά, προέκυψε ενδιαφέρον Και είχαμε τότε αντιπροτείνει την τοποθέτηση έτοιμων οικονομικών πλαστικών δεξαμενών συλλογής ομβρίων στα δώματα των σχολείων για την τροφοδότηση των τουαλετών των κτιρίων.


Στην κριτική μας προς τον Δήμο, είχε την ευαισθησία να απαντήσει ο τότε διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος για την σύνταξη του εν λόγω Σχεδίου Δράσης, κ. Τρύφων Μαρτιγόπουλος. Ο κ. Μαρτιγόπουλος υποστήριξε ότι «Η κατασκευή των δεξαμενών ανάσχεσης και διήθησης επιφέρει συγκράτηση της πλημμυρικής παροχής των ομβρίων υδάτων στην περιοχή που πλήττεται από την βροχόπτωση, προστατεύοντας τις κατάντη περιοχές από την συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων και αποτρέποντας τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συγκράτηση των ομβρίων στις δεξαμενές ανάσχεσης έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των διαστάσεων των αγωγών ομβρίων που απαιτούνται κατάντη και την επακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που διατείνεσθε. Τέλος δεν παραθέτετε στοιχεία σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα των πλαστικών δεξαμενών αλλά και το κόστος συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων».


Τον Νοέμβριο του 2014, (αριθμός απόφασης 135/2014), ο δήμαρχος κ. Μανιατογιάννης εισηγείται ως επείγον θέμα την προκήρυξη μελέτης «Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων», συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 263.315.24€. Το θέμα συζητείται και υπερψηφίζεται «κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ΔΡΑΣΗΣ κ.κ. Τσούτσια Ιωάννη και Ηλία Ορέστη οι οποίοι δήλωσαν «παρών».


Τον Απρίλιο του 2015, (αριθμός Απόφασης 44/ 2015), η προκήρυξη της μελέτης εγκρίνεται εκ νέου. Αυτή τη φορά μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωαννίδη Κων/νου, Πισιμίση Ιωάννη, Δημητρίου Αναστάσιου, Τζιλιγκάκη Νικολάου, Χρυσοπούλου Αικατερίνης, Τσούτσια Ιωάννη - Βερροιόπουλου Μιχάλη (ΔΡΑΣΗ) και Βήττου Βασιλείου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών». Στη συνεδρίαση αποσαφηνίστηκε ότι η περιοχή της μελέτης περικλείεται από τις οδούς Πεντέλης, Αναπαύσεως, Βριλησσού και Ολύμπου και ότι αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός συνδυασμένου συστήματος αγωγών και διατάξεων ανάσχεσης και η σύνδεση αυού του συνδυασμένου δικτύου και των διατάξεων ανάσχεσης προς τον αποδέκτη συλλεκτήρα Ε13-2.


Η σκοπιμότητα της μελέτης θεμελιώθηκε στα εξής επιχειρήματα: Ότι ο τελικός αποδέκτης, το ρέμα της Ραφήνας, αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα και ότι η εφαρμογή τοπικών ανασχέσεων όπως αυτή στην υδρολογική λεκάνη του ρέματος, μπορούν να ανακουφίσουν τις κατάντη περιοχές και να αποτελέσουν υπόδειγμα για ανάλογες εφαρμογές και σε άλλες περιοχές. Με το έργο, προβλέπεται η συνολική παροχή αιχμής από την περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων προς το ρέμα Ραφήνας να περιοριστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το συνδυασμένο σύστημα δικτύου ομβρίων και δεξαμενών ανάσχεσης και διαπερατών οδοστρωμάτων εξάλλου, θα επιλύσει με αειφορικό τρόπο το πλημμυρικό πρόβλημα της περιοχής Πάτημα Βριλησσίων και ειδικότερα της περιοχής γύρω από το 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Βριλησσίων η οποία υποφέρει από τις πλημμύρες δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των συνοδών τους, ενώ οι διατάξεις ανάσχεσης θα παρέχουν τη δυνατότητα για αποθήκευση νερού κατά τους θερινούς μήνες για τον καθαρισμό των δρόμων, την άρδευση του δημοτικού πρασίνου και την πυρόσβεση.


Το καλοκαίρι του 2018, επειδή προέκυψε κάποιο θέμα που αφορούσε στη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης, το θέμα ξανασυζητείται ως επείγον στο δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του τότε δημάρχου κ. Μανιατογιάννη. (15/18.07.2018 τακτική συνεδρίαση, αριθμός Απόφασης 132/2018): Έγκριση μελέτης «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων». Αυτή τη φορά μειοψηφούν δηλώνοντας «παρών» οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τσούτσιας Ιωάννης, Ηλίας Ορέστης (ΔΡΑΣΗ) και η Ελένη Σακισλή (Ανοιχτή πόλη).


Εξηγήθηκε και πάλι ότι με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται επαρκής στράγγιση της περιοχής με παράλληλη προστασία από πλημμύρες για τις κατάντη περιοχές, ότι οι κλειστές δεξαμενές ανάσχεσης Δ1 και Δ2 έχουν σχεδιαστεί στεγανές, ώστε ο ωφέλιμος όγκος ανάσχεσης να μην επηρεάζεται από την διακύμανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ότι η λειτουργία των ανασχέσεων είναι σημαντική για την προστασία των κατάντη περιοχών και την αποτροπή κοστοβόρων πλημμυρικών γεγονότων, ότι το έργο είναι περιβαλλοντικά φιλικό και ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ότι μετά το πέρας κατασκευής των έργων, θα διαμορφωθεί η περιοχή ώστε να επανέλθει η προτέρα κατάσταση, όσον αφορά τους χώρους πρασίνου/αναψυχής. Ειδικά για τα υφιστάμενα δέντρα που θα κοπούν, προβλέπεται αντικατάσταση αυτών στο πολλαπλάσιο (τουλάχιστον 10 νέα δέντρα για κάθε μεγάλο που θα κοπεί) και ότι με ελάχιστη τροποποίηση στον αρχικό σχεδιασμό, μπορεί να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πότισμα πάρκων, καθαρισμό δρόμων ή ακόμη και πυρόσβεση.


Τον Ιούνιο του 2020, (απόφαση 27/2020), το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει με τηλεδιάσκεψη την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 8.122.000€, με χρηματοδότηση των 7.806.000€ από την Περιφέρεια Αττικής και διάθεση του υπόλοιπου ποσού ύψους 316.000€ από πόρους του Δήμου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 4 συλλεκτήρων στους οποίους συμβάλλουν άλλοι δευτερεύοντες αγωγοί, δύο δεξαμενών ανάσχεσης και μίας διάταξης περατής στρώσης διήθησης η οποία θα οδηγεί τα βρόχινα νερά στις δεξαμενές. (Κατασκευή διαπερατού χώρου στάθμευσης επί της οδού Ταϋγέτου συνολικής επιφάνειας 300 m2, απέναντι από τα σχολεία, ο οποίος θα προσφέρει ανάσχεση των ομβρίων υδάτων και διήθηση προς τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα).


Σε ότι αφορά τις κλειστές δεξαμενές ανάσχεσης, αυτές χωροθετούνται στους ελεύθερους χώρους πρασίνου που βρίσκονται στα ΟΤ 310 και ΟΤ311 αντίστοιχα, εκατέρωθεν της οδού Ξάνθης. Δηλαδή στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ310 που περιβάλλεται από τις οδούς Ταϋγέτου, Ξάνθης και Ορεστιάδος και στο ΟΤ311 το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Ταϋγέτου, Ροδόπης, Δώδεκα Αποστόλων και Ξάνθης. Και σ’ αυτή τη συνεδρίαση μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΔΡΑΣΗΣ κ.κ Τσούτσιας Ιωάννης, Παπαχριστοδούλου Μαρίνα και Κρητικός Μάρκος μειοψήφησαν δηλώνοντας «παρών».


Τον Οκτώβριο του 2021, (απόφαση 221/2021), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων εγκρίνει ομόφωνα με εννέα θετικές ψήφους την μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία μελετητών «ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε.», επιβλέφθηκε και παραλήφθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Τον Δεκέμβριο του 2022 η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει το έργο. Το οποίο έργο, παρεμπιπτόντως, ... είχε εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του 2016, με πρόβλεψη να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017...


Δεν αποτελεί πάντως ευρεσιτεχνία του Δήμου Βριλησσίων η στροφή προς τις υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης. Μια πρόχειρη αναζήτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα αποκαλύψει ότι πολλοί Δήμοι πράττουν αναλόγως. Όλοι από περιβαλλοντική ευαισθησία. Είναι γνωστό το φαινόμενο, ξαφνικά όλοι οι Δήμοι να βάζουν όργανα γυμναστικής στα πάρκα τους, όλοι να αλλάζουν τους λαμπτήρες οδοφωτισμού τους με Led, όλοι να εγκαθιστούν υπόγειους κάδους συμπίεσης απορριμμάτων, όλοι να εκπονούν Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κινητικότητας, όλοι να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να εγκαθιστούν δωρεάν σταθμούς φόρτισης, ναι, ζούμε σε έναν οικολογικό κόσμο που κινείται συντονισμένα και βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Εκεί το χρήμα, εκεί πρωταγωνιστεί και η Αυτοδιοίκηση!


Πάντως το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω δίστασε να αποδεχτεί την κατασκευή δεξαμενής ανάσχεσης σε χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου...


Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γραφικές εξαιρέσεις...Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:29 pm


Και αυτή την Πέμπτη το Cine Δράση μένει ΤΥΠΕΤ


Και βλέπει "Μια Στάση πριν το Τέλος"


   Kαι αυτή την Πέμπτη 20 Ιουνίου μένουμε ΤΥΠΕΤ. Μένουμε ευέλικτοι λόγω άλλης χρήσης του προαύλιου του Β’ Γυμνασίου. Αναβάλουμε την έναρξη του θερινού    Cine Δράση  για την Πέμπτη 27 Ιουνίου. Βλέπουμε το φιλμ «Μια Στάση πριν το Τέλος» που δεν μπορέσαμε να δούμε στις 13/6 λόγω του καύσωνα.   Το «Fruitvale Station» είναι ντεμπούτο του Ryan Coogler, απέσπασε το Βραβείο Κοινού και το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του  Sundance και  διάκριση στο Φεστιβάλ Καννών.  Ένα οξυδερκές, ρεαλιστικό ανθρωπιστικό και ευαίσθητο πολιτικό φιλμ, σχεδόν ντοκιμαντέρ,  με καυτό θέμα που χωρίς καμία επιτήδευση επισημαίνει την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής,  Ένα μήνυμα αφύπνισης προς κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη ότι  υπάρχει ακόμα ρατσισμός και θανάσιμη αδικία, παρά τα όσα και όποια βήματα έχουν γίνει.


Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, 9:00μμ, στο ΤΥΠΕΤ (Υμηττού & Πλαταιών) από το Cine Δράση


Μια Στάση πριν το Τέλος /Fruitvale Station


ΗΠΑ, Δραματική, 2013. Διάρκεια: 85’. Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ryan Coogler. Πρωταγωνιστούν: Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Kevin Durand, Chad Michael Murray, Ahna O’Reilly, Octavia Spencer, Αriana Neal


   Βασισμένη σε ένα πραγματικό γεγονός, η ταινία αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση ενός περιστατικού αστυνομικής βίας που συντάραξε της ΗΠΑ. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2009, ο 22χρονος Αφροαμερικανός Όσκαρ Γκραντ,   κάτοικος του Όκλαντ της Καλιφόρνια, πατέρας μιας κόρης, βρέθηκε περαστικός σε ένα σταθμό τρένου στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο με τη γυναίκα του και τους φίλους του. Με ελάχιστη αφορμή, οι αστυνομικοί του σταθμού συνέλαβαν την παρέα. Μπρούμυτα, με τα χέρια του δεμένα πίσω, ο άοπλος Όσκαρ πυροβολήθηκε εν ψυχρώ πισώπλατα από έναν λευκό αξιωματικό. Πέθανε λίγες ώρες αργότερα. Κανένας λόγος, καμία αιτία για αυτό τον γεμάτο αψυχολόγητα ερωτηματικά πυροβολισμό που έκοψε το νήμα μιας ζωής και προκάλεσε ψυχικό τραύμα όχι σε έναν, αλλά σε πολλούς ανθρώπους. Ο αστυνομικός  ισχυρίστηκε   ότι το έκανε άθελά του, καθώς  πάνω στη σύγχυση της στιγμής πίστεψε ότι   κρατούσε το τίζερ και όχι το όπλο του. Εξέτισε ποινή 11 μηνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια προτού αφεθεί ελεύθερος. Αυτή η τραγική ιστορία καταγράφηκε από αμέτρητους ανθρώπους που βρίσκονταν στην πλατφόρμα, με κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αναρτήθηκαν αστραπιαία στο διαδίκτυο,  προκάλεσαν αποτροπιασμό στους πολίτες ολόκληρης της Αμερικής και αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις για τις φυλετικές διακρίσεις, τη βία της αστυνομίας και την πολιτική δικαιοσύνη.      


Ο Coogler επιλέγει  αυτό το συγκλονιστικό άνοιγμα και στη συνέχεια δίνει μια φανταστική απεικόνιση της πορείας του Όσκαρ, ξεκινώντας από το προηγούμενο πρωί. Ο ήρωας του είναι  συμπαθής και ελαττωματικός ταυτόχρονα. Ούτε άγιος, ούτε εγκληματίας, αντίθετα στοχεύει να βάλει τη ζωή του σε καλό δρόμο. Αξίζει την καταφρόνια αλλά και τη συμπόνια μας. Φαίνεται να έχει ήδη εκτίσει μια ποινή φυλάκισης  και όταν τον  συναντάμε αρχικά  έχει μια έντονη συζήτηση με την σύντροφο του Σοφίνα (Melonie Diaz), η οποία υποπτεύεται ότι την απατά. Σύντομα τα πράγματα τακτοποιούνται, οπότε την μεταφέρει στη δουλειά της και την τετράχρονη κόρη τους Τατιάνα (Αriana Neal, αξιολάτρευτη) στο νηπιαγωγείο. Το υπόλοιπο της ημέρας προχωρά με επεισοδιακό ρυθμό καθώς ο Όσκαρ αναλώνεται σε δευτερεύουσες καθημερινές δραστηριότητες. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να  αγοράσει τρόφιμα για το πάρτι γενεθλίων της μητέρας του (Octavia Spencer, σε ένα μικρό αλλά παθιασμένο ρόλο). Εκεί προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να ξανακερδίσει  τη δουλειά του, που έχει σκόπιμα αμελήσει να αναφέρει στην οικογένεια του ότι έχει  χάσει εξ αιτίας συστηματικών,  επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων. Χωρίς μετρητά, σκέφτεται να πουλήσει χόρτο σε φίλους, αλλά μετανιώνει. Είναι τρυφερός με την κόρη του, φροντίζει τους φίλους και την ευρύτερη την οικογένειά του, δείχνει αγάπη για τα ζώα. Από εκεί και μετά η βραδινή έξοδος ξεκινάει, το τρένο μπαίνει στο σταθμό  Fruitvale και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.


Ο  Coogler ακολουθεί το ύφος ενός σινεμά ντοκιμαντερίστικου και καταγράφει, με την αντίστοιχη αισθητική, την τελευταία μέρα της ζωής του κεντρικού χαρακτήρα του. Με το αυθεντικό και συγκλονιστικό άνοιγμα -τη χρήση δηλαδή των ανησυχητικών πλάνων που τράβηξαν  επιβάτες στο σταθμό- το οποίο επέλεξε για την ταινία του δείχνει να αναγνωρίζει την αξία της αυθεντικότητας.  Και παραδίδει μια ταινία με καυτό θέμα, αλλά όχι εμπρηστική. Με συγκρατημένο τρόπο αμφισβητεί τα διαδεδομένα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στερεότυπα που εμφανίζουν κάθε νεαρό Αφροαμερικανό με την κουκούλα και το τζιν του, ως  ανεπανόρθωτα αντιπολιτευόμενο, εχθρικό και κυρίως αναλώσιμο άτομο. Αξιολογεί την τραγωδία όχι αποκλειστικά σε κοινωνικοπολιτικό αλλά και σε ανθρωπιστικό επίπεδο.  Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τον χαρακτήρα του Όσκαρ καθιστά το φιλμ  έντονα πολιτικό. Γιατί ο Όσκαρ Γκραντ είναι ένας  απόλυτα συνηθισμένος άνθρωπος που η ζωή του αξίζει, τουλάχιστον όσο αυτή των υπόλοιπων. Η αξία της  μετριέται σε σχέση με την ίδια την ύπαρξη του και την ύπαρξη εκείνων που εξαρτιόνται συναισθηματικά ή επηρεάζονται από αυτόν. Τα ευρύτερα ζητήματα που συνδέονται με τη δολοφονία,  όπως η νομική κρίση, η μοίρα των αστυνομικών, οι διαμαρτυρίες ειρηνικές ή βίαιες ο σκηνοθέτης τα αφήνει  στις κάρτες τίτλων. Αντί να προσπαθεί να επιβάλει μια λύση- συνταγή για αντίστοιχα φαινόμενα τοποθετείται ως ένας ακόμα εντυπωσιασμένος θεατής δίπλα σε όλους τους υπόλοιπους που προσπαθεί και αυτός να  εξηγήσει (όχι να δικαιολογήσει) μια παράλογη τραγωδία. Παρά την εγκράτεια του όμως  προκύπτουν άβολες αλήθειες.   Όταν η κάμερα στρέφεται στο πανικόβλητο πρόσωπο και τα άγρια μάτια του αστυνομικού (Chad Michael Murray) αμέσως μετά το έγκλημα, το φοβισμένο βλέμμα  του, φανερώνει κάτι πιο βαθύ από ό,τι θα μπορούσε ποτέ η γλώσσα να αποδώσει.  Είναι ο φόβος για τον άλλον, τον διαφορετικό. Και σοβαρές ευθύνες βαραίνουν όσους καλλιεργούν ή ενισχύουν τέτοιους φόβους.


Η επιλογή του Michael B. Jordan, στο ρόλο του Όσκαρ, η πολυεπίπεδη ερμηνεία του, η σπασμωδική αλλά στιβαρή σωματικότητα του και τα ειλικρινή, βαθιά μάτια του δημιουργούν ένα συναρπαστικό χαρακτήρα. Η κυκλοφορία της ταινίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2013 συνέπεσε με μια παρόμοια, μεταγενέστερη υπόθεση: αυτή του Τρέιβον Μάρτιν, ενός άοπλου μαύρου εφήβου που δολοφονήθηκε από τον αστυνομικό Τζορτζ Ζίμερμαν στη Φλόριντα. Ο Ζίμερμαν επίσης γλίτωσε την τιμωρία.


Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=J0No-h30Fo8   το trailer

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:27 pm


1o Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Βριλησσίων


Γέμισε χαμόγελα και χαρούμενες φωνές το πάρκο της πρ. Ναυτική Βάσης 


Για δύο ημέρες το πάρκο Μ. Κάλλας (πρ. Ν. Βάση) στα Βριλήσσια γέμισε με παιδικά χαμόγελα και χαρούμενες φωνές. Ο νέος θεσμός του Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου Βριλησσίων έφερε κοντά όλους τους συμπολίτες μας σε ένα συναρπαστικό αλλά και δημιουργικό Σαββατοκύριακο για όλη την οικογένεια. 

Με δημιουργική απασχόληση, αναγνώσεις παιδικών βιβλίων, παιδικό θέατρο και παιχνίδι, αναρρίχηση, ζωγραφική, κατασκευές, σκάκι, αθλοπαιδιές, τοξοβολία, ξιφασκία, επιδείξεις ασκήσεων αυτοάμυνας, βιωματικά παιχνίδια ανακύκλωσης, δενδροφύτευση, κινηματογραφική προβολή, face painting, τραγούδι και χορό, οι μικροί  πρωταγωνιστές απόλαυσαν την κάθε στιγμή με τα δεκάδες παιχνίδια και τις πολλαπλές δραστηριότητες του φεστιβάλ. 

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης ευχαρίστησε τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν με θέρμη αυτόν το νέο θεσμό για την πόλη μας, αλλά και το προσωπικό του Δήμου, τους φορείς και συλλόγους της πόλης μας που συμμετείχαν, τους εθελοντές και την ομάδα συντονισμού που δούλεψε πολύ για την επιτυχία του 1ου Παιδικού Φεστιβάλ. Στις στιγμές που ξεχώρισαν η βράβευση από τον Δήμαρχο της αγαπημένης ηθοποιού και συγγραφέα Κάρμεν Ρουγγέρη για την προσφορά της αλλά και της Βριλησσιώτισσας πρωταθλήτριας στην ξιφασκία Αλίνας Κουρούση. Ο Γιάννης Πισιμίσης τόνισε πως στόχος είναι το επόμενο παιδικό φεστιβάλ του Δήμου Βριλησσίων να προσφέρει ακόμα περισσότερα σε μικρούς αλλά και μεγάλους. 

Στο 1ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Βριλησσίων συμμετείχαν τα πολιτιστικά εργαστήρια αλλά και τα παδικά τμήματα αθλητισμού του Δήμου Βριλησσίων, το παιδικό τμήμα της δημοτικής φιλαρμονικής ορχήστρας, η διεύθυνση περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Κρίκος»,  η Ένωση Κρητών Βριλησσίων, η Ένωση Ποντίων Βριλησσίων «Οι Τραντέλληνες», η φυσιολατρική κίνηση «Βριλησσός», ο πολιτιστικός σύλλογος «Βράχος», ο Α.Ο. Απόλλων Βριλησσίων, ο αθλητικός σύλλογος Kung Fu Βριλησσίων, η Ένωση Γονέων Βριλησσίων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, το 1ο Νηπιαγωγείο του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων, το 4ο Σύστημα Προσκόπων Βριλησσίων, ο Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος Βριλησσίων Athener Scule και η Παιδική Θεατρική Σκηνή «Μαγικές Σβούρες». 

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:24 pm


"ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜ"


Σε απόδοση- διασκευή και σκηνοθεσία της ΕΦΗΣ ΠΙΚΟΥΛΑ


Η παράσταση παρουσιάζεται  το Σάββατο 29 Ιουνίου και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, στις 21:00, στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Βριλήσσια.
Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:18 pm


«Ο κουρέας της Σεβίλλης: Krikos Edition»


Σήμερα στις 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο


Την θεατρική παράσταση ο «Κουρέας της Σεβίλλης» ανεβάζουν την Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο οι ωφελούμενοι του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ «Κρίκος» του Δήμου Βριλησσίων. 

Μια ιστορία αγάπης με φόντο τη ρομαντική Σεβίλλη. Δύο ένθερμοι διεκδικητές της όμορφης Ρόζας. Ένας καταφερτζής κουρέας. Μελωδίες από την όπερα του Ροσσίνι, ελληνικά ακούσματα και οι κανταδόροι της πόλης.

Η περίοδος συμπεριληπτικών δράσεων (Σεπτέμβριος 2023 - Ιούλιος 2024) του ΚΔΑΠ - Α.μεΑ Δ. Βριλησσίων, ολοκληρώνεται με την θεατρική παράσταση «Ο κουρέας της Σεβίλλης: Krikos Edition».

 

Σκηνοθετεί εθελοντικά με υπομονή και μαεστρία, η συμπολίτισσα μας Ιωάννα Κουτσούκου, χοροθεραπεύτρια.

 

Για μια ακόμη φορά στο πλευρό των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ - ΑμεΑ στέκονται οι μαθητές/τριες από το Β΄Γυμνάσιο Βριλησσίων όπου με τη ζωντάνια τους θα πλαισιώσουν τους ωφελούμενους μας. 

Δημοσιεύθηκε στις 19 June 2024 | 4:14 pm


Δώσαμε μια ακόμα καθαρή πολιτική μάχη


Θα είμαστε εδώ για την επόμενη


Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατάφερε σε ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση να καταγράψει άνοδο των ποσοστών του. Σε μια εκλογική διαδικασία που η ακροδεξιά ανέβασε το ποσοστά της, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήταν το μοναδικό κίνημα του προοδευτικού χώρου που κατέγραψε άνοδο των ποσοστών του.

Στα Βριλήσσια καταφέραμε να μας εμπιστευτεί το 9,03% του εκλογικού σώματος και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές ώστε να πείσουμε την καθεμία και τον καθέναν σας, πως μόνο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί να σταθεί ανάχωμα στην λαίλαπα που έρχεται.

Γραφείο Επικοινωνίας & ΜΜΕ Σ.Ε. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 13 June 2024 | 6:55 pm


Μήνυμα Δημάρχου Βριλησσίων Γ. Πισιμίση


Για την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου


Τα Βριλήσσια μας γιορτάζουν. To ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναλήψεως του Κυρίου μας καλεί με πίστη, αισιοδοξία και αλληλεγγύη να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της εποχής μας και να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί, με ενότητα και ομοψυχία.


Χρόνια πολλά στην πόλη μας! Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας!

Δημοσιεύθηκε στις 13 June 2024 | 6:52 pm


ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΚΑΤΣΙΧΤΗ*

 

Η περίοδος της εγκυμοσύνης δημιουργεί στους μελλοντικούς γονείς και ιδιαίτερα στη μελλοντική μητέρα πολλά και ανάμικτα συναισθήματα. Η μητέρα προετοιμάζεται για να γεννήσει το τέλειο παιδί, ενώ  παράλληλα διακατέχεται από μεγάλη ανασφάλεια και φοβίες. 

Ποιες είναι πραγματικά οι πιθανότητες κάτι να πάει λάθος; Μπορούμε να το ελέγξουμε; Μπορούμε να προλάβουμε ή να θεραπεύσουμε πιθανά προβλήματα; Πού τραβάμε τη γραμμή για το τι θεωρούμε υγιές και τι όχι; Ποιες είναι οι εξετάσεις στη διάρκεια της εγκυμοσύνης που θα απαντήσουν στα ερωτήματά μας; 

Η γενετική συμβουλευτική στόχο έχει όχι μόνο να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά παράλληλα να σταθεί δίπλα στις ανάγκες του κάθε ζευγαριού, να τους ενημερώσει και κυρίως να τους ακούσει. Με όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της γενετικής και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ο σύμβουλος γενετικής θα διαχειριστεί τις πληροφορίες και θα συνεργαστεί με τους θεράποντες ιατρούς και τους εργαστηριακούς γενετιστές, έτσι ώστε να κάνει τις πληροφορίες κατανοητές και λειτουργικές για τους ενδιαφερόμενους. Γενετική συμβουλευτική σημαίνει, αξιολόγηση του οικογενειακού ιστορικού, ενημέρωση, διαχείριση άγχους και ψυχολογική υποστήριξη.

Θεωρητικά, οι ραγδαίες εξελίξεις πάνω στον προγεννητικό έλεγχο, θα έπρεπε να ελαφρύνουν ψυχολογικά τη μελλοντική μητέρα. Παρ’ όλα αυτά όμως αρκετά συχνά φαίνεται ότι οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου δημιουργούν επιπρόσθετο άγχος. Βασικοί παράγοντες για αυτό μπορεί να είναι η ελλιπής ενημέρωση και τα διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν είτε σχετικά με την επιλογή ή όχι επεμβατικής διαγνωστικής εξέτασης, ή σχετικά με τη διαχείριση κάποιας πληροφορίας  που αφορά στην υγεία του εμβρύου.

Ζευγάρια με υπογονιμότητα που σκέφτονται να ακολουθήσουν την επιλογή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα ωφεληθούν σημαντικά από τη συνεδρία της γενετικής συμβουλευτικής.

Η ύπαρξη ατόμου στην οικογένεια με κάποια νοητική ή σωματική βλάβη μπορεί να προκαλέσει στρες και ανησυχίες στα συγγενικά πρόσωπα. Στη γενετική συμβουλευτική γίνεται προσπάθεια για σφαιρική προσέγγιση των ευαίσθητων αυτών καταστάσεων, με σεβασμό στα πρόσωπα και τις πεποιθήσεις τους.

Η γενετική συμβουλευτική είναι το πρώτο βήμα του οικογενειακού προγραμματισμού!


* Η Λουκία Κατσίχτη είναι Σύμβουλος Γενετικής B.A., M.S., Ph.D.

www.genetic-counseling.gr

Αίαντος 2Α, 2ος όροφος

Πλατεία Ελευθερίας Βριλήσσια

Τηλ. 6932 899 584

Δημοσιεύθηκε στις 12 June 2024 | 10:12 am


Ανακοίνωση της ΛΑ.ΣΥ. για το κλείσιμο σχολείων λόγω καύσωνα


Και την αναγκαία λήψη μέτρων προστασίας της υγείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

▪️Η απάντηση της Διοίκησης στο εύλογο αίτημα, όχι απλώς της ΛΑ.ΣΥ. αλλά όλων ημών, για να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον καύσωνα στα σχολεία, αλλά και στους χώρους δουλειάς, δόθηκε με τον πιο έντονο τρόπο σήμερα: "πονάει κεφάλι , κόβουμε κεφάλι".

Στο Δήμο Βριλησσίων, αλλά και σε άλλους, αύριο Τετάρτη και Πέμπτη 12 και 13/06/2024 αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων.

❗Μα πόσο περίεργο!! Το Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει ζέστη!

❗ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σχολεία δεν κλείνουν λόγω καύσωνα!

Τα σχολεία κλείνουν λόγω ενός κράτους και ενός Δήμου επιλεκτικά ανίκανου να φροντίζει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά επιτελικά ικανού να δίνει χρήμα για να αυγαταίνουν τα κέρδη των λίγων. Είναι απολύτως ενδεικτικό των προτεραιοτήτων ότι το 2024 οι μαθητικές σχολικές τάξεις δεν διαθέτουν καν κλιματιστικά.

▪️Και η απάντηση φυσικά σε αυτή την έλλειψη δεν μπορεί να είναι να καλύπτουν ΚΑΙ αυτή την τρύπα οι γονείς από το υστέρημά τους, οι Σύλλογοι Γονέων με την αγορά κλιματιστικών ή να παρακαλάμε «ευαγείς» εργοδότες να βοηθήσουν (με τις ανάλογες φοροαπαλλαγές τους…). Γιατί οι τρύπες δεν καλύπτονται, όσο τα προβλήματα αυξάνονται.

❓Και οι γονείς τί θα κάνουν; Όσοι δεν έχουμε βοήθεια; Θα τα πάρουμε στη δουλειά ή θα τα στείλουμε στην φάμπρικα;
Θα πάρουμε και άλλη μέρα άδεια;
Θα βγάλει σχετική απόφαση το Υπουργείο;

✅Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και την Εκπαιδευτική κοινότητα να διεκδικήσουν έκτακτη χρηματοδότηση για την προμήθεια ανεμιστήρων -όπου δεν υπάρχει κλιματισμός- και την παροχή δροσερών νερών στους μαθητές.

✅Για άλλη μια φορά βγαίνει στην επιφάνεια η ανάγκη να εκπονηθεί πρόγραμμα για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτιρίων και την εκ βάθρων συντήρηση και τον εξοπλισμό των υπαρχόντων.

▪️Οι απαντήσεις: «δεν έχουμε λεφτά», «τα χρήματα που λαμβάνουμε από το κράτος είναι ελάχιστα» επιστρέφονται ως απαράδεκτες όταν επιχειρηματικοί όμιλοι, εφοπλιστικό κεφάλαιο κλπ τρώνε με χρυσά κουτάλια.
.
.
.
🔴Ατομική ευθύνη και Άγιος ο Θεός.

Στο δελτίο τύπου του Δήμου Βριλησσίων, ο οποίος αναπαράγει το τρισέλιδο δελτίο Τύπου του Υπουργείου, είναι εμφανές ότι τοπική και κεντρική διοίκηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, των ευπαθών ομάδων.

Αντίθετα, μετακυλίεται και πάλι στις πλάτες μας, που θα πρέπει με τα τιμολόγια-φωτιά του ρεύματος να παραμένουμε «σε χώρους που κλιματίζονται» (ο Δήμος ανοίγει συγκεκριμένες αίθουσες με κλιματισμό), να ντυνόμαστε ελαφρά και να φοράμε καπέλο. Δεν παίρνει ούτε ένα μέτρο ελέγχου των εργοδοτών και προστασίας των εργαζομένων, ειδικά εκείνων που είναι εκτεθειμένοι σε καιρικές συνθήκες, αλλά συστήνει να... «αποφεύγουν» βαριά σωματική εργασία και τα πολύωρα ταξίδια με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό!

❌Αλλά αυτοί είστε.

Από την πλευρά μας θα πιέζουμε και θα διεκδικούμε εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών μας.

✅Η Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζει τις διεκδικήσεις των σωματείων και απαιτεί να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα δεσμεύει τους εργοδότες για τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα εξής:

Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – ΜΑΠ, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
Ειδικά διαμορφωμένοι κλιματιζόμενοι χώροι για τα διαλείμματα.
Χορήγηση δροσερού νερού σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας.
Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών.
Αντίστοιχα, άμεση διακοπή εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους.
Καμία διανομή με μηχανάκι όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Πλήρη αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες). Πλήρη καταβολή του ημερομισθίου.
Πλήρη αποζημίωση σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (μισθωτοί, freelancers κλπ).

✊Τον τελευταίο λόγο όμως θα τον έχει ο λαός μας.

Για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων"

Δημοσιεύθηκε στις 11 June 2024 | 6:56 pm


Βριλήσσια - Ειδήσεις και Νέα

Δείτε αγγελίες στην πόλη/περιοχή Βριλήσσια

Φιλικοί ιστότοποι: