1. Ειδήσεις & Τοπικά νέα
 2. Μικρές αγγελίες
 3. Συνομιλία (chat)
 4. Καιρός
Τηλεόραση:
 1. ΝΕΡΙΤ 1
 2. ΝΕΡΙΤ ΣΠΟΡ
 3. ΕΤ3
Γρήγορες Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Ελλάδα   »   Ν. Ηλείας   »   Αμαλιαδα    »    Ειδήσεις & Τοπικά Νέα

Lllazaros: Της αρετής η στάσις, κακίας έστιν αρχή

-Πολλοί καλοπροαίρετοι χριστιανοί και ίσως πραγματικοί πνευματικοί αγωνιστές κυριαρχούνται συχνά από την αίσθηση μιας πνευματικής αυτάρκειας.
Ίσως ο αστικοποιημένος τρόπος εκκλησιαστικής ζωής αλλά και άλλοι ασφαλώς παράγοντες, προσδιοριστικοί πάντως  του είδους και της ποιότητας της ατομικής πνευματικότητος και ευσέβειας, συντελούν συχνά σε μια αίσθηση ικανοποιητικού, κατά περίπτωση, τρόπου πνευματικής μας ζωής.
Σκεπτόμαστε δηλ σε πολλές περιπτώσεις (ενσυνείδητα ή «λεληθότως»), ότι με τις πνευματικές μας προσπάθειες, που έχουμε ήδη καταβάλει, έχουμε προχωρήσει σε κάποιο ανώτερο επίπεδο πνευματικής ζωής. Εξάλλου η τάση να αντιλαμβανόμαστε την εικόνα του εαυτού μας σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους, μας δίνει, επίσης συχνά την αίσθηση ενός βαθμού «υπεροχής»! Έτσι καταλήγουμε σε κάποιο είδος πνευματικής αυτοσυνειδησίας, το οποίο, όπως νομίζουμε, μας ταιριάζει «αναπαυτικά»! Μας ικανοποιεί στο βαθμό μιας αυτάρκειας αγωνιστικής!
Το αποτέλεσμα τέτοιων ενδόμυχων σκέψεων και διαλογισμών ή αισθημάτων αντανακλά ένα στερεοποιημένο τύπο πνευματικής ζωής, με εσώτερο συναισθηματικό πυρήνα την αυτάρκεια. Σε μια τέτοια περίπτωση φαίνεται σαν να σταματήσαμε τον αγώνα μας σε κάποιο σημείο της πνευματικής μας πορείας. Σαν να κάναμε κάποια στάση διαρκείας, με το δικαίωμα που (δήθεν) μας δίνει η αίσθηση των πνευματικών αγώνων και κόπων, που έχουμε ήδη καταβάλει!
Για μια τέτοια περίπτωση ακριβώς, ο άγιος Μάξιμος θα σημειώσει· «Της αρετής η στάσις κακίας εστίν αρχή». Αφορμή για τη διατύπωση της βασικής αυτής αξιωματικής αρχής της ορθοδόξου πνευματικότητας έδωσε στον άγιο Μάξιμο ερώτηση του μαθητού του αββά Θαλασσίου, σχετικά με μια απορία σε χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης.
Η γραφική απορία του αββά Θαλασσίου ανεφέρετο στο Έξοδ. δ’ 25 εξ. όπου σημειώνεται ότι, πορευόμενος ο Μωϋσής προς τον Φαραώ, για να μεταφέρει τις εντολές του Θεού, σχετικά με την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από τη δουλεία των Αιγυπτίων και ενώ ευρίσκετο σε κάποιο κατάλυμα, στο οποίο στάθμευσε για να αναπαυθεί από την κόπωση της πορείας, «άγγελος Κυρίου εζήτει αυτόν αποκτείναι».
Η απορία του αββά Θαλασσίου είναι εύλογη· εφόσον ο Θεός απέστειλε τον Μωϋσή σε επιτέλεση έργου τόσο σπουδαίου, πώς «άγγελος Κυρίου» ζητούσε να τον φονεύσει μέσα στο κατάλυμα;
Ο άγιος Μάξιμος, διά της μεθόδου της αναγωγής των ιστορικών γεγονότων σε σχήματα και διαδικασίες πνευματικής ζωής, «ως προκάλυμμα περιαιρών το γράμμα του πνεύματος», μας βοηθεί να κατανοήσουμε «νοεροίς όμμασιν» την «εν πνεύματι δύναμιν» της ιστορίας.
Ο Μωϋσής, κατά τον άγιο Μάξιμο, είναι στην προκειμένη περίπτωση «ο νους»! Ο τελευταίος, εφόσον αγωνίζεται εναντίον των αισθητών και δημιουργεί ήθος ψυχικής καθαρότητας, όπως είναι «η παθών εστερημένη έξις», γίνεται επιδεκτικός μιας παιδαγωγίας εκ μέρους του Θεού, αποτέλεσμα της οποίας είναι η μετοχή του στη θεωρία των όντων. Σ’ αυτή την κατάσταση επιτρέπει ο Θεός στο νουν να μεταλάβει γνώσεως «κρυφίας τε και μυστικής, κατά το αφανές της καρδίας».
Αλλά ο προικισμένος με τη χάρη αυτής της γνώσεως νους, «ως διατελών οπωσδήποτε εισέτι υπό την κυριαρχία της ανθρωπείας φύσεως», εφόσον δηλ. φορεί ακόμη σάρκα και ευρίσκεται «καθ’ οδόν» προς την απόκτηση της αρετής διά της εργασίας των εντολών, καλείται «να εξέλθη εκ της γης της Αιγύπτου», από τη δουλεία στη σάρκα και την αίσθηση.
Κατά τον άγιο Μάξιμο, ο χαριτωθείς με την μετοχή του στη θεωρία των όντων νους είναι κάτοχος «των θείων νοημάτων», τα οποία, στην περίπτωση αυτή, είναι εγκλωβισμένα στον πηλό της σάρκας, «ανοήτως πονούμενα». Όπως οι Ισραηλίτες καταπονούνταν και ταλαιπωρούνταν, κάτω από τη δουλεία των Αιγυπτίων και αναζητούσαν την ελευθερία τους, έτσι και τα θεία αυτά νοήματα, βιούμενα υπό τη δεσποτεία της «υλικής συνθέσεως της υπάρξεως», τρόπον τινά, ταλαιπωρούνται και υποφέρουν, χωρίς νόημα λυτρωτικό.
Για τον τελευταίο αυτό λόγο, ο νους καλείται να αγωνίζεται για την έξοδό του από τη δουλεία των παθών, με τη συνεργεία και βοήθεια πρώτον της σοφίας, που έχει αποκτήσει από τη γνώση της θεωρίας των όντων και δεύτερον «του εξ’ αυτής γεννηθέντος ευγενούς τρόπου τε και λογισμού, της κατά τον βίον σεμνής πολιτείας». Με αυτούς τους ορούς καλείται να βαδίσει την οδόν της αρετής «την μηδαμώς επιδεχομένην των εν αυτή βαδιζόντων στάσιν αλλ’ αεικίνητον και οξύν εχόντων κατά σκοπόν της ψυχής, προς το βραβείον της άνω κλήσεως τον δρόμον. Επειδή της αρετής η στάσις, κακίας εστίν αρχή…»!
Στην ιστορική αφήγηση της στάσεως του Μωϋσή στο κατάλυμα, ως λόγος απειλής θανάτου του, εκ μέρους του αγγέλου του Θεού, προβάλλεται η ακροβυστία του υιού της Σεπφώρας, της γυναίκας του Μωϋσή. Ο τελευταίος, πριν  αναλάβει το έργο της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, είχε προσταχθεί από το Θεό «να καθαρθεί διά περιτομής». Αλλά στο κατάλυμα (κατά τη «στάση») «απέκτησε υιόν ακρό­βυστο».
Αναγωγικά, δηλ. ως προς τον καθαρθέντα από τα πάθη νουν, ο λόγος της απειλής του με θάνατο, είναι η απόκτηση, κατά τη στάση του στην οδό των αρετών, εμπαθούς λογισμού («ακροβύστου υιού»).
Ο νους, εφόσον σταματήσει, κατά την πορεία του στην οδό των αρετών, μοιραίως, (κατ’ αναπόφευκτο τρόπο) ελκύεται από τα εκατέρωθεν της οδού υλικά πράγματα και επομένως ασχολείται εμπαθώς με τα αισθητά. Στην περίπτωση αυτή «τον καθαρόν και διόλου (τελείως) περιτετμημένον τρόπον τε και λογισμόν της ευσεβούς διαγωγής», καθιστά ακρόβυστο (εμπαθή) και βέβηλο.
Τότε ακριβώς ο λόγος (η δημιουργική αιτία του νου), ο οποίος παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία του νου στην οδό των αρετών, ως «άγγελος κατά συνείδησιν», απειλεί θάνατο, για το γεγονός ότι «η κατ’ αρετήν στάσις» γίνεται αιτία αποκτήσεως εμπαθούς λογισμού.
Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι ως ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της «στάσεως», κατά την πορεία του πνευματικού αγωνιστή, στην οδό των αρετών, ο άγιος Μάξιμος επισημαίνει την ανεπίγνωστη (ασυνείδητη) υποκλοπή του νου από τους εμπαθείς λογισμούς.
Η στάση, ενώ μερικές φορές  κατανοείται εύλογα ως ανάπαυση από τους κόπους των πνευματικών αγώνων και ως αναγκαία αναψυχή για την περαιτέρω συνέχιση των αγώνων αυτών, εντούτοις, κατά την πατερική αντίληψη, έχει πάντοτε τον κίνδυνο της επιστροφής στην αιχμαλωσία των εμπαθών λογισμών.
Ο κίνδυνος αυτός είναι συχνά θανάσιμος, επειδή ακριβώς «λεληθότως» διολισθαίνει ο πνευματικός αγωνιστής στο «κατά διάνοιαν πάθος», κατά την στάση της αρετής. Η εμφατική χρησιμοποίηση από τον άγιο Μάξιμο δύο φορές του επιρρήματος «λεληθότως», για την επισήμανση της ανύποπτης αυτής επιστροφής στην κυριαρχία εμπαθών λογισμών, ύστερα από κάποιες πνευματικές κατακτήσεις στην περιοχή της ψυχικής καθαρότητας, υπογραμμίζει την ανάγκη της εγρηγόρσεως και της νήψεως, ως υπέρβαση ασυνείδητων παθογόνων ενδοψυχικών διεργασιών, που απειλούν άμεσα τον αναπαυόμενο στις πνευματικές δάφνες του…πνευματικό αγωνιστή!

Ιωάννη Κορναράκη, Ομότιμου Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών

Πηγή:  [www.askitikon.eu]

Δημοσιεύθηκε στις 20 December 2014 | 5:00 pm


Γιαννιτσοχώρι: Για διαλ(ι)έχτε οι αναποφάσιστοι...

-kavouras12.blogspot.gr/

Δημοσιεύθηκε στις 20 December 2014 | 2:05 pm


Γιαννιτσοχώρι: ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ


Δημοσιεύθηκε στις 20 December 2014 | 2:03 pm


Γιαννιτσοχώρι: Στο Μέρκελ-Τσίπρας υπάρχει φαβορί αλλά υπάρχει και αουτσάϊντερ

Γιώργος Τσιρίδης/Δρομοι Φιλίας και Πολιτισμού          Φίλος μου από την Κέρκυρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στοιχηματίζει πεντακόσια ευρώ στο ντέρμπι Τσίπρας-Μέρκελ που αναμένεται να εξελιχθεί σε ψυχόδραμα για τους Ευρωπαίους και τις αγορές τον Φεβρουάριο και τον Μάριο κυρίως. Εγώ δεν έχω πεντακόσια ευρώ για στοίχημα αλλά κι αν τα είχα θα το σκεφτόμουνα πολύ. -     Ήδη ο Bloomberg ένας από τους πιο έγκυρους -για τις αγορές- αναλυτές άρχισε να αλλάζει τροπάρι. Πρέπει να σταματήσει, λέει η λιτότητα στην Ελλάδα και να μειωθεί το χρέος. Πρέπει να απαλλαγεί η Ελλάδα από το βάρος να εξυπηρετεί ένα χρέος που είναι μη βιώσιμο και να μην ζητείται από την χώρα να συμπιέσει ανάλογα τον προϋπολογισμό της. Αυτά έλεγε χτες μόλις ο Bloomberg και είναι -ίσως- πιο αισιόδοξα και από ό,τι ζητάει για την Ελλάδα ο κ. Σταθάκης. -Οι Έλληνες έχουν πεισθεί ότι θα γίνουν εκλογές που θα τις κερδίσει ο Σύριζα. Μιλούν μόνο με βάση αυτό το σενάριο και αναρωτιούνται που θα οδηγηθούμε. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια αλλά κανείς δεν θεωρεί ότι ο Σύριζα θα παίξει το ίδιο παιχνίδι με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ. Ακόμη κι αυτοί που πιστεύουν ότι τα περιθώρια εναλλακτικής πολιτικής είναι στενά ή ανύπαρκτα θεωρούν ότι ο Σύριζα θα διαπραγματευτεί. Πιστεύουν οι Έλληνες ότι από την κόντρα του με την Τρόικα ή την Μέρκελ θα προκύψει είτε ένα κάποιο κέρδος για την Ελλάδα ή μία καταστροφή. Το σενάριο της καταστροφής το προωθούν ο Άδωνις, ο Σαμαράς, η Βούλτεψη και μερικοί ανεγκέφαλοι που πιστεύουν την κυβερνητική προπαγάνδα και την αναπαράγουν σαν δική τους ιδέα. Το σενάριο της ήπιας προσαρμογής των ευρωπαϊκών απαιτήσεων σε πιο λογικές για την χώρα πιέσεις, φαίνεται πολύ πιθανό για τον περισσότερο κόσμο. Να πάρει δηλαδή ο Σύριζα κάποια μέτρα για την φοροδιαφυγή και για την σύλληψη του πλούτου που διαφεύγει και να έχει την ανοχή της ΕΕ μέχρις ότου αυτή η προσπάθεια αποφέρει (ή δεν αποφέρει) απτά αποτελέσματα. Στην ουσία θα δώσουν στον Σύριζα ένα περιθώριο χρόνου (αποπληρώνοντας τις δόσεις ή δίνοντας περίοδο χάριτος) και θα περιμένουν να δουν αν θα λειτουργήσουν τα δικά του ισοδύναμα μέτρα. Αν σας θυμίζει Κουβέλη η έκφραση “ισοδύναμα” να σας θυμίσω κι εγώ ότι ο κυρ Φώτης Κουβέλης θα είναι προφανώς ένας από του συνδιαμορφωτές της πολιτικής της νέας κυβέρνησης και οι δικές του ιδέες θα είναι αρκετά δημοφιλείς κόντρα σε εκείνες του Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Αν τα πράγματα κυλήσουν έτσι, τότε ο φίλος που στοιχηματίζει υπέρ της Μέρκελ ίσως και να χάσει το στοίχημα το οποίο μέχρι στιγμής μοιάζει στάνταρ Μέρκελ. Κανείς δεν ξέρει αν η ΕΕ είναι έτοιμη να ρισκάρει τόσα πολλά όσα θα διακινδυνέψουν με ένα GREXIT. Δεν είναι μόνο ο Σύριζα που αμφισβητεί αυτή την Ευρώπη. Οι Ποντέμος στην Ισπανία, ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία, η Λεπέν στην Γαλλία, ο Νάιτζελ Φάρατζ στην Αγγλία και άλλοι εκ δεξιών και αριστερών στην Ευρώπη αμφισβητούν το οικοδόμημα της Μέρκελ και ίσως ο Σύριζα τους δώσει την ευκαιρία να εκδηλώσουν βροντερά την δυσφορία τους.

Δημοσιεύθηκε στις 20 December 2014 | 2:00 pm


Μπιτζιμπάρδι (Τρυπητή) Ορεινής Ολυμπίας: 19-12-2014: Εξαρθρώθηκε ακόμη μία εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές στην Ηλεία και συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠάτρα, 19 Δεκεμβρίου 2014ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕξαρθρώθηκε ακόμη μία εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές στην ΗλείαΣυνελήφθησαν τέσσερα μέλη της ομάδας και αναζητούνται δύο συνεργοί τους, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθείΚατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, οι δράστες είχαν διαπράξει (20) διαρρήξεις και κλοπές από οικίεςΤο παράνομο περιουσιακό όφελος της ομάδας ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώΕξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις και κλοπές από οικίες, στην Ηλεία.Ειδικότερα, για την εξάρθρωση της ομάδας αυτής και τη σύλληψη των μελών της, πραγματοποιήθηκε χθες (18.12.2014) το πρωί, στην πόλη της Καλαμάτας, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που οργάνωσε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου και συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηλείας και Μεσσηνίας.Κατά τη διάρκεια της στοχευμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν τέσσερα (4) από τα μέλη της ομάδας, ημεδαποί άνδρες Ρομά, ηλικίας 31, 28, 27 και 21 ετών, ενώ ακόμα δύο ημεδαποί συνεργοί τους, ηλικίας 27 και 18 ετών, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματισθεί δικογραφία σε κακουργηματικό βαθμό, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής ομάδας και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών.Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της συστηματικής έρευνας των αστυνομικών Αρχών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει προκύψει ότι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, οι δράστες έχουν διαπράξει συνολικά είκοσι (20) διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών, σε διάφορες περιοχές της Ηλείας.Ως προς τον τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της ομάδας επέλεγαν να δρουν κυρίως πρωινές ώρες, κατά τις οποίες οι ένοικοι των κατοικιών απουσίαζαν και αφού διερρήγνυαν τις οικίες αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά..Σημειώνεται ότι, οι δράστες μετέβαιναν στις οικίες με οχήματα μεγάλου κυβισμού, στα οποία αναρτούσαν ξένες πινακίδες κυκλοφορίες, προκειμένου να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους και να δυσχεραίνουν με αυτόν τον τρόπο το έργο των αστυνομικών Αρχών.Σε κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια των δραστών, στην πόλη της Καλαμάτας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό (4.500) ευρώ, κυνηγετικό όπλο, (43) φυσίγγια, διάφορα κοσμήματα και δύο ρολόγια χειρός, (2) φωτογραφικές μηχανές, (23) συσκευές κινητών τηλεφώνων και (5) φορητούς Η/Υ ( tablets ).Επίσης, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και τη διάπραξη των κλοπών, ενώ στο εσωτερικό τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και κοσμήματα.Από την αστυνομική έρευνα που διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου προκύπτει ότι, οι δράστες έχουν αποκομίσει από την παράνομη δράση τους, το χρηματικό ποσό των (28.800) ευρώ, (1.350) δολάρια Η.Π.Α. και (561) δολάρια Καναδά, ενώ η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.-
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών τους.Την προανάκριση και τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη, διενεργεί η Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου.
&nbsp [www.astynomia.gr]

Δημοσιεύθηκε στις 20 December 2014 | 3:57 am


Lllazaros: Προσεγγίζοντας την πιο όμορφη εποχή του χρόνου μέσα από τα μάτια ενός παιδιούΕλπίζουμε ότι αυτή η ενθαρρυντική ιστορία αγάπης του Σαμ για τον φίλο του Μόντι να υπενθυμίσει στους ανθρώπους πως τα Χριστούγεννα μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον για τους φίλους μας και τους αγαπημένους μας.

Δημοσιεύθηκε στις 20 December 2014 | 3:00 am


Καλημέρα Ηλεία: Δυστυχώς Επαληθευτήκαμε

-Στο χθεσινό Σχόλιο που κάναμε σχετικά με την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση Από τον Αίνο της Κεφαλλονιάς. είχαμε σημειώσει ότι πολύ φοβάμαι ότι επειδή δεν ενεργοποιούνται όλα τα κέντρα εκπομπής  τα αναλογικά θα συνεχίσουν να εκπέμπουν για να τροφοδοτούν  τα κέντρα που δεν θα ενεργοποιούνταν Έτσι και έγινε τα μεν Ιδιωτικά έπαψαν την λειτουργία τους αλλά η ΝΕΡΙΤ Συνέχισε Αγνοώντας προκλητικά  την υπουργική απόφαση που αναφέρει ότι :Όταν θα ξεκινήσουν τα ψηφιακά όλα τα αναλογικά θα σταματήσουν δεν γνωρίζουμε σε τι αποβλέπει μ' αυτήν της την ενέργεια  η ΝΕΡΙΤ ; 
To ίδιο συνέβη και με το Φραγκοπήδημα στην Ηλεία και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εκπέμπει Αναλογικά.Επίσης είχαμε προβλέψει ότι δεν θα ξεκινήσουν και Δορυφορικά μέχρι αυτήν την στιγμή δεν λειτουργεί η ΝΕΡΙΤ Στο κανάλι 21 αλλά ούτε τα δορυφορικά στο 36

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 5:20 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ Παν ΑΡΒΑΝΙΤΗ :ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ...ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ


--


Το Χωριό μας μπορεί να καμαρώνει για μια ακόμα φορά και να νοιώθει   ακόμα πιο υπερήφανο για τα παιδιά του ...
Προσφάτως τα παιδιά του του Τάκη και Ζωής Αρβανίτη ,ο Διονύσης (τον Μάϊο ) και η Αγγελική πολύ πρόσφατα είναι πλέον πτυχιούχοι
-
Ο
Διονύσης Αρβανίτης :Τελείωσε το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών τον περασμένο Μάϊο και...-Η Αγγελική Αρβανίτη :Τελείωσε το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

με βαθμό Λίαν Καλώς

 και η διπλωματική της εργασία πραγματοποιήθηκε στον Τομέα των Πολυμερών 

με θέμα : Σύνθεση πολυμερικών μεμβρανών με εγκλείσματα οργανικών νανοσωματιδίων 

σφαιρικού σχήματος

Θα θέλαμε να δώσουμε να δώσουμε τα θερμά μας συνχαρητήρια σε αυτά τα δύο 

Νιχωριτόπουλα που δεν μας είπαν να αναρτήσουμε αυτήν την μεγάλη πρόοδό τους  

μόνοι μας το ψάξαμε και το βρήκαμε , απλά μας έδωσαν πληροφορίες για τις σπουδές και 

την απόκτηση του πτυχίου τους και το αναρτούμε ,γιατί αυτά πρέπει να γίνονται γνωστά 

Είναι ότι καλύτερο για το χωριό μας και με αυτήν την κίνησή μας επιβραβεύουμε την προσπάθεια τους 

Μακάρι να μας δωθεί η ευκαιρία να κάνουμε το ίδιο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση για όλα τα παιδία του χωριού μας 

ΔΙΟΝΥΣΗ -ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ...!!!!!!!!

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 5:00 pm


Lllazaros: Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν γνώρισε τον εαυτό του…

-Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως λέγει:
Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό.
Αγωνίζου τον αγώνα τον καλό και ο Θεός θα σε ενισχύει. Στον αγώνα εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις και τα ελαττώματά μας.
Είναι ο καθρέφτης της πνευματικής μας καταστάσεως. Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν γνώρισε τον εαυτό του. Προσέχετε και τα μικρά ακόμη παραπτώματα. Αν σας συμβεί από απροσεξία κάποια αμαρτία, μην απελπίζεστε, αλλά σηκωθείτε γρήγορα, προσπέστε στο Θεό που έχει τη δύναμη να σας ανορθώσει. Η μεγάλη λύπη κρύβει μέσα της υπερηφάνεια.
Οι υπερβολικές λύπες και απελπισίες είναι βλαβερές και επικίνδυνες, και πολλές φορές παροξύνονται από το διάβολο για ν’ ανακόψουν την πορεία του αγωνιστή.
Μέσα μας έχουμε αδυναμίες και πάθη και ελαττώματα βαθιά ριζωμένα: πολλά είναι και κληρονομικά. Όλα αυτά δεν κόβονται με μια σπασμωδική κίνηση ούτε με την αδημονία και τη βαριά θλίψη, αλλά με υπομονή και επιμονή, με καρτερία, με φροντίδα και προσοχή.
Ο δρόμος που οδηγεί στην τελειότητα είναι μακρύς. Εύχεσθε στο Θεό να σας δυναμώνει. Να αντιμετωπίζετε με υπομονή τις πτώσεις σας και αφού γρήγορα σηκωθείτε, να τρέχετε και να μη στέκεστε, σαν τα παιδιά, στον τόπο που πέσατε, κλαίγοντας και θρηνώντας απαρηγόρητα.
Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Μην απελπίζεστε αν πέφτετε συνέχεια σε παλιές αμαρτίες. Πολλές απ’ αυτές είναι και από τη φύση τους ισχυρές και από τη συνήθεια. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με την επιμέλεια νικούνται. Τίποτε να μη σας απελπίζει.

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 5:00 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Εκπληκτική Skoda Ξάνθη, τραγικός Παναθηναϊκός....Βαριά ήττα για ΠΑΟΚ στα Γιάννενα


-  Οι ακρίτες κέρδισαν 4-2 το «τριφύλλι» κερδίζοντας τις εντυπώσειςΤις ελπίδες του Παναθηναϊκού να πλησιάσει σε απόσταση βολής την κορυφή έπνιξε η Ξάνθη! Εκμεταλλευόμενοι τεράστια αμυντικά κενά των «πράσινων», οι εκπληκτικοί ακρίτες τους ανάγκασαν σε βαριά ήττα (4-2).

Σε ανώμαλη προσγείωση ανάγκασε η SKODA Ξάνθη τον Παναθηναϊκό.

Η εξαιρετική ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχε επιβλητική νίκη επί των «πράσινων» (4-2) και τους στέρησε την ευκαιρία ν' αξιοποιήσουν την γκέλα του ΠΑΟΚ και να πλησιάσουν την κορυφή της βαθμολογίας.

Τα τεράστια κενά του «τριφυλλιού» στην άμυνα τιμωρήθηκαν σκληρά από τους Γούτα (3’), Βασιλακάκη (16’), Σολτάνι (52’) και Καπετάνο (63’) και αν δεν ήταν τα δοκάρια (2) θα μπορούσαν να έχουν αποφέρει ακόμα βαρύτερη ήττα.

Σχεδόν μόνος του πάλευε για τον Παναθηναϊκό ο Καρέλης, τα δυο γκολ του οποίου (17’, 65’) δεν ήταν αρκετά για ν’ αντιστρέψουν την κατάσταση.

Το ματς

Σε αντίθεση με τον Μάρκους Μπεργκ -που ψηνόταν στον πυρετό- η είδηση της απουσίας του πάγωσε τον Παναθηναϊκό. Η αληθινή ψυχρολουσία, όμως, για τους «πράσινους» ήρθε μετά τη σέντρα του αγώνα. Ή μάλλον… απ’ τ’ αποδυτήρια. Γιατί πριν καν συμπληρωθούν τρία λεπτά, η Ξάνθη τον είχε σοκάρει. Και λίγο μετά το τέταρτο είχε υψώσει ένα βουνό μπροστά του: Με τον Γούτα να πιάνει ανενόχλητος την κεφαλιά και τον Στιλ να νικιέται… με την τρίτη από τον Βασιλακάκη.

Ευτυχώς όμως για τους «πράσινους», ο Καρέλης ξέφυγε απ’ τον ομαδικό ύπνο. Και μ’ ένα εξαιρετικά ψύχραιμο κοντρόλ και πλασέ έδωσε οξυγόνο στην ομάδα του Αναστασίου. Της επέτρεψε, έτσι, να πάρει τα πάνω της. Να «χτίσει» κατοχή της μπάλας. Και λίγο αφότου κινδύνευσε εκ νέου (σε μεγάλη ευκαιρία του Σολτάνι) να έχει τη δική της μεγάλη στιγμή: Όταν ο πεισματάρης Ζέκα έκλεψε την μπάλα και άγγιξε το γκολ που θα ‘φερνε τη μεγάλη ανατροπή.

Δεν το έκανε όμως. Και η τιμωρία -με την επιστροφή κιόλας απ’ την ανάπαυλα- ήταν σκληρή. Διότι ο Σολτάνι εκμεταλλεύτηκε μια ακόμα ολιγωρία σε στημένη φάση. Και… λανσάροντας μια σπάνια εκδοχή εναέριου τακουνιού, πλήγωσε ξανά τον Παναθηναϊκό. Τα ακόμα χειρότερα, βέβαια, δεν είχαν έρθει ακόμη. Τα έφερε ο Καπετάνος. Όταν βγήκε στην πλάτη της προβληματικής άμυνας και βύθισε στην απελπισία τους «πράσινους».

Παρόλο λοιπόν που ο Καρέλης προσπάθησε ξανά να τους τραβήξει από ‘κει (με κοντινό πλασέ) η κατάσταση αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη. Γιατί ο Πέτριτς απέτυχε να βάλει το γκολ που θα ‘βαζε ξανά φωτιά στο παιχνίδι. Ο Ντίνας δεν μπόρεσε ούτε εκείνος (σε καλή ευκαιρία) να νικήσει τον Κυριακίδη. Και αν δεν υπήρχε το αριστερό δοκάρι του Στιλ -να σταματήσει τα σουτ των Καπετάνου και Σολτάνι- ο Παναθηναϊκός θα επέστρεφε με ακόμα πιο βαρύ σκορ στην Αθήνα.


-Έχασε με 3-0 από τον ΠΑΣ Ο ΠΑΣ Γιάννινα τιμώρησε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και με γκολ από τους Λίλα, Χαρίση, Μανιά, τον υποχρέωσε στη δεύτερη ήττα του (3-0) στα τελευταία τρία παιχνίδια. Στο +1 από τον ΟΣΦΠ πλέον ο «Δικέφαλος».

Ένας ΠΑΟΚ με χτυπητές αδυναμίες και ανάγκη για ενίσχυση, γνώρισε τη δεύτερη ήττα στα τελευταία τρία παιχνίδια και νιώθει καυτή την ανάσα πλέον του Ολυμπιακού.

Ένας υποδειγματικά στημένος ΠΑΣ Γιάννινα, επικράτησε 3-0 στους «Ζωσιμάδες», χάρη στα υπέροχα γκολ των Λίλα (26’) και Χαρίση (73’).


Πηγή: sport-fm.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:50 pm


Πύργος Press: Παραγωγική ανασυγκρότηση στο σήμερα

-Η βιωματική παρουσίαση της παραγωγικής δραστηριότητας από εκπροσώπους εταιρειών της Ηλείας που έχουν ήδη κατακτήσει στην πράξη μεγάλο μέρος των εγχώριων αγορών και του εξωτερικού με την επιστημονική τεκμηρίωση των συνθηκών που απαιτούνται στην νέα εποχή για μία οικονομική αναζωογόνηση του νομού, ήταν το απαύγασμα της επιτυχημένης Ημερίδας που διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης η εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα της Δυτικής Ελλάδας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» στο Επιμελητήριο Ηλείας με θέμα «Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Πράξη».Η Ημερίδα Ηλείας, που τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Europe Direct με συνδιοργανωτή τον ΟΑΕΔ και είχε την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ηλείας και της Παναγιωτόπουλος ΑΒΕΕ, ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των εργασιών του πολυσυνεδρίου-έκθεση Forum Ανάπτυξης 2014.Ως κεντρικά  ζητήματα αναδείχθηκαν,  η έλλειψη υποδομών, η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων που θα δώσουν μία νέα πνοή ζωής στην Ηλεία και οι συμπληρωματικές συνέργειες μεταξύ φορέων των τριών νομών για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:41 pm


Πύργος Press: Μειωμένο προσωπικό με την διπλάσια δουλειά…

-Στις απαιτήσεις του αυξημένου  φόρτου εργασίας προσπαθούν να ανταποκριθούν οι εργαζόμενοι  στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που σε αριθμό είναι κατά δύο τρίτα λιγότεροι από αυτούς που στελέχωναν την υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια.Η διαπιστωμένη αυτή έλλειψη στελεχιακού δυναμικού, παρ’ όλες τις φιλότιμες και πέρα του ωραρίου προσπάθεια των ανθρώπων που καθημερινά έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες πολίτες που πηγαίνουν για διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, δημιουργεί προβλήματα δυσλειτουργίας στην συγκεκριμένη υπηρεσία.Και αυτό αποτυπώνεται με την δημιουργία ουρών και την αύξηση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως επισημαίνει και σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του  Σωματείου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Πύργου , Κρεστενών, Ζαχαρως κ. Θανάσης Σταματόπουλος. «Τους τελευταίους μήνες και κυρίως από το καλοκαίρι, αργούν πάρα πολύ στην έκδοση των διπλωμάτων, ναι μεν είναι πολύ εξυπηρετικοί στη Διεύθυνση Μεταφορών ωστόσο υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Από 32 υπαλλήλους που ήσαν, έχουν μείνει μόνο 13 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης- διάλυσης του δημοσίου, αφού ορισμένοι έφυγαν με σύνταξη και άλλοι με απόσπαση. Στο δε τμήμα αδειών έχουν μείνει μόνο δυο υπάλληλοι, επομένως ο όγκος είναι τεράστιος δε μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, οι υπάλληλοι δε σηκώνουν κεφάλι, δουλεύουν όλο το 8ωρο ασταμάτητα, δεν υπάρχει χρόνος καθόλου»,  επεσήμανε ο κ Σταματόπουλος που αναφέρθηκε επίσης και στις επιπτώσεις που έχει και στην δική τους δουλειά.« Ως πρόεδρος συναντήθηκα με Γεωργιόπουλο και πήραμε τις γνωστές υποσχέσεις, που ακούμε εδώ και δεκαετίες, ότι θα μετακινήσει υπαλλήλους  και ότι θα πάει και ο ίδιος στη διεύθυνση να έχει εικόνα, και πήγε και αντί να υποσχεθεί ότι θα πάει υπαλλήλους, είπε ότι  θα πάρει κιόλας! Ζητάμε να μετακινήσει υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες σε μια διεύθυνση στην οποία περνάνε όλοι οι πολίτες και είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα υπουργείο μετά το υπουργείο οικονομικών –εφορεία», κατέληξε ο κ Σταματόπουλος. Διπλασιάστηκε ο όγκος δουλειάςΣτο θέμα του διπλασιασμού του όγκου της δουλειάς αναφέρθηκε ο κ Αριστείδης Αθανασακόπουλος προϊστάμενος τμήματος έκδοσης αδειών αυτοκινήτων – αναπληρωτής διευθυντής.                                                            «Η υπηρεσία σήμερα έχει εννέα άτομα προσωπικό μαζί με το διευθυντή τη στιγμή που στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερα. Η υπάρχουσα κατάσταση έχει δυσμενές αντίκτυπο κύρια στην εξυπηρέτηση του πολίτη, διότι η υπηρεσία μας πρέπει να απαντά από τη φύση της στα αιτήματα που υποβάλλονται από τους πολίτες. Ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του πολίτη δημιουργεί εκνευρισμό και καθυστέρηση. Ευτυχώς όμως είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις, καθώς στην πλειοψηφία τους οι πολίτες αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλουμε για την επίλυση των αιτημάτων τους και τυγχάνουμε της κατανόησής τους. Το πρόβλημα είναι γνωστό στην ηγεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ελπίζουμε πως θα επιλυθεί», τόνισε ο αναπληρωτής Διευθυντής.

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:41 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Οι ακαθάριστες τάφροι «έπνιξαν» τον Κάμπο!


-Σε… «λίμνη» μετατράπηκε το μεγαλύτερο μέρος της πεδινής Ηλείας με τις καταστροφές σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες να είναι ανυπολόγιστες, αφού η πολύωρη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τις ακαθάριστες και φραγμένες μεγάλες αποστραγγιστικές τάφρους, είχαν σαν  αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ευρύτερη περιοχή. «Επίκεντρο» των καταστροφών η ευρύτερη περιοχή της Μυρσίνης που την «κατάπιε» ο χείμαρρος Ανισάτος, ενώ σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στην περιοχή των Λεχαινών, του Κουρτεσίου, της Βάρδας, των Καλυβίων Βαρθολομιού και του Βαρθολομιού.

 

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:40 pm


Πύργος Press: «Δεν πάμε στην Εφύρα…»

-

Άμεση  μεταφορά στο νέο σχολικό κτίριο που διαμορφώθηκε στο πρώην Δημαρχείο Πηνείας, διεκδικούν οι μαθητές του Γυμνασίου Σιμοπούλου, οι οποίοι φέρονται αποφασισμένοι αμέσως μετά τις γιορτές να προχωρήσουν σε κατάληψη διαρκείας εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους και στο πλευρό τους αυτή τη φορά θα έχουν και τους γονείς τους.Οι γονείς των μαθητών πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Σιμόπουλο, στην οποία παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Νίκος Αργυρόπουλος, και ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ανεχθούν άλλο την παραμονή των μαθητών στις λυόμενες αίθουσες, ενώ εμφανίστηκαν κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο να γίνει μεταφορά του Γυμνασίου στην Εφύρα, καθώς υποστηρίζουν ότι το προσωρινό, θα γίνει μόνιμο!
Κτίριο και για τα 2 σχολείαΤο Γυμνάσιο λειτουργεί στις λυόμενες αίθουσες από το 2008, μετά τη βλάβη που υπέστη  το κτίριο από το σεισμό, ωστόσο για τους μαθητές και τους γονείς το ποτήρι ξεχείλισε και η παραμονή σε ακατάλληλους χώρους δεν είναι πλέον εφικτή.Αυτό που ζητούν οι γονείς, μετά και τη συγκέντρωση που έκαναν, είναι να μεταφερθεί άμεσα το Γυμνάσιο στο νέο σχολικό κτίριο στο πρώην Δημαρχείο Πηνείας, εκεί που έχει μεταφερθεί και λειτουργεί το Λύκειο Σιμοπούλου.Παρά το γεγονός ότι τόσο ο δήμος όσο και οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι οι χώροι του συγκεκριμένου κτιρίου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες και των δύο σχολείων, οι γονείς και ο πρόεδρος του χωριού έχουν αντίθετη άποψη. Υποστηρίζουν δε ότι το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε για να λειτουργήσουν εκεί και το Γυμνάσιο και το Λύκειο και αυτό επισφραγίστηκε και από το γεγονός ότι στο πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής του κτιρίου υπέγραψαν τόσο το διευθυντής του Λυκείου όσο και η διευθύντρια του Γυμνασίου.Απειλούν δε, ότι εάν δεν γίνει άμεσα η μεταφορά, τότε θα απευθυνθούν στην Εισαγγελία και θα υποβάλλουν μηνύσεις κατά όσων παρέλαβαν το έργο, αφού όπως έλεγαν και κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης δεν είναι δυνατόν να παραλαμβάνεται ένα σχολείο και από την άλλη πλευρά να δρομολογούνται οι διαδικασίες για να μεταφερθεί σε άλλο χωριό, και εν προκειμένω στην Εφύρα, αντί για το σχολικό κτίριο που κατασκευάστηκε γι’ αυτό το σκοπό.Ξεκαθάρισαν  επίσης, ότι αμέσως μετά τις γιορτές οι μαθητές θα προχωρήσουν σε κατάληψη διαρκείας και οι γονείς θα βρίσκονται δίπλα τους.«Χωράνε στο νέο κτίριο»«Οι μαθητές πρέπει να φύγουν από τα λυόμενα και να πάνε στο νέο κτίριο. Παρέλαβαν ένα κτίριο, είπαν ότι θα πάνε εκεί και ποτέ δεν πήγαν. Ας μειώσουν τα τμήματα, αφού ο νόμος προβλέπει να είναι μέχρι 27 μαθητές σε κάθε τμήμα, για να βρεθούν οι χώροι στο νέο κτίριο. Είναι αδιανόητο σε 812 τμ. να μην χωράνε 132 παιδιά! » ανέφερε ο πρόεδρος του χωριού κ. Νίκος Αργυρόπουλος και υπογράμμισε: «Δεν είμαστε θετικοί να μεταφερθεί το σχολείο στην Εφύρα, γιατί το προσωρινό θα γίνει μόνιμο, ενώ εάν γίνει αυτό κινδυνεύει να απενταχθεί το έργο του σχολικού κτιρίου από το ΕΣΠΑ, ενώ είναι δύσκολο έως απίθανο να γίνει νέο κτίριο. Πλέον, οι επόμενες κινήσεις αφορούν τους γονείς των παιδιών που θα έρθουν σε επαφή με το δήμο, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Υπουργείο».Εκ μέρους των γονέων μίλησε στην εφημερίδα ‘Πατρίς’ ο κ. Στάθης Κούφης, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κάνουν μάθημα τα παιδιά μας μέσα στους τσίγκους που στάζουν κάθε φορά που βρέχει. Υπάρχει ο χώρος στο νέο κτίριο, αρκεί να διαμορφωθεί κατάλληλα. Να συνεργαστούν μεταξύ τους και να το κάνουν. Εμείς απαιτούμε τη μεταφορά τους στο νέο κτίριο. Έχουν όλοι ευθύνες γι’ αυτοί την κατάσταση, και αυτοί που υπέγραψαν την παραλαβή του νέου κτιρίου και αυτοί που μεθοδεύουν τη μεταφορά του σχολείου στην Εφύρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο».Σύμφωνα με τους γονείς οι μαθητές αμέσως μετά τις γιορτές θα προχωρήσουν σε κατάληψη διαρκείας, ενώ οι ίδιοι θα προχωρήσουν σε άλλες κινήσεις για να λυθεί το πρόβλημα.

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:39 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Τα αστυνομικά νέα της Ηλείας


-ΒάρδαΣτα πράσα «συνέλαβαν» τον δράστη της διάρρηξης στο Ψάρι Βάρδας. Ο 27χρονος μπήκε, σύμφωνα με την καταγγελία της 77χρονης ιδιοκτήτριας από
ανασφάλιστη πόρτα στο σπίτι της με σκοπό να κλέψει, ωστόσο πριν κάνει πράξη τις σκέψεις του, έγινε αντιληπτός από την ίδια και έναν ακόμα αυτόπτη μάρτυρα. Ο νεαρός δράστης τράπηκε γρήγορα σε φυγή και αναζητείται από τους αστυνομικούς.
Ζαχάρω
Το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ, κατάφεραν να κλέψουν άγνωστοι δράστες από οικία στους Ταξιάρχες Ζαχάρως. Οι άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι παραβιάζοντας το παράθυρο, τη στιγμή που ο 70χρονος ιδιοκτήτης έλειπε και αφού αναστάτωσαν όλους τους χώρους, βρήκαν τα χρήματα και έφυγαν ανενόχλητοι.
Πύργος
Έναν 24χρονο από την περιοχή του Πύργου, συνέλαβαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ο οποίος κατελήφθη επ’ αυτοφώρω να πουλά παράνομα αγροτικά προϊόντα. Ο νεαρός, είχε «στήσει» τον πάγκο του στον χώρο της λαϊκής χωρίς όμως να έχει την απαιτούμενη άδεια ενώ τα 200 κιλά πατάτες που είχε στην κατοχή του κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς. Ο 24χρονος αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από προφορική εντολή της Εισαγγελίας Πύργου. 
patrisnews.com

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:30 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Ο Κόροιβος παίζει για το "Χαμόγελο"


- Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου η καρδιά του νομού Ηλείας "χτυπάει" στις πέντε το απόγευμα στο κλειστό του Δήμου Ήλιδας, όπου ο Κόροιβος αντιμετωπίζει την Εθνική Ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε έναν
φιλικό αγώνα για "ιερό" σκοπό, καθώς τα έσοδα θα πάνε στο "Χαμόγελο του Παιδιού" και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ήλιδας.
Οι "πρωτεργάτες" αυτής της σπουδαίας προσπάθειας συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Αμαλιάδας και άνοιξαν τα χαρτιά τους, παραθέτοντας συνέντευξη Τύπου στα ηλειακά ΜΜΕ. Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. "Ο ΗΛΕΙΟΣ", Ρούλα Γκουβίτσα, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Κόροιβος, Χρήστος Λαγός, το μέλος του ΔΣ του "Χαμόγελου του Παιδιού", Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηλιδας, Μάκης Παπαγιαννόπουλος, αναφέρθηκαν στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, ανέλυσαν τους σκοπούς του και απηύθυναν κοινό κάλεσμα στον κόσμο να ενισχύσει αυτή την κίνηση.
Αναλυτικά:
Ρούλα Γκουβίτσα (Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. "Ο ΗΛΕΙΟΣ"):
"Ο Δήμος Ηλιδας με χαρά ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στην ΚΑΕ Κόροιβος και στην Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο κλειστό δημοτικό στάδιο Αμαλιάδας. Νιώσαμε μεγάλη χαρά όταν προσδιορίσαμε και συμφωνήσαμε πως ο σκοπός διεξαγωγής του αγώνα ήταν φιλανθρωπικός. Με την ίδια προθυμία είδαμε πως ανταποκρίθηκε η ομάδα της πόλης μας, παρότι ήταν σε χρόνο που θα μπορούσαν τα παιδιά να ξεκουραστούν λόγω των διακοπών των εορτών. Τα έσοδα αυτού του αγώνα θα διατεθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού για τη στήριξη των παιδιών που έχει στα ιδρύματά του, καθώς και ένα μέρος στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου μας για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους έξι χρυσοί Ολυμπιονίκες, που θα έρθουν στην Ηλεία ειδικά γι αυτό τον σκοπό. Πρόκειται για τους: Κατερίνα Θάνου (100μ. στίβου), Εύα Χριστοδούλου (ρυθμική γυμναστική), Λεωνίδας Κόκας (άρση βαρών), Σπύρος Μπίμης (καταδύσεις), ο συμπολίτης μας Περικλής Ιακωβάκης (400μ. με εμπόδια στίβο) και ο Δημοσθένης Ταμπάκος (κρίκους). Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μας, να έρθουν και να ενισχύσουν με την παρουσία τους την ομορφη αυτή γιορτή του μπάσκετ και παράλληλα να βοηθήσουν τις δομές του Χαμόγελου του Παιδιού, αλλά και της Κοινωφελούς Επιχείρισης του Δήμου μας να ενισχύσουν το έργο τους, αφού ξέρουμε όλοι μας καλά πόσο σημαντικές υπηρεσίες παρέχουν. Να είστε, λοιπόν, όλοι εκεί για να μπορέσετε να χαρείτε και τους Ολυμπιονίκες, οι οποίοι στο ημίχρονο του αγώνα θα συνομιλήσουν με τα παιδιά μας και θα τους δείξουν δρόμους υγιούς στάσης ζωής μέσα από τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Σας περιμένουμε γιατί η παρουσία σας θα δώσει την αφορμή για να ανθίσουν πολλά παιδικά χαμόγελα. Θα εξασφαλίσουν ακόμα τη συνέχεια σε μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο. Στην κοινωνία που ο Δήμος Ήλιδας επιδιώκει να έχουμε σε αυτό τον τόπο".
Χρήστος Λαγός (Πρόεδρος ΚΑΕ ΚΟΡΟΙΒΟΣ):
"Είναι μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά μας που την Τρίτη θα υποδεχτούμε εδώ την Εθνική Ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Είναι ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι. Με μεγάλη μας ευχαρίστηση αποδεχτήκαμε την πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θεωρούμε πως η ομάδα πρέπει να ανταποκρίνεται στα καλέσματα της εποχής και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε να προσπαθούμε να δίνουμε μια νότα χαράς και αισιοδοξίας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα κάνουμε αυτό το παιχνίδι για προετοιμασία της ομάδας μας για τη συνέχεια της Basket League ΣΚΡΑΤΣ, αλλά πιο πολύ θα κάνουμε έναν αγώνα γιορτή για να έρθουν οι φίλοι μας, να το ευχαριστηθούν, καθώς θα ναι ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες και μακριά από το άγχος του πρωταθλήματος που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλω να κάνω έκκληση στον κόσμο να έρθει και να αγκαλιάσει αυτή την φιλική συνάντηση. Θα είναι μια γιορτή με πολλά happening. Η παρουσία τόσων Ολυμπιονικών μας τιμάει ιδιαίτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Ήλιδας και τον "ΗΛΕΙΟ" για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε αυτό και φυσικά ο σύλλογός μας δεν θα μπορούσε να μείνει αδρανής στην πρόκληση που έχουμε, τα έσοδα αυτού του αγώνα να διατεθούν για το Χαμόγελο του Παιδιού και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ήλιδας, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, εξαλείφοντας ένα μικρό μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι".
Γιάννης Λαμπρόπουλος (Μέλος του Δ.Σ. του Χαμόγελου του Παιδιού):
"Το Χαμόγελο του Παιδιού θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόροιβο, την πρώτη ομάδα της Ηλείας, η οποία εμπνεύστηκε να αφιερώσει αυτό τον μπασκετικό αγώνα στο Χαμόγελο του Παιδιού και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δημου Ήλιδας. Ευχαριστούμε, επισης, και τον Δήμου που συμμετέχει σε αυτό τον υπέροχο αγώνα-γιορτή για τα παιδιά που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κλειστό της πόλης. Να ευχαριστήσει και όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα συμπαρασταθούν ο καθένας από την πλευρά του για να γίνει αυτός ο αγώνας, χωρίς να χρειαστεί να δαπανηθούν χρήματα και όλα τα έσοδα να πάνε σε αυτές τις δύο δομές. Πρόκειται για το κατάστημα "ΗΧΩ" του Βασίλη Μπαντούνα, που θα παρέχει αφιλοκερδώς την ηχητική εγκατάσταση. Την εταιρία security "Δαίδαλος" του Ανδρέα Νικολακόπουλου που θα βοηθήσει στην ομαλή διαδικασία του αγώνα. Καθώς και από τον Σύνδεσμο Διαιτητών της ΕΣΚΑΗ, τον κ.Κωνσταντίνο Μπούσια και τους συνεργάτες του που θα έρθουν αφιλοκερδώς από την Πάτρα για να σφυρίξουν το παιχνίδι. Η υγεία, η άμεση επέμβαση και η διαβίωση για μας εμάς δεν είναι παιχνίδι, είναι δράση που καθημερινά προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε φορείς, έχουμε δήμους, δημοσιογράφους, που καθημερινά στηρίζουν και στέκονται δίπλα μας για να πετύχουμε τα ακατόρθωτα. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2014, το Χαμόγελο του Παιδιού έχει βοηθήσει 57.000 παιδιά και κλείνοντας αυτός ο χρόνος, ο αριθμός ίσως ξεπεράσει τις 130.000. Και περίπου 895.000 έχουμε στηρίξει μέχρι σήμερα στα 20.000 που δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Χρόνια Πολλά και καλές γιορτές σε όλους και να είστε σίγουροι πως το χαμόγελο δεν θα σβήσει από τα χείλη των παιδιών".
Μάκης Παπαγιαννόπουλος (Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας):
"Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει ιερό σκοπό και χρίζει της προσοχής όλων και όχι μόνο των συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα δε, να σας κάνω γνωστό ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ήλιδας έχει δύο δομές. Και μία δομή εξ΄ αυτών φροντίζει ανήμπορους ανθρώπους. Φροντίζει ηλικιωμένα άτομα σιτίζει ταυτόχρονα σε καθημερινή βάση 37 άτομα και ως εκ τούτου, θέλουμε τη συμμετοχή σας για να μπορέσουμε να απαλύνουμε, τον πόνο, τον καημό και να ικανοποιήσουμε κάποιες από τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Ταυτόχρονα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα. Το πνεύμα του αθλητισμού και του ανθρωπισμού στην προκειμένη εκδήλωση θα λάμψει. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να υπάρχει συμμετοχή. Και πάντα να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες και τέτοιες δράσεις που εξυψώνουν την κοινωνία τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον δήμο μας". Πηγήkoroibosbc.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:20 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Ηλεία: Πάνω από 7000 σφαίρες και φυσίγγια σε σπίτι συνταξιούχου αστυνομικού – Είχε πεθάνει τον Ιούλιο

- Την αγάπη του για τα όπλα και το κυνήγι φαίνεται πως δεν έκρυβε όσο βρισκόταν εν ζωή ένας συνταξιούχος αστυνομικός στην περιοχή της
Αμαλιάδας. Το σπίτι είχε σφραγιστεί και με εντολή της Ειρηνοδίκη Αμαλιάδας, προχθές έγινε έλεγχο. Ο 66χρονος είχε εκεί εφτά κυνηγετικές καραμπίνες, 335 φυσίγγια των 12 cal και 6939 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Ο συνταξιούχος αστυνομικός είχε βρεθεί νεκρός τον περασμένο Ιούλιο στο διαμέρισμά του τρίτου ορόφου και από τότε ο χώρος είχε σφραγιστεί για να ερευνηθεί στη συνέχεια. Τα εφτά όπλα και τα φυσίγγια κρατούνται προς φύλαξη, ενώ οι σφαίρες κατασχέθηκαν. Πηγήilialive.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:10 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Ηλεία: Ο χαβαλές ξεπέρασε τα όρια σε "πενταήμερη" εκδρομή


- Η έμπνευση για «χαβαλέ» και «χοντρές πλάκες» που είχαν πέντε μαθητές λυκείου του Πύργου σε πενθήμερη εκδρομή του σχολείου τους στην Θεσσαλονίκη, «κατέστρεψε» το
κλίμα της πιο όμορφης – για πολλούς – πέρα από τα μαθήματα εμπειρίας των σχολικών χρόνων.
Οι μαθητές βρήκαν τρόπο να αποσπάσουν το κλειδί – κάρτα του δωματίου των δύο συμμαθητών τους που έπεσαν θύματά τους, προφασιζόμενοι στη ρεσεψιόν πως έχασαν την δική τους και αναφέροντας το δωμάτιο των συμμαθητών τους ως το δικό τους. Έτσι πολύ εύκολα μπήκαν στο δωμάτιο τα ξημερώματα και άρχισαν να υλοποιούν τη φάρσα τους που περιελάμβανε απρεπείς δοκιμασίες που ξεπερνούσαν τα όρια της οποιασδήποτε πλάκας. Το χειρότερο ήταν πως σύμφωνα με πληροφορίες ο πέμπτος της παρέας των μαθητών κατέγραφε με το κινητό του τα κατορθώματα τους.
Το περιστατικό το περιστατικό έγινε γνωστό στους καθηγητές και το διευθυντή του σχολείου, ενώ άμεσα ενημερώθηκε και η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Το σχολείο έχει επιστρέψει απο την εκδρομή, και οι εκπαιδευτικοί αφού εξετάσουν το περιστατικό, αναμένεται να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους μαθητές που υπέπεσαν στο όποιο παράπτωμα. Πηγήilialive.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:00 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: ΗΛΕΙΑ : Ο ΚΑΙΡΟΣ

-Την Παρασκευή 19/12 και
το Σάββατο 20/12 περιμένουμε λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια.  Τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία το πρωί 6 με 7oC στα πεδινά, +3 με +4oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 17 με 18οC στα πεδινά, 11 με 12oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο γενικά ασθενείς.

Την Κυριακή 21/12 περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πρέπει να δώσουν παροδικές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί 8 με 9oC στα πεδινά, 5 με 6oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 15 με 16οC στα πεδινά, 9 με 10oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτικοί από το μεσημέρι έως ισχυροί 6 μποφόρ.
 
Νεότερα στοιχεία για τον καιρό στις τακτικές προγνώσεις στο ilialive.gr και στο metar.gr για τον τρέχον καιρό.  Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό της Ηλείας ζωντανά μέσα από τις διαδικτυακές μετεωρολογικές κάμερες του metar.gr στο metar.gr/camera/ilias                     
 
Πρόγνωση καιρού Θεόδωρος Κονδύλης
Εκδόθηκε 07:35 , 18-12-2014
Ανανεώθηκε --:-- , 18-12-2014
Πηγήilialive.gr Την Παρασκευή 19/12 και το Σάββατο 20/12 περιμένουμε λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια.  Τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία το πρωί 6 με 7oC στα πεδινά, +3 με +4oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 17 με 18οC στα πεδινά, 11 με 12oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο γενικά ασθενείς.

Την Κυριακή 21/12 περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πρέπει να δώσουν παροδικές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί 8 με 9oC στα πεδινά, 5 με 6oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 15 με 16οC στα πεδινά, 9 με 10oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτικοί από το μεσημέρι έως ισχυροί 6 μποφόρ.
 
Νεότερα στοιχεία για τον καιρό στις τακτικές προγνώσεις στο ilialive.gr και στο metar.gr για τον τρέχον καιρό.  Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό της Ηλείας ζωντανά μέσα από τις διαδικτυακές μετεωρολογικές κάμερες του metar.gr στο metar.gr/camera/ilias                     
 
Πρόγνωση καιρού Θεόδωρος Κονδύλης
Εκδόθηκε 07:35 , 18-12-2014
Ανανεώθηκε --:-- , 18-12-2014
Πηγήilialive.grΤην Παρασκευή 19/12 και το Σάββατο 20/12 περιμένουμε λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια.  Τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία το πρωί 6 με 7oC στα πεδινά, +3 με +4oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 17 με 18οC στα πεδινά, 11 με 12oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο γενικά ασθενείς.

Την Κυριακή 21/12 περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πρέπει να δώσουν παροδικές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί 8 με 9oC στα πεδινά, 5 με 6oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 15 με 16οC στα πεδινά, 9 με 10oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτικοί από το μεσημέρι έως ισχυροί 6 μποφόρ.
 
Νεότερα στοιχεία για τον καιρό στις τακτικές προγνώσεις στο ilialive.gr και στο metar.gr για τον τρέχον καιρό.  Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό της Ηλείας ζωντανά μέσα από τις διαδικτυακές μετεωρολογικές κάμερες του metar.gr στο metar.gr/camera/ilias                     
 
Πρόγνωση καιρού Θεόδωρος Κονδύλης
Εκδόθηκε 07:35 , 18-12-2014
Ανανεώθηκε --:-- , 18-12-2014
Πηγήilialive.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 3:50 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή;


- Πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν την Παρασκευή στη νότια νησιωτική χώρα, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και στα βόρεια πιθανώς ομίχλες. Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Περιορισμένη ορατότητα και πιθανώς ομίχλες τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: από 5 έως 13 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και πιθανώς ομίχλες στα βόρεια.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 8 έως 17 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: στα βόρεια γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και πιθανώς ομίχλες στη Θεσσαλία.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 6 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα περιοριστούν στη βόρεια Κρήτη. Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 12 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: στα βόρεια λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το πρωί. Στα νότια τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές η καταιγίδες τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 12 έως 18 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 8 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: γενικά αίθριος. Πρωινές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα κατά τόπους.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 5 έως 13 βαθμούς κελσίου.

Σάββατο 20-12-2014
Καιρός: γενικά αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε μικρή άνοδο.

Κυριακή 21-12-2014
Καιρός: αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Το βράδυ βελτίωση στα βορειοδυτικά.
Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείους τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε πτώση στα βόρεια.

Δευτέρα 22-12-2014
Καιρός: στην ανατολική και νότια χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε πτώση. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Τρίτη 23-12-2014
Καιρός: γενικά αίθριος.
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε άνοδο.

Τετάρτη 24-12-2014 και Πέμπτη (Χριστούγεννα) 25-12-2014
Καιρός: γενικά αίθριος. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΟ WEATHER CENTER TOY NEWSIT

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 3:40 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Σαν σήμερα


-  Τα σημαντικότερα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου 1847: Πυρκαγιά καταστρέφει ολοκληρωτικά την προσωρινή κατοικία της Δουκίσσης της Πλακεντίας στην Πειραιώς, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθεί και το ταριχευμένο σώμα της κόρης της, Ελίζας, που η δούκισσα φύλαγε στο υπόγειο.

1900: Υπογράφεται εμπορική συμφωνία της Ελλάδας με τη Ρουμανία. Είναι το πρώτο ρήγμα στη βαλκανική απομόνωση της χώρας, μετά την ήττα του 1897. Την ίδια μέρα, στη Γαλλία, η Βουλή ψηφίζει αμνηστία για όλους τους ενεχόμενους στη σκανδαλώδη δίκη του στρατού, γνωστή ως Υπόθεση Ντρέιφους.

1901: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης καταδικάζει κάθε μετάφραση του Ευαγγελίου, αν δεν προέρχεται από την Εκκλησία

1909: Ιδρύεται στη Γερμανία η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

1913: Επιδημία τύφου εμφανίζεται στην Αθήνα, λόγω μόλυνσης του νερού στο δημοτικό υδραγωγείο. Τα θύματα υπερβαίνουν τα 300.

1920: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α' αποκαθίσταται ως Βασιλιάς των Ελλήνων, μετά το θάνατο του γιου του Αλέξανδρου Α' και το δημοψήφισμα στις 5 Δεκεμβρίου.

1923: Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄και η βασίλισσα Ελισάβετ αναχωρούν από τον Πειραιά για την Κωστάντζα της Ρουμανίας κατόπιν υποδείξεως της κυβέρνησης Στυλιανού Γονατά, ο οποίος του πρότεινε να φύγει από την Ελλάδα μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του πολιτεύματος. Είχε προηγηθεί πιεστικό διάβημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Ορίζεται Αντιβασιλέας ο Παύλος Κουντουριώτης.

1941: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Ιάπωνες αποβιβάζονται στο Χονγκ Κονγκ και συγκρούονται με τους Βρετανούς.

1965: Ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκολ επανεκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου της Γαλλίας με 55,1% των ψήφων. Αντίπαλός του, ο μετέπειτα σοσιαλιστής πρόεδρος, Φρανσουά Μιτεράν.

1971: Αίρεται ο στρατιωτικός νόμος από την 1η Ιανουαρίου 1972, εκτός των περιοχών Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Ελεύθεροι οι εκτοπισμένοι. Την ίδια μέρα κάνει πρεμιέρα η ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Το Κουρδιστό Πορτοκάλι».

1972: Μετά την πιο μακρόχρονη αποστολή στη Σελήνη, το διαστημόπλοιο «Aπόλλων 17» προσθαλασσώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό. Είναι η τελευταία αμερικανική αποστολή στο φεγγάρι.

1980: Τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1980 δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές κατέστρεψαν δύο από τα ιστορικότερα πολυκαταστήματα της Αθήνας, «Μινιόν» και «Κατράντζος», εν μέσω της εορταστικής περιόδου. Οι εμπρησμοί αποδόθηκαν από τις αρχές σε τρομοκρατικές ενέργειες.

1983: Το αυθεντικό Παγκόσμιο Κύπελλο Ζιλ Ριμέ, που είχε κατακτήσει η Βραζιλία το 1970 στα γήπεδα του Μεξικού, κλέβεται από τα γραφεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

1986: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ απελευθερώνει τον Αντρέι Ζαχάροφ και τη σύζυγό του από την εξορία στο Γκόρκι.

1990: Ορκίζεται στο Δημαρχείο της Αθήνας ο νέος δήμαρχος Αντώνης Τρίτσης και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.

1993: Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος εκλέγεται νέος πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, με 600 ψήφους, έναντι 526 του Αλέκου Αλαβάνου.

1997: Κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες η ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός», που είναι η πρώτη σε εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου. Την ίδια μέρα, ο βραζιλιάνος παίκτης της Ίντερ Ρονάλντο κατακτά τη Χρυσή Μπάλα, το έπαθλο που απονέμεται από το γαλλικό περιοδικό France Football στον καλύτερο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Ευρώπη.

2007: Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακηρύσσεται από το περιοδικό TIME «Πρόσωπο της Χρονιάς».

2008: Η παλαιστινιακή οργάνωση «Χαμάς» ανακοινώνει τον τερματισμό της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και κατηγορεί το Ισραήλ για μη σεβασμό της κατάπαυσης των εχθροπραξιών.

Γεννήσεις

1683 - Φίλιππος Ε', Βασιλέας της Ισπανίας και Ινδιών, γενάρχης της Δυναστείας των Βουρβώνων της Ισπανίας, Πύργος Βερσαλλιών
1899 - Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Σένιορ, πατέρας του αγωνιστή κατά των φυλετικών διακρίσεων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ
1906 - Λεονίντ Μπρέζνιεφ, Πρόεδρος της ΕΣΣΔ (1960-1964) και (1977-1982)
1915 - Εντίθ Πιάφ, Γαλλίδα τραγουδίστρια
1939 - Άκης Τσοχατζόπουλος, Έλληνας πολιτικός.
1944 - Άλβιν Λι, αρχηγός του συγκροτήματος Ten Years After
1956 - Γενς Φινκ-Γένσεν, Δανός συγγραφέας, φωτογράφος και συνθέτης
1964 - Αρβύντας Σαμπόνις, Λιθουανός διεθνής καλαθοσφαιριστής
1972 - Αλύσσα Μιλάνο, Αμερικανίδα ηθοποιός
1974 - Γιασμίλα Ζμπάνιτς, Βόσνια σκηνοθέτις
1974 - Mige Amour, Φινλανδός μπασίστας, μέλος του συγκροτηματος HIM
1977 - Χόρχε Γκαρμπαχόσα, Ισπανός διεθνής καλαθοσφαιριστής
1980 - Τζέηκ Γκίλενχαλ, Αμερικανός ηθοποιός
1985 - Λέϊντι Σόβερεϊν, Βρεττανίδα μουσικός της ραπ

Θάνατοι

211 - Γέτας, Ρωμαίος αυτοκράτορας
1915 - Αλοΐσιος Αλτσχάιμερ, Γερμανός νευρολόγος
1989 - Λη Βαν Κλιφ, Αμερικάνος ηθοποιός (Western)
1996 - Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι, Ιταλός ηθοποιός
2000 - Διόδωρος Α', Πατριάρχης Ιεροσολύμων newsbeast.gr

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 3:30 pm


Γιαννιτσοχώρι: Κάνε την πάπια...(και δε θα χάσεις)

-/kavouras12.blogspot.gr/

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 2:05 pm


Γιαννιτσοχώρι: ΣΕΚΤΑΡΙΣΜΟΣ: 2ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΌ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

      Ασφαλώς και το φαινόμενο του σεκταρισμού (η πεποίθηση ότι μόνο εσύ εκφράζεις την αλήθεια και το δίκαιο και είσαι ο μοναδικός φορέας της...επανάστασης) υπάρχει σε όλα τα κόμματα κι αν θέλετε λίγο ή πολύ, σε όλους τους ανθρώπους με διάφορες εκφάνσεις του ΕΓΩ.  Αλλά και παραπέρα, σε πολλούς άλλους σχηματισμούς και συλλογικότητες, κοινωνικούς, θρησκευτικούς ή και εθνικούς, σέκτες, αιρέσεις και κράτη, κυριαρχεί το ίδιο φαινόμενο της αποκλειστικής αλήθειας, ορμώμενο από τη βαθιά πίστη σε διάφορα δόγματα. Οπότε από καθήκον υλοποιούνται με απλούς προσηλυτισμούς μέχρι και επεκτατικούς, ιερούς πολέμους.      Και για να επανέλθουμε στο σεκταρισμό των κομμάτων, η διαφορά έγκειται στον τρόπο επιβολής στους άλλους. Το ΚΚΕ το έκανε με άγαρμπο τρόπο και πολλάκις χρησιμοποιούσε ...εξαναγκασμό. Εμείς τότε, οι αναθεωρητές όπως μας αποκαλούσαν, χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον,το επιχείρημα "ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα" και δώστου κόντρα στην κόντρα(1)- Δεν είμαι σίγουρος εάν ήταν στη ίδια επέτειο του Πολυτεχνείου που συνέβηκε το πρώτο περιστατικό που παλιότερα έχω περιγράψει (κλικ ΕΔΩ), πάντως πάλι ήμουν με τον ίδιο το φίλο μου τον Παναγιώτη. Μάλιστα ήταν την επόμενη  χρονιά που είχαν γίνει τεράστιες ζημιές στο Πολυτεχνείο από τους διάφορους μπαχαλάκηδες, που παρέμειναν και δεν ακολούθησαν την πορεία.  Έτσι η ΚΝΕ ανέλαβε την περιφρούρηση και τη διαφύλαξη του χώρου από ..επαναστατικό καθήκον.

 Ήδη η πορεία είχε ξεκινήσει και εκεί που περιφερόμαστε στο προαύλιο ακούμε φωνές που έρχονταν από τη πλαϊνή πόρτα της σχολής προς την Τοσίτσα. Τρέχουμε και εμείς εκεί και μέσα στη φασαρία και την οχλοβοή αντικρίζουμε καμιά τριανταριά νέους (2) να τραντάζουν την πόρτα, σπρώχνοντας απέξω που σε λίγο θα σωριαζόταν. Αρκετοί από μέσα, εξυπακούεται κνίτες, κρατούσαν αντίδραση στους έξω. Παρά ταύτα η άμυνα ήταν μια άνιση προσπάθεια. Ο κίνδυνος να πέσει η εξώπορτα ήταν μεγάλος. Και ξαφνικά εμφανίζονται καμιά εικοσαριά σύντροφοι,    λίγο μεγαλούτσικοι από φοιτητές και μπρατσάτοι, που κρατούσαν εκείνα τα γνωστά μικρά λοστάρια με κομματικές σημαίες. Τους θυμάμαι σαν τώρα  γιατί μου έκαναν μεγάλη εντύπωση, μια και τους έβλεπα πρώτη φορά.. Από που ήρθαν δεν κατάλαβα τίποτα, μόνο που τους είδα να βαδίζουν γοργά και στοιχισμένοι προς την πόρτα. Όλοι επί τω έργω και με το πάθος  να έχει γίνει λύσσα τσάκα τσάκα λιανίσανε τα χέρια των απέξω..αντιπάλων, που αυτοί σε λίγο εξαφανίστηκαν. (3)
-(1) Κοιτάτε τι υποστηρίζουν τώρα που το νερό κοχλάζει και το καπάκι από τη μια στιγμή στην άλλα πρόκειται να τιναχτεί. Πρώτη φορά η Αριστερά είναι προ των πυλών της κυβέρνησης και αυτοί εκεί σταθεροί στην καταγγελία τους για  ......εξυπηρέτηση του συστήματος. 

(2)Πρέπει να ήταν μια από τις πρώτες κοινές δράσεις των περιβόητων ΚΝΑΤ, που στα επόμενα χρόνια είχαν τη γνωστή παρουσίαση ..περιφρούρησης.(3) Οι απέξω ήταν της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μάλιστα γνώρισα δυο τρεις που έρχονταν στη δουλειά και πουλούσαν την "ΚΟΝΤΡΑ"  


Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 2:00 pm


Γιαννιτσοχώρι: Γνωρίστε το χωριό, όπου όλοι οι κάτοικοι του, έχουν άνοια

[news247.gr] alt="-" />
           
 Υπάρχει ένα χωριό, στην Ευρώπη, όπου όλοι οι κάτοικοι του, πάσχουν από άνοια και αλτσχάιμερ. Που βρίσκεται αυτό και πως συμβαίνει να είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι?Το  NEWS247  σε συνεργασία με το  Invitromagazine , σας παρουσιάζει το χωριό όπου όλοι οι κάτοικοι έχουν άνοια!Πριν από πολλά χρόνια, η μητέρα της Υβόνης van Amerongen, πέθανε. Η άνοια είχε καταστρέψει τον εγκέφαλο της και δεν θυμόταν κανένα και τίποτε. Η Υβόνη, γιατρός στην Ολλανδία, αποφάσισε ότι δεν αξίζει ένας τέτοιος θάνατος σε κανένα.Επί 20 ολόκληρα χρόνια η Υβόνη έτρεχε, συγκέντρωνε χορηγίες, μάζευε χρήματα, έβρισκε ανθρώπους να την βοηθήσουν οικονομικά και πριν από λίγο καιρό αγόρασε ένα ολόκληρο χωριό που είχε ερημωθεί λίγο έξω από το Άμστερνταμ. Το χωριό Hogewey. Με τη βοήθεια και άλλων εθελοντών που οι δικοί τους έπασχαν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αναπαλαίωσαν και έφτιαξαν τα σπίτια και τα μαγαζιά και εκεί δημιουργήθηκε ένα χωριό αποκλειστικά και μόνο για άτομα που πάσχουν από άνοια και αλτσχάιμερ.[news247.gr] alt="-" />

Το χωριό καλύπτει μια έκταση ίση με 10 γήπεδα ποδοσφαίρου και εκτός από τα σπίτια, διαθέτει πλατείες, καταστήματα, ένα θέατρο και ένα ταχυδρομείο. Ολόκληρος ο χώρος είναι περιφραγμένος και υπάρχει μόνο μια μεγάλη θύρα, εισόδου και εξόδου. Στο χωριό ζουν φυσικά και εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι φίλοι και η οικογένειες των πασχόντων μπορούν όχι μόνο να επισκεφτούν τους ανθρώπους τους, αλλά και να ενημερωθούν από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους.
Όπως αναφέρει και το CNN, στο χωριό παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Οι ασθενείς μπορούν να λειτουργούν όχι σαν ασθενείς αλλά σαν άνθρωποι. Έχουν μια κανονική καθημερινότητα, κάνουν τις δουλειές τους, ψωνίζουν, πηγαίνουν βόλτες, στέλνουν γράμματα από το ταχυδρομείο, ενώ χρειάζονται λιγότερα φάρμακα, τρώνε καλύτερα δεν χάνουν την όρεξη τους, ζουν περισσότερο καιρό και είναι περισσότερο ευτυχισμένοι.[news247.gr] alt="-" />Η μακέτα του χωριούΟι εργαζόμενοι στο χωριό είναι 250 (γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό στα καταστήματα) ενώ δεν χρησιμοποιείται πουθενά χρήμα. Αφού οι ασθενείς με άνοια συχνά έχουν προβλήματα με τα οικονομικά θέματα. Πλέον το Υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας ενέταξε το χωριό στην πλήρη χρηματοδότηση και οι συγγενείς των ασθενών πληρώνουν ελάχιστα χρήματα. Βέβαια οι θέσεις για κάποιον να βάλει τον συγγενή του είναι περιορισμένες.

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 1:30 pm


Γιαννιτσοχώρι: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Είναι από σημειώσεις των μαθημάτων της καθηγήτριας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας κ. Μαρίας Ευθυμίου, που νομίζω αξίζει να τις αναρτήσουμεΜάθημα 1 30/9/2014
-

 • Ιστορία, δηλαδή γραπτά κείμενα, έχουμε για τα      5-6000 τελευταία χρόνια.
 • ·                     Προϊστορία
 • ·                     Καρποσυλλέκτες – κυνηγοί
 • ·                     Κατάκτηση της γεωργίας
 • ·                     Θρησκεία –κοσμογονία                                             
 • (δημιουργήθηκαν από γεωργούς)
 • ·                     Πολιτισμοί


Γέννηση του κόσμου πριν 15.000.000.000 έτη περίπου. Υπάρχουν πολλά σύμπαντα;
80% του πλανήτη μας είναι νερό.80% του σώματός  μας είναι νερό.Όλα γεννιούνται από το νερό.Όλα τα όντα κατά βάση έχουν την ίδια δομή, άνθρωποι, ζώα και φυτά.Η αρχή του ανθρώπινου είδους πριν 6.000.000 χρόνια. Πλησιέστερο είδος οι χιμπατζήδες.Τα πιο αρχαία οστά βρέθηκαν στην Ανατολική Αφρική.Εκεί ξεκίνησε το είδος και διαχύθηκε σε Ασία και Ευρώπη που είναι ενωμένες με την Αφρική.Αρχαίους σκελετούς βρίσκουμε και στον Καύκασο. Η Καυκασιανή φυλή κατοίκησε σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Ασία μέχρι την Ινδία (πιο πέρα μογγολοειδείς φυλές).Η μετακίνηση στην Αμερική  (Βερίγγειος πορθμός) και την Αυστραλία έγινε πριν από 50.000-60.000 χρόνια.Το ανάγλυφο της γήινης επιφάνειας ήταν πολύ διαφορετικό. Η Αυστραλία κάθε χρόνο μετακινείται μερικά εκατοστά νοτιοανατολικά. Τα πιο ψηλά βουνά βρίσκονται μέσα στη θάλασσα.Σε 150 χρόνια έχουν πεθάνει και όσοι μας γνώρισαν, έχουμε εξαφανιστεί, έχει σβήσει και η μνήμη μας, σα να μην υπήρξαμε.Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν καρποσυλλέκτες.  Πρωτεΐνες έπαιρναν από τα έντομα.Στη συνέχεια έγιναν κυνηγοί. Οι κυνηγοί ανέπτυξαν εργαλεία, έφτιαξαν ομάδες → κοινωνικότητα → συντονισμός → αρχηγοί.Οι άντρες παίρνουν τα ηνία. Νομάδες που φτιάχνουν μικροοικισμούς.Καρποσυλλέκτες – μητριαρχία.Κυνηγοί – πατριαρχία.Αταβιστικά χαρακτηριστικά υπάρχουν και σήμερα στα δύο φύλα. Πχ οι γυναίκες κάνουν πολλές δουλειές μαζί, οι άντρες συγκεντρώνονται σε μία, πιο επιχειρησιακοί. Έχουν διαφορετική ικανότητα προσανατολισμού, αίσθηση του κοντινού η γυναίκα, του μακρινού ο άντρας. Νομάδες → ομάδες → φυλές.Πριν 15.000 χρόνια περίπου, έγινε η στροφή στη γεωργία. Μετά τον κατακλυσμό και την υποχώρηση των νερών.Στην Κεντρική Αμερική δεν υπήρχαν σκληρά μέταλλα και η γεωργία ήταν πρωτόγονη (τρύπα, σπόρος), όταν πήγαν οι Ευρωπαίοι.Σε όλες τις θεογονίες – κοσμογονίες υπάρχει η ανάμνηση της τήξης των πάγων.Κατακλυσμός του Νώε, κατακλυσμός του Δευκαλίωνα.Η Αυστραλία είναι η πρώτη ήπειρος που ανεδύθη. Από πλευράς πληθυσμού  η πιο καινούρια. Οι κάτοικοί της ήρθαν από την Ασία.Από την Ασία πήγαν και στην Αμερική. Κουρίλες νήσοι,  μεταξύ Ιαπωνίας Καμτσάκα. Αλεούτιες νήσοι, μεταξύ Καμτσάκα Αλάσκας.Όταν ο Κάπτεν Κουκ  πήγε στην Αυστραλία, (την είχαν ανακαλύψει προηγουμένως οι Ολλανδοί) υπήρχαν 300.000 Αβοριγίνες περίπου.  Ήταν καρποσυλλέκτες και κυνηγοί. 
Δεν είχαν μπει ακόμα στη γεωργία. Δεν υπήρχε γραφή, παρά μόνον προφορική παράδοση. Ο λευκός άνθρωπος τους κατέταξε στην πανίδα της Αυστραλίας, 
μέχρι πρόσφατα που ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ζήτησε δημόσια συγγνώμη γι’ αυτό. Εκείνη τη νύχτα πολλοί Αβοριγίνες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με καρδιά.Στην Ιαπωνική μυθολογία υπάρχει παιδάκι που διασώζεται με καλάθι στο νερό και γίνεται βασιλιάς (αντίστοιχο του Μωυσή).
Δεν ξέρουμε πότε γεννιούνται οι γλώσσες.Στο λεξικό των δελφινιών υπάρχουν περίπου 2000 λέξεις.Με τη γεωργία υπήρξε τεράστια εξέλιξη της γλώσσας.Σήμερα υπάρχουν πάνω από 6000 γλώσσες. Περισσότερες από 800 στην Παπούα Νέα Γουινέα. 
Για να επιβιώσει μια γλώσσα χρειάζεται τουλάχιστον 100.000 χρήστες. Πολλές από αυτές μιλιούνται από 2.000 άτομα → εξαφανίζονται ταχύτατα.
Ομάδες γλωσσών·                 ΟυραλοαλταϊκέςΜεταξύ Ουραλίων ορέων και Αλτάι (στέπες, νομάδες)o      Τουρκικός κλάδοςo      Μογγολικός κλάδος·                 Σινοθιβετιανές90% των Κινέζων ανήκουν στη φυλή των Χαν. Συμπαγής πληθυσμός. Μιλάνε μανταρίνικα ή καντονέζικα κινέζικα. ·                 Γλώσσες ΜπαντούΣτην υποσαχάρια Αφρική. Η Σαχάρα χωρίζει την Αφρική σαν να ήταν ωκεανός. Η Βόρεια Αφρική συγγενεύει πιο πολύ με την Ευρώπη.·                 Σημιτικές- ΑφροασιατικέςΣτη Βόρεια Αφρική, Ασία, Μέση και Εγγύς Ανατολή.Αραβικά. Οι Φοίνικες, οι Εβραίοι, οι Βαβυλώνιοι ήταν Σημίτες.·                 ΙνδοευρωπαϊκέςΑγγλικά, ελληνικά, ρωσικά, ισπανικά…Δυσκολευόμαστε να μάθουμε γλώσσα άλλης ομάδας, γιατί έχει διαφορετική δομή.Ινδικά, Χίντι που είναι εξέλιξη της σανσκριτικής.Περσική, σανσκριτική, ελληνική.Από την Ινδία διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη εκτός απόo      Ουγγαρία, Φινλανδία (τα φινοουγγρικά είναι μακρινά Τούρκικα)o      Μάλτα (σημιτικά αραβικά)o      Η γλώσσα των Βάσκων δεν ανήκει σε καμία οικογένεια. Μοιάζει με την αρχική γλώσσα των Σκοτσέζων. Το ίδιο και τα γεωργιανά. Γλώσσες που ανήκουν σε παλιότερο γλωσσικό υπόστρωμα,  πριν από την επικράτηση των ινδοευρωπαϊκών. 
Κινέζικα μανταρίν – 900.000.000 χρήστεςΑγγλικά – 450.000.000 χρήστεςΧίντι – 320.000.000 χρήστεςΙσπανικά – 310.000.000 χρήστεςΡωσικά  – 280.000.000 χρήστεςΑραβικά – 135.000.000 χρήστες

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 1:00 pm


Καλημέρα Ηλεία: Σχόλιο σχετικά με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση από τον Αίνο

-Σχόλιο:
Φίλοι Αναγνώστες σε λίγες ώρες η Δυτική Ελλάδα μπαίνει στην Ψηφιακή Εποχή...Όμως θα υπάρξει πρόβλημα τα αναλογικά διότι όπως διαβάσαμε στην προηγουμένη δημοσίευση δεν θα ενεργοποιηθούν όλα τα κέντρα εκπομπής που σημαίνει ότι όσα κανάλια εκπέμπουν αναλογικά από τον Αίνο θα παραμείνουν προκειμένου να τροφοδοτούν με αναλογικό σήμα όσα κέντρα δεν θα εκπέμψουν ψηφιακά, μακάρι να βγούμε ψεύτες αλλά αυτό θα συμβεί..Παράδειγμα Η ΝΕΡΙΤ που παρόλο εκπέμπεται  ψηφιακά από το Φραγκοπήδημα εξακολουθεί να εκπέμπεται και αναλογικά από το ίδιο κέντρο..Επίσης δεν θα εκπέμψουν τα δορυφορικά στο κανάλι 36...
Πολύ φοβάμαι ότι αύριο θα υπάρχουν τα παρακάτω αναλογικά από τον Αίνο...
ΕTV στο κανάλι 27 
36 Σκα'ι' tv
41 MEGA 
48  Alpha tv 
51 Star 
57 NEPIT
62 Μακεδονία tv 
8 VHF  NEPIT SPORT
Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 4:12 am


Γαλαιοχώρι ενταύθα: Παρατείνεται επ' αόριστον η νομιμοποίηση αυθαιρεσιών

Επ’ αόριστον παράταση στην προθεσμία της ρύθμισης για νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε ακίνητα δίνει υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, ενισχύοντας τις υποψίες ότι πλησιάζουν εκλογές.Η παράγραφος 15 της ρύθμισης προβλέπει πως με «απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί η προθεσμία της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής του -

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 3:55 am


Lllazaros: Το χαμόγελο γεννάει χαμόγελο

Το χαμόγελο γεννάει χαμόγελο

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 2:14 am


Πύργος News: Μπορεί το πολιτικό σύστημα να υπερβεί τον εαυτό του;

-του Διαμαντή Καρασούλα
Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν το πρώτο "κρας τεστ" για τις 180 ψήφους της τρίτης ψηφοφορίας που θα κρίνουν το αν η Χώρα οδηγηθεί ή όχι σε πρόωρες εκλογές.Στην κρισιμότερη περίοδο της μεταπολιτευτικής της ιστορίας η Ελλάδα έχει την ατυχία να διαθέτει το χειρότερο πολιτικό προσωπικό, μια κλειστή συντεχνία που αποφασίζει με μοναδικό γνώμονα την πολιτικής της επιβίωση και την διατήρηση των προνομίων της. Οι μεν κυβερνώντες επιθυμούν την σταθερότητα για να μείνουν σταθεροί στην εξουσία, οι δε αντιπολιτευόμενοι επιθυμούν την αποσταθεροποίηση για να ανέβουν στην Εξουσία.
Ασφαλώς κανείς εκ των δύο δεν έχει ως κίνητρο το καλό της Χώρας αλλά ούτε και κάποιο όραμα ή έστω σχέδιο για την αναγέννηση αυτού του τόπου. Αναγκαστικά και μόνο και με βάση τα υπάρχοντα, συγκεκριμένα πολιτικά δεδομένα, το συμφέρον της Χώρας την δεδομένη στιγμή συμπίπει με την μη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Αυτό επιτάσσουν οι συγκυρίες αλλά και η λαϊκή πλειοψηφία την οποία όλα τα κόμματα σέβονται κατά το δοκούν και όποτε τα συμφέρει.Οι εκλογές δεν πρέπει να αποτραπούν γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι καλή. Αλλά γιατί πρώτον δεν είναι ηθικό να ανατρέπεται μια κυβέρνηση μέσα από τέτοιες διαδικασίες και όχι από εκλογές ή από λαϊκή απαίτηση. Γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τελευταία και πιο κρίσιμη φάση της σχέσης μας με τους δανειστές. Γιατί οι θυσίες που έκαναν οι Έλληνες τέσσερα χρόνια τώρα δεν πρέπει να πάνε στράφι από πειραματισμούς και ανεύθυνους λεονταρισμούς που μπορεί να κοστίσουν ακριβά. Γιατί αυτό που θα προκύψει από τις εκλογές δεν θα είναι καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα.
Και κυρίως, γιατί το 2014 δεν είναι 1981...

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 1:55 am


Musiconline: 15- 12- 2014

---  Από τον Οκτώβριο ακούγεται η φήμη ότι ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι των Radiohead με τον τίτλο "Spooks" θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της νέας ταινίας του Paul Thomas Anderson "Inderent Vice". Τώρα η φήμη επιβεβαιώνεται με το τραγούδι να βρίσκει όντως τον δρόμο προς την δημοσιότητα αλλά λιγάκι αλλαγμένο.Το εν λόγω κομμάτι έχει παιχτεί για το κοινό μόλις μια φορά, σε μία συναυλία των Radiohead στην Κοπεγχάγη το 2006, και τώρα έρχεται ξανά στην επιφάνεια σε μια νέα version στην οποία έχουν βάλει το χεράκι τους η Joanna Newsom, η οποία συμμετέχει και στην ταινία, αλλά και οι Gaz Coombes και Dany Goffey των Supergrass. Η επιμέλεια του soundtrack του "Inherent Vice" έχει την υπογραφή του Jonny Greenwood, ενώ ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 15 Δεκεμβρίου. 
-- Δεν είναι υπέροχο όταν οι καλλιτέχνες αυτοχαρακτηρίζονται «οι καλύτεροι»; Αλλά έτσι είναι, όταν ο άλλος αισθάνεται πως είναι έτσι κι αλλιώς «ο καλύτερος» κι «ο κορυφαίος» δεν είναι μετά να απορείς που έχει να βγάλει πραγματικά καλό δίσκο 19 χρόνια. Τέλος πάντων, ο Billy Corgan τα έχει λύσει αυτά με τον εαυτό του και δεν αισθάνεται περίεργα να δηλώνει πως αυτός και ο Kurt Cobain βρίσκονται στην κορυφή. Αυτό παλιό και το έχουμε χωνέψει.Τώρα η κρίση μεγαλείου συνεχίζεται με τον frontman των Smashing Pumpinks να μας λέει τη γνώμη του για τους Pearl Jam και τους Foo Fighters. Σε πρόσφατη εμφάνιση του στο Howard Stern Show ο Corgan ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή του σόου πού τοποθετεί τους Pearl Jam από τη στιγμή που ο ίδιος (και ο Cobain) είναι οι καλύτεροι του είδους. Kαι η απάντηση ήταν σαφέστατη: «Ούτε καν μας πλησιάζουν». Μετά βέβαια είπε ότι «είναι μια καταπληκτική μπάντα που έχει μεγάλο κοινό και καλά κάνει» κάτι το οποίο (σχεδόν) πήρε πίσω 2 λεπτά αργότερα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως γίνεται μετά από τόσα χρόνια να εξακολουθούν να γεμίζουν στάδια ολόκληρα. Κοινώς, ποιος τους ακούει αυτούς τους ατάλαντους μωρέ;Όσο για τους Foo Fighters αυτοί απλά δεν τον «πολυενθουσιάζουν». Γούστα είναι αυτά. Σε επόμενη συνέντευξη πάντως θα μπορούσαμε να ανοίξουμε κι άλλο τη συζήτηση ώστε να μας πει που τοποθετεί το White Albumτων Beatles σε σχέση με το Mellon Collie and the Infinite Sadness των Sma-shing Pumpinks.  

-  Mια νέα εφαρμογή με το όνομα "Third-D app",  η οποία θα δινει τη δυνατότητα σε όσους έχουν κινητά Android να παρακαλοθούν κάποιες ζωνταντές εμφανίσεις του σε 3D, ανακοίνωσε ο Jack White. Οπότε σε περίπτωση που διαθέτετε  Google Cardboard player πακέτο με τα χάρτινα γυαλιά της Google μπορείτε δείτε τα τρισδιάστατα βίντεο των "Freedom at 21", "Ball and Biscuit" και "Dead Leaves and the Dirty Ground", τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα. Την ίδια στιγμή ο Ty Segall έκανε μια άλλη, ακόμη πιο προτότυπη κίνηση ανακοινώνοντας πως το νέο του EP με τίτλο "Mr. Face" που θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου θα βγει σε βινύλιο το οποίο θα χρησιμεύει και ως... 3D γυαλία. Άρα το 2015 θα τα δούμε όλα τρισδιάστατα.
--  Σύμφωνα με πληροφορίες η Σουηδική αστυνομία έκανε έφοδο στο Pirate Bay, κατάσχοντας όλους τους servers του διάσημου portal το οποίο από εκείνη την ώρα και μετά είναι κάτω. Η Σουηδικές αρχές επιβεβαίωσαν το γεγονός λέγοντας πως η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας καταπολέμησης της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.Μαζί με το Pirate Bay έπεσαν και αρκετοί ακόμα trackers όπως το EZTV, ενώ ούτε το Pirate Bay Forum λειτουργεί.Οι υπεύθυνοι του portal είχαν δηλώσει πριν λίγο καιρό ότι σκόπευαν να εγκαταστήσουν ένα δίκτυο από virtual servers ώστε σε περίπτωση κάποιας εφόδου της αστυνομίας το Pirate Bay να μην διατρέχει κίνδυνο φαίνεται όμως ότι άργησαν...
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΝΕΟΙ  ΔΙΣΚΟΙ
-  Over The Rhine – Blood oranges in the snow
Οι αγαπημένοι της Americana στον πρώτο γιορτινό τους δίσκο.
-  Smoke Fairies – Wild winter
Η σκοτεινή πλευρά των Χριστουγέννων από τους folk rockers
-  Band Aid 30 – Do they know it’s Christmas
Η διασκευή από σύγχρονους καλλιτέχνες της επιτυχίας των 80ς.
-  Kim Wilde – Wild winter songbook
Από την τραγουδίστρια των 80ς η δική της γιορτινή εκδοχή!
-  Various Artists - Christmas joy in full measure
12 διασκευές  κλασικών Χριστουγεννιάτικων από νέες φωνές.
-  Earth Wind and Fire – Holiday
Και ο soulγιορτινός δίσκος από τους παλιούς του PhilipBailey.
 Playlist top – 20  1(2) Noel Gallagher’s Hogh Flying Birds – In the heat of the moment2(3) Damien Rice – I don’t want to change you3(1) Royksopp – Sordid affair4(8) Sharon Van Etten – Your love is killing me5(7)Ben Howard – I forget where we were6(9) The Twilight Sad – Last January7(10) Belle and Sebastian – The party line8(11) James – All I’m saying9(5) Chvrches – Richard Pryor10(4) Mark Lanegan Band – Harvest home11(12) The Decemberists – Make you better12(13) Tim Wheeler – Vigil13(14) Rumer – Dangerous14(15) A place to Bury Strangers – Straight15(16) Melody’s Echo Chamber – Shirim16(18) Coldplay – Miracles17(20) Johnny Marr - Dynamo18(6) TV on the radio – Careful you19(-)St Vincent – Birth in reverse20(-)Marina and The Diamonds – Happy
Single of the week
St Vincent – Birth in reverse
Νέο singleκαι videoαπό έναν εκ των δίσκων της χρονιάς!

Δημοσιεύθηκε στις 19 December 2014 | 1:48 am


Σπιάτζα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΣΠΙΑΤΖΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΣΠΙΑΤΖΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-ΑΠΟ ΤΙΣ 6:00 – 9:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΦΕΣ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ - ΓΛΥΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ.

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 11:35 pm


Lllazaros: Χωρίς την ψυχική ειρήνη, η πολιτική και κοινωνική ειρήνη είναι ψεύτικη

-Ο κακόμοιρος ο κόσμος διψά ειρήνη. Μα χωρίς την απομέσα ειρήνη, δεν μπορεί να γίνη ειρήνη εξωτερική. Χωρίς την ψυχική ειρήνη, η πολιτική και κοινωνική ειρήνη είναι ψεύτικη. «Ειρήνη αφίημι υμίν, είπε ο Χριστός στους μαθητές Του κατά το Μυστικό Δείπνο, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδωμι υμίν». Πρόσεξες για να δης καλά τί λέγει ο Χριστός; «Ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδωμι υμίν». «Δεν σας δίνω, λέγει, εγώ την ειρήνη που δίνει ο κόσμος», την ψεύτικη, την οργισμένη ειρήνη, την ανειρήνευτη ειρήνη, την ειρήνη που στ’ αληθινά δεν έχει ολότελα ειρήνη και ησυχία.
Τέτοια είναι η ειρήνη που μπορεί να κάνη ο κόσμος, οι άνθρωποι, που τρώγονται με τα πάθη τους και που τους κατατρώγει η περηφάνεια, η ματαιοδοξία-φιλαργυρία, η σκληροκαρδία και η απονιά στους άλλους, η μανία της ακολασίας και η επιθυμία της καλοπέρασης. Όλα τούτα τα πάθη είναι οργισμένα και όχι ειρηνικά. Αυτά κάνουνε τους ανθρώπους να μαλώνουνε, να εχθρεύονται ο ένας τον άλλον, αυτά λιγοστεύουνε την αγάπη, που είναι δα πολύ λίγη ανάμεσά τους, και φέρνουνε την παραζάλη, την έχθρα, «την έριδα» που λέγανε οι αρχαίοι. Με άλλα λόγια, φέρνουνε τη βασιλεία του διαβόλου επί της γης, και όχι τη βασιλεία του Θεού, που είναι η ειρήνη.

Φώτης Κόντογλου

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 5:00 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Πήρε το όπλο του ο «Μητρογκόλ»

-Με δύο δικά του τέρματα ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 τον Πανιώνιο Ένας μέτριος Ολυμπιακός χωρίς φαντασία επιθετικά και επιρρεπής στο αμυντικό λάθος, ζορίστηκε απέναντι στον Πανιώνιο και χρειάστηκε ο Μήτρογλου να πάρει τ' όπλο του για να καθαρίσει.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (36', 90') ο Έλληνας επιθετικός έκρινε την αναμέτρηση, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την νίκη 1-0, να επιστρέφουν στις νίκες στο Φάληρο και στο -1 από τον ΠΑΟΚ αλλά να μην πείθουν με την εμφάνισή τους και να ακούν γκρίνια από τον κόσμο.

Μαχητικοί οι «κυανέρυθροι» στο δεύτερο μέρος, με τον Ιμπαγάσα να επευφημείται από το «Καραϊσκάκη» και από την άλλη τον Ερίκ Αμπιντάλ να αποχαιρετάει, δίνοντας το τελευταίο του παιχνίδι στο Φάληρο.

Το ματς:

Μια πειστική εμφάνιση είναι πάντα το ζητούμενο στον Ολυμπιακό. Πρωτίστως όμως σήμερα ήθελε τη νίκη (στις 9 Νοεμβρίου η τελευταία στο Φάληρο), για να «μαζέψει» τη διαφορά από την κορυφή.

Σε ένα ακόμα παιχνίδι όμως, συνάντησε κλειστή άμυνα, με τον Πανιώνιο να πρεσάρει με 2-3 παίκτες στα μαρκαρίσματα και την ίδια ώρα να κρατά κλειστούς τους διαδρόμους προς την εστία του. Συνάντησε επίσης την ίδια αδυναμία να περιορίσει μια κόντρα επίθεση, με τους Νεοσμυρνιώτες μοναδική περίπτωση που βγήκε μπροστά με αξιώσεις, απείλησε με τον Μπουμάλ, αλλά ο Ρομπέρτο ήταν σε ετοιμότητα.

Σε μια ανύποπτη φάση, έχασε με τραυματισμό τον Μποτία (μπήκε ο Σιόβας), είχε όμως στη σύνθεσή του, τον πιο ορεξάτο Αμπιντάλ στην τελευταία του εμφάνιση στο «Καραϊσκάκη». Επιθετικά οι περισσότερες ενέργειές του ξεκινούσαν από τα πόδια του Τσόρι που ηγήθηκε των προσπαθειών των Πειραιωτών.

Και με μπαλιά πάρε-βάλε έδωσε έτοιμο γκολ στον Μήτρογλου, όμως ο Έλληνας επιθετικός -που βρέθηκε αφύλαχτος στο δεύτερο δοκάρι- την σπατάλησε. Δεν έπραξε όμως το ίδιο λίγο αργότερα από ίδια θέση, με τον Σιόβα να παίρνει την πρώτη κεφαλιά και τον ίδιο από κοντά να μην δυσκολεύεται να δώσει το προβάδισμα.

Κι ενώ το φυσιολογικό θα ήταν να πιέσει για ένα δεύτερο γκολ έδειξε να ζορίζεται. Να μην έχει φαντασία στην επίθεση. Να μην παίρνει το κάτι παραπάνω από προσωπικές ενέργειες. Και παράλληλα να μην αποφεύγει το εύκολο λάθος μεσοαμυντικά. Κάτι που θα μπορούσε να του στοιχήσει, όμως ο Ρομπέρτο στάθηκε στο ύψος του.

Πηγή: sport-fm.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:50 pm


Καλημέρα Ηλεία: Επείγον μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά την επίγεια ψηφιακή


-
Αναδημοσίευση από το Site..Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και ...
Αναβολή του switch off στα 22 από τα 29 κέντρα εκπομπής!-Με αποψινό δελτίο τύπου η Digea ενημερώνει τους τηλεθεατές των περιοχών του αναλογικού switch off της 19ης Δεκεμβρίου (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, νησιά Ιουνίου, Δυτική Ελλάδα) ότι το ψηφιακό σήμα θα είναι διαθέσιμο σε μόλις επτά από τα 29 κέντρα εκπομπής, που προβλέπονταν αρχικά! Η αιτιολογία που προβάλλει...Γράφτηκε από: Σ.Χ.Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services4Με αποψινό δελτίο τύπου η Digea ενημερώνει τους τηλεθεατές των περιοχών του αναλογικού switch off της 19ης Δεκεμβρίου (Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, νησιά Ιουνίου, Δυτική Ελλάδα) ότι το ψηφιακό σήμα θα είναι διαθέσιμο σε μόλις επτά από τα 29 κέντρα εκπομπής, που προβλέπονταν αρχικά! Η αιτιολογία που προβάλλει η Digea είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα στις περιοχές πολλών κέντρων εκπομπής, κάτι βέβαια που ήταν αναμενόμενο από πολλούς. Συγκεκριμένα, το ψηφιακό σήμα θα καλύψει τις περιοχές των κέντρων εκπομπής Ακαρνανικά, Αίνος, Παντοκράτορας, Λιγγιάδες, Μεταξάς, Κλεισούρα και Κέλλη, τα οποία είναι και τα βασικά κέντρα εκπομπής των αντίστοιχων SFN, ενώ όλα τα υπόλοιπα - και μικρότερα - κέντρα εκπομπής και οι κάτοικοι που καλύπτονται από αυτά θα πρέπει να περιμένουν μία νέα ημερομηνία.

Αναλυτικότερα, τα κέντρα εκπομπής που δεν θα συμμετάσχουν στο switch off της 19ης Δεκεμβρίου (και θα συνεχιστούν οι αναλογικές εκπομπές) είναι:

Στο SFN 7 (ΦΛΩΡΙΝΑ) τα Κ.Ε. Άγιος Αθανάσιος και Πύλη

Στο SFN 8 (ΜΕΤΑΞΑΣ) τα Κ.Ε. Βουνάσα, Υδατόπυργος και Τσοτύλι

Στο SFN 9 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) τα Κ.Ε. Ασπράγγελοι, Πολύγυρος, Γρανιτσοπούλα, Κατάρα, Δελβινάκι, Βασιλικό και Φαρμακοβούνι

Στο SFN 10 (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ) τα Κ.Ε. Ηγουμενίτσα και Ψάκα

Στο SFN 11 (ΚΕΡΚΥΡΑ) τα Κ.Ε. Παλαιοκαστρίτσα και Ρόδα

Στο SFN 13 (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ) τα Κ.Ε. Αμφιλοχία, Καναλάκι, Κορφοβούνι και Λάκκα Σούλι

Στο SFN 17 (ΑΙΝΟΣ) τα Κ.Ε. Ιθάκη και Φυτείες

Είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή πότε θα πραγματοποιηθεί η ψηφιακή μετάβαση σε όλα αυτά τα κέντρα εκπομπής, ενώ πρέπει να θεωρείται βέβαιη πλέον και η αναβολή του έκτου και τελευταίου αναλογικού switch off στα νησιά του Αιγαίου και στη Κρήτη, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:49 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Τα αστυνομικά νέα της Ηλείας


-ΑνδραβίδαΤο αγρόκτημα ενός 48χρονου στην Ανδραβίδα, έβαλαν στόχο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι αφού
εισήλθαν στο χώρο, άρπαξαν μια γεννήτρια, 25 λίτρα πετρέλαιο, 30 τσουβάλια με ζωοτροφές που είχε ο αγρότης καθώς και την μπαταρία του τρακτέρ που υπήρχε στο χώρο. Σύμφωνα με τον 48χρονο η συνολική αξία των αντικειμένων ανέρχεται σε 2 χιλ. ευρώ.
Βαρθολομιό
Στη σύλληψη μιας 29χρονης υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, στην περιοχή του Βαρθολομιού. Η 29χρονη, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από έλεγχο διέμενε παράνομα στη Χώρα.
Κρέστενα
Δύο άνδρες υπηκόους Μπαγκλαντές, ηλικίας 32 και 33 ετών αντίστοιχα, συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας στην Κρέστενα. Οι δύο συλληφθέντες ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε να παραμένουν παράνομα στην Χώρα.
ΚΟΚ
Στη σύλληψη ενός 74χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ χθες το πρωί, ο οποίος διώκεται με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάσθηκε σε 3 μήνες και 10 ημέρες ποινή φυλάκισης για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
Ζαχάρω
Την εξοχική κατοικία ενός 58χρονου από τον Κακόβατο Ζαχάρως, έβαλαν στόχο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι αφού παραβίασαν το παράθυρο του 1ου ορόφου της κατοικίας αφαίρεσαν ένα κυνηγετικό όπλο που υπήρχε στο χώρο ενώ φεύγοντας πήραν μαζί τους και τα κλειδιά της μοτοσικλέτας του 58χρονου. 
Patrisnews.com

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:40 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Ημερίδα της ERFC της ΠΕΝΑ και της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας στα Λεχαινά


- Ενίσχυση μικρών αγροτικών  επιχειρήσεων - Σε επτά χώρες υλοποιείται το διακρατικό πρόγραμμα AGRO-STARTΣήμερα το απόγευμα στις 5.30μ.μ. στα Λεχαινά στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου  «AGRO-START: Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών».
Την ημερίδα διοργανώνουν η ERFC (European Regional Framework for Co-operation) σε συνεργασία με τον Δήμο Ανδραβίδας- Κυλλήνης, την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και την Ένωση Νέων Αγροτών Ηλείας.
Μέσα από τις εισηγήσεις θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου με επίκεντρο την σύγχρονη Ελληνική αγροτική επιχείρηση και τους Οργανισμούς υποστήριξής της.
Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO-START είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως απάντηση στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.
Το έργο υλοποιείται σε 7 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία), με επικεφαλής την Εθνική Ομοσπονδία Εργασίας στον τομέα Γεωργίας, Τροφίμων, Καπνού και συναφών υπηρεσιών  (AGROSTAR) από την Ρουμανία.
Επίσης, κατά την διάρκεια της ημερίδας θα αναλυθεί η πορεία και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα δύο επιπλέον Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (WELLFOOD- ενίσχυση καινοτόμων ικανοτήτων του αγροτοδιατροφικού τομέα, τόσο μέσω της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των χωρών της Αδριατικής, όσο και μέσα από τη δημιουργία του ADRIFOOD CLUSTER και AWARD - εφαρμογή των τεχνολογιών της αειφόρου παραγωγής και διάθεσης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων και προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα της συλλογής γεωργικών αποβλήτων, της διαχείρισης και της επαναχρησιμοποίησής τους). Πηγήilialive.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:30 pm


Πύργος Press: Xωρίς εκπλήξεις οι ψήφοι των βουλευτών της Ηλείας

-Καμία έκπληξη δεν περιελάμβανε η ψήφος των 6 βουλευτών της Ηλείας κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το απόγευμα της Τετάρτης.Οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Γιώργος Κοντογιάννης και Ανδρέας Μαρίνος ψήφισαν τον Σταύρο Δήμα.Υπέρ του Σταύρου Δήμα ψήφισε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσούκος.Αντίθετα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, ψήφισε «Παρών», θέση που έχει διατυπώσει άλλωστες ξεκάθαρα εδώ και αρκετό καιρό η αξιωματική αντιπολίτευση. Το 5-1 στις ψήφους των Ηλείων βουλευτών, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι το ίδιο και στις επόμενες ψηφοφορίες.

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:22 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Πυροβολισμοί, καταδίωξη και σύλληψη πατέρα και γιου στα Λεχαινά!


ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (17/12/2014 18:45)
-Κάτι από… άγρια Δύση και Μπρονξ θύμισε τις προηγούμενες ημέρες η περιοχή των Λεχαινών, αφού σημειώθηκαν πυροβολισμοί, απειλές κατά αστυνομικών και συλλήψεις πατέρα και γιου από τα Λεχαινά το
απόγευμα της Τρίτης  στην Εθνικό Οδό Πύργου-Πατρών στο ύψος των Σαγεΐκων ύστερα από χολιγουντιανή καταδίωξη.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 41χρονος γιος πυροβόλησε με την καραμπίνα του πατέρα του έναν συγγενή του στην περιοχή των Λεχαινών το απόγευμα της Δευτέρας, δίχως ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Το παρ’ ολίγον θύμα κατήγγειλε το συμβάν και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί του Α.Τ. Λεχαινών κατευθύνθηκαν στο σπίτι του 41χρονου για να τον συλλάβουν.
Όμως, ο 87χρονος πατέρας και ο 41χρονος γιος αποδείχθηκαν… οργανωμένοι και προετοιμασμένοι, καθώς ο γιος απείλησε τους αστυνομικούς με την καραμπίνα και κατάφερε να τους απομακρύνει.
Καταλαβαίνοντας όμως τα περιθώρια είναι στενά, το… παρ’ ολίγον φονικό δίδυμο επιβάστηκε στο αυτοκίνητο και «γκάζωσε» για την Αχαΐα.
Οι Αστυνομικοί, όμως, επιτηρούσαν διακριτικά το σπίτι τους και τους ακολούθησαν για να τους ακινητοποιήσουν. Κάπου εκεί ξεκίνησε μια «τρελή» καταδίωξη στην Εθνική Οδό Πύργου-Πατρών.
Το… σπαγκέτι γουέστερν έλαβε τέλος στο ύψος των Σαγεΐκων με τη συνδρομή της Αστυνομίας Αχαΐας, όπου εκεί πατέρας και γιος επιχείρησαν ανεπιτυχώς να κάνουν αναστροφή αλλά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο οπλισμένο με δύο φυσίγγια, εννέα φυσίγγια, έναν κάλυκα και έξι ναρκωτικά δισκία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας.
patrisnews.com 

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:20 pm


Πύργος Press: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣLIFESTYLESEXYΓΥΝΑΙΚΑΥΓΕΙΑΓΕΥΣΕΙΣΠΕΡΙΕΡΓΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΙΑ Τρόφιμα για το Χαμόγελο του Παιδιού συ

-Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Φίλων Πανηλειακού, με την οποία γνωστοποιεί τη νέα ανθρωπιστική δραστηριότητα που ανέλαβε.
Δείτε την ανακοίνωση:Ο Σύλλογος Φίλων Πανηλειακού (Red Boys) απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους φιλάθλους να συμμετάσχουν στην ανθρωπιστική δράση αυτής της εορταστικής περιόδου. Καλούμε λοιπόν όλο το φίλαθλο κόσμο της Ηλείας να προσφέρει τρόφιμα τα οποία θα παραδοθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού.Τόπος συγκέντρωσης είναι τα γραφεία του Συνδέσμου τα οποία είναι ανοικτά Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 6:30 - 9:30. Ο σύνδεσμος Red Boys είναι στην οδό Πατρόκλου 8, δίπλα από το ζαχαροπλαστείο «Ακροπόλ».

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:16 pm


Πύργος Press: Με... απίστευτες πράξεις έκαναν την εκδρομή - «εφιάλτη»

-Σε «εφιάλτη» μετατράπηκε η Πενθήμερη εκδρομή για δυο μαθητές Λυκείου του Πύργου, εξαιτίας της απρεπούς και προκλητικής επίθεσης που δέχθηκαν από συμμαθητές τους, ενώ κοιμούνταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν, στη Θεσσαλονίκη.Τα γεγονότα, αν πράγματι έχουν βάσει όλα όσα ακουστεί, ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αποτελούν πράξεις μαθητών 17 ετών, σε βάρος συμμαθητών τους. Πράξεις που ξεφεύγουν από τα όρια της πλάκας και έβαλαν σε «περιπέτειες» ολόκληρο το σχολείο, αμαυρώνοντας την ωραιότερη ίσως - για τους περισσότερους μαθητές - ανάμνηση των σχολικών ετών. Παράλληλα, βάζουν σε «μπελάδες» τους συνοδούς καθηγητές, που φυσικά, δε θα μπορούσαν να το αποτρέψουν, παρά μόνο αν έκαναν… περιπολίες και εφόδους στα δωμάτια των παιδιών, στις 3:00 και στις 4:00 τα ξημερώματα, καθώς το σχέδιο - όπως αποδείχθηκε - ήταν προμελετημένο και καλά σχεδιασμένο. Τόσο που, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, βιντεοσκοπήθηκε κιόλας.Τους επιτέθηκαν… ενώ κοιμούντανΟμάδα δυο ή τριών μαθητών (τουλάχιστον), απευθύνθηκαν στη Ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ισχυριζόμενοι ότι έχασαν την κάρτα εισόδου στο δωμάτιο τους, απέσπασαν από τον υπάλληλο την κάρτα του δωματίου των δυο συμμαθητών τους. Με αυτό τον τρόπο, μπήκαν στο δωμάτιο και αφού τους αιφνιδίασαν - καθώς τα δυο παιδιά κοιμούνταν - τους ακινητοποίησαν και τους εξανάγκασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε απρεπής πράξεις και «δοκιμασίες», που δεν μπορούν να περιγραφούν μέσω της εφημερίδας. Μάλιστα, άλλος μαθητής που συμμετείχε στην… πλάκα, φρόντισε να βιντεοσκοπήσει το περιστατικό, για να υπάρχουν και… πειστήρια για το «κατόρθωμα» τους.Πράξεις που οι δυο μαθητές μετέφεραν στους συνοδούς καθηγητές τους και για τις οποίες ενημερώθηκε και ο διευθυντής του σχολείου.Θα τιμωρηθούν, όπως πρέπει…Το περιστατικό, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην σχολική κοινότητα και όπως ήταν φυσικό, δε μπορούσε να μην προκαλέσει την αντίδραση των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και των γονέων  και κηδεμόνων των μαθητών. Ερωτηθείς από την εφημ. «Πατρίς», ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας Βασίλης Δημητρέλλος, επιβεβαίωσε ότι υπήρχε πράγματι ένα τέτοιο δυσάρεστο περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκδρομής των μαθητών και το οποίο είναι υπό διερεύνηση. Επιβεβαίωσε επίσης τη βιντεοσκόπησή του, σημειώνοντας ότι το κινητό έχει ήδη κατασχεθεί από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος εξετάζει προσεκτικά το θέμα, διαβεβαιώνοντας πως οι μαθητές που έχουν την ευθύνη για την δημιουργία αυτού του λυπηρού περιστατικού, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:16 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης:


- Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. πιάστηκαν κι άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες υπεξαιρώντας χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς ανθρώπων που είχαν πεθάνει, σπείρα στην οποία συμμετείχε και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανηλειακού Θ.Α.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
άντρες του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν έξι άτομα τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη της οργάνωσης που προσπάθησε να καρπωθεί χρήματα των Παρασκευά και Δημήτρη Ντάβου (είχαν φύγει από τη ζωή από τον Ιούλιο του 2014).
Της σύλληψης, όπως αναφέρει η zougla, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ομάδας επιχείρησαν με την ίδια τακτική, δηλαδή μέσω πλαστογραφιών πιστοποιητικών (ειδικών πληρεξουσίων, εξουσιοδοτήσεων κ.ά.) θανόντων, να εισπράξουν περίπου 250.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς ενός άνδρα ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή.
«Πρόκειται για την ίδια ομάδα με τον ίδιο εγκέφαλο ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία. “Μετανάστευσε” μετά την ιστορία με τους δύο ρακοσυλλέκτες. Συνολικά εμπλέκονται 10 άτομα και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι» εξηγούν καλά ενημερωμένες πηγές.
Οι συλλήψεις του Οκτωβρίου
Δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανηλειακού Θ.Α., ο πατέρας εγκλείστου για ανθρωποκτονία αστυνομικού 66 ετών, μια 47χρονη συμβολαιογράφος και ακόμη ένας 42χρονος άνδρας αποτελούσαν τα βασικά μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες υπεξαιρώντας χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς ανθρώπων που είχαν πεθάνει.
Όπως είχε προκύψει από την έρευνα της αστυνομίας, οι δράστες διέπρατταν πλαστογραφίες πιστοποιητικών (ειδικών πληρεξουσίων, εξουσιοδοτήσεων κ.ά.) θανόντων, οι οποίοι εν ζωή ήταν δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών με μεγάλα χρηματικά ποσά, με σκοπό να προχωρήσουν στην ανάληψή τους.
Συγκεκριμένα, μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου ένας από τους συλληφθέντες, 66 ετών, συνοδευόμενος από 42χρονο συνεργό του, μετέβη σε υποκατάστημα τράπεζας και, επιδεικνύοντας πλαστογραφημένο ειδικό πληρεξούσιο με «εντολείς» δύο αποθανόντες από τον Ιούλιο του 2014, επιχείρησε να κάνει ανάληψη 160.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσαν εν ζωή οι δύο «εντολείς».
Το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου μετέβη εκ νέου στο υποκατάστημα της τράπεζας και παρέλαβε επιταγή με 50.000 ευρώ σε διαταγή του. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθησαν ο 46χρονος, ο οποίος ανέμενε έξω από την τράπεζα, και η 47χρονη συμβολαιογράφος.
Στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία επιταγή 50.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου αξίας 70.000 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας.
Πηγήpatrastimes.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:10 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Το σενάριο που βγάζει Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε 11 μέρες

- 
Φτωχό το αποτέλεσμα εντείνει τις πιέσεις για συναινετική λύση στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
- Το σενάριο για αλλαγή προσώπου ή ορισμό ημερομηνίας εκλογών
- Το 165 που έγινε 160 και οι εκπλήξεις που μπορεί να γίνουν στην τρίτη εκλογή-Το αποτέλεσμα ήταν κάτω και από τις μικρές προσδοκίες της κυβέρνησης για την πρώτη εκλογή. Το 161 που υπολόγιζαν στο Μαξίμου ως βάση στην πρώτη ψηφοφορία ήταν, χάρη ίσως στον Π. Μελά 160 ενώ και οι ελπίδες ότι ακόμη 2 ως 4 βουλευτές μπορεί να εκδήλωναν πρόθεση να ψηφίσουν από την πρώτη ψηφοφορία εξανεμίστηκαν.

">[http%3A%2F%2Fwww.newsit.gr%2Ffiles%2FImage%2F2014%2F12%2F18%2FSAMM.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*">] -
Ήδη όμως μερικές ώρες πριν την ψηφοφορία υπήρξαν τρεις κινήσεις που δείχνουν ότι η χθεσινή ψηφοφορία ίσως ήταν απλά διαδικαστική (ως ένα βαθμό τουλάχιστον) καθώς υπήρξαν συγκεκριμένα ραντεβού αλλά και λέξεις που ειπώθηκαν και άφησαν ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι στο παρασκήνιο γίνονται ζυμώσεις.

Ενόψει των δύο επόμενων γύρων για την εκλογή προέδρου στις 23 και τις 29 του μήνα φαίνεται ότι η πρόταση των 8 βουλευτών για ορισμό εκλογών εντός του 2015 επανέρχεται. Ως προς αυτό κρίσιμη θα είναι η σύνοδος κορυφής όπου η κυβέρνηση περιμένει μια σαφή πολιτική τοποθέτηση των εταίρων για τον οικονομικό μέλλον της χώρας το οποίο θα χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί έναντι των βουλευτών.
Οι οκτώ βουλευτές ωστόσο δεν αρκούν και κάπως έτσι ήταν σαφές το άνοιγμα Βενιζέλου κατά την ομιλία του στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ όπου άφησε να εννοηθεί ότι συζητά ανοιχτά πλέον το ενδεχόμενο συναινετικής εκλογής Προέδρου με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται.

Κάπου εδώ άρχισαν να συζητούνται σενάρια όπως αυτό που θέλει αλλαγή προσώπου για την προεδρία της Δημοκρατίας με αντικατάσταση του Σ. Δήμα και ορισμό ημερομηνίας εκλογών προς τα τέλη του έτους, όχι όμως τον σχηματισμό κυβέρνησης ειδικού σκοπού.

Η τρίτη κίνηση στην οποία πολλοί βλέπουν ελπίδες εκλογής προέδρου δεν είναι άλλη από τη συνάντηση Μητροτάκη-Καμένου. Μια κίνηση που δεν γίνεται τυχαία μια μέρα μετά την πρώτη ψηφοφορία και σε χρόνο ικανό να προλάβει τις εξελίξεις.
Άλλωστε τόσο η κίνηση των 8 όσο και η συνάντηση αυτή “βλέπουν” κυρίως προς τους βουλευτές ΑΝ.ΕΛ. και ΔΗΜΑΡ που επί της ουσίας κρατούν την εκόγή Προέδρου της Δημοκρατίας στα χέρια τους.

Σε ό,τι έχει να κάνει μάλιστα με τα... κουκιά όλα δείχνουν ότι το... ταβάνι τοποθετείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το πολύ στο 175 με 177, σε έναν αριθμό δηλαδή που ακόμη και για τους πιο αισιόδοξους στο κυβερνητικό στρατόπεδο κάνει σαφές ότι χρειάζονται και ψήφοι βουλευτών που ανήκουν είτε στη ΔΗΜΑΡ, είτε στους ΑΝ.ΕΛ.

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:00 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Ηλεία: Καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση σήμερα Πέμπτη – Αναλυτική πρόγνωση


- Πολύ νερό σημειώθηκε την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της Ηλείας, δείτε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο πίνακα που ακολουθεί.

-
Ακολουθούν φωτογραφίες από την καταιγίδα στην πόλη του Πύργου, το βράδυ της Τετάρτης


Η ατμοσφαιρική διαταραχή θα μας απασχολήσει και το πρώτο μισό της ημέρας σήμερα Πέμπτη. Τα φαινόμενα βαθμιαία από το μεσημέρι θα σταματήσουν. Ουσιαστική βελτίωση του καιρού την Παρασκευή. Με καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχές, και το Σάββατο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, την Κυριακή περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.
 
Την Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη παραμονή Χριστουγέννων και όπως όλα δείχνουν και ανήμερα των Χριστουγέννων, δεν προβλέπονται βροχές. Η θερμοκρασία σε πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές. Την Τρίτη και την Τετάρτη πιθανόν τοπικά τις πρωινές ώρες να σημειωθεί παγετός ( 0οC με -1οC). Ευνοϊκές συνθήκες για τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί τις παραπάνω ημέρες.
 
Πάμε να δούμε τον καιρό της Ηλείας αναλυτικά:
 
Την Πέμπτη 18/12 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί, μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία το μεσημέρι 16 με 17οC στα πεδινά, 11 με 12oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο δυτικοί μέτριοι 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
 
Την Παρασκευή 19/12 και το Σάββατο 20/12 περιμένουμε λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια.  Τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία το πρωί 6 με 7oC στα πεδινά, +3 με +4oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 17 με 18οC στα πεδινά, 11 με 12oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο γενικά ασθενείς.

Την Κυριακή 21/12 περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πρέπει να δώσουν παροδικές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία το πρωί 8 με 9oC στα πεδινά, 5 με 6oC στα εσωτερικά πεδινά και στα ημιορεινά - ορεινά, το μεσημέρι 15 με 16οC στα πεδινά, 9 με 10oC στα ημιορεινά - ορεινά. Άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτικοί από το μεσημέρι έως ισχυροί 6 μποφόρ.
 
Νεότερα στοιχεία για τον καιρό στις τακτικές προγνώσεις στο ilialive.gr και στο metar.gr για τον τρέχον καιρό.  Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό της Ηλείας ζωντανά μέσα από τις διαδικτυακές μετεωρολογικές κάμερες του metar.gr στο metar.gr/camera/ilias                     
 
Πρόγνωση καιρού Θεόδωρος Κονδύλης
Εκδόθηκε 07:35 , 18-12-2014
Ανανεώθηκε --:-- , 18-12-2014 Πηγήilialive.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 3:50 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Πού θα "χτυπήσει" σήμερα η κακοκαιρία - Αναλυτική πρόγνωση


-Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες και σταδιακή εξασθένηση. Στα δυτικά, βαθμιαία στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού.Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων θα υπάρξει προς το βράδυ και μετά. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις νοτιότερες περιοχές της χώρας οπου δεν αποκλειεται να εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Οι περιοχές που περιμένουμε να έχουν τα περισσότερα φαινόμενα είναι η Σάμος, η Πάτμος, η Κάλυμνος, η Κως και η Ρόδος.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βοριάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 2 εως 12 βαθμούς, στα κεντρικά από 8 εως 16 βαθμούς ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί από 12 εως 18 με 19 βαθμούς κελσίου.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα να πυκνώσουν προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 6 εως 16 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που καθώς θα περνάει η μέρα θα αρχίσουν να αραιώνουν και προς το απόγευμα θα βει και ηλιος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 6 εως 16 βαθμούς κελσίου.


Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 5 έως 11 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα και από τα βόρεια.
Άνεμοι: από νότιες διευθύνεις 3 με 4 μποφόρ. Σταδιακά και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: από 10 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις νοτιότερες περιοχές όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και πιθανόν μεμονομεμες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια.
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς.
Θερμοκρασία: από 6 έως 16 βαθμούς κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και πιθανόν μεμονομένες καταιγίδες.
Άνεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 12 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία εξασθένηση.
Άνεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ. Σταδιακά και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: από 12 έως 18 βαθμούς κελσίου.

Αττική
Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής από τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: από 12 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 8 έως 10 βαθμούς κελσίου.Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο, βελτιωμένος προβλέπεται να είναι ο καιρός καθώς δε φαίνεται να εχουμε φαινόμενα εκτός από τα Δωδεκάνησα οπου εκεί φαίνεται να εχουμε κάποιες τοπικές βροχές που όμως το Σάββατο θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε αρκετή λιακάδα.

Την Κυριακή ενώ ο καιρός αρχικά θα είναι καλός, περιμένουμε προοδευτικά να συννεφιάσει κυρίως στις νοτιότερες και ανατολικές περιοχές, δηλαδή τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και θα εκδηλωθούν κάποιες πρόσκαιρες βροχές δίχως όμως ιδιαίτερη ένταση.

Προς τη Δευτέρα περιμένουμε χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια καθώς οι άνεμοι θα έχουν γυρίσει σε βοριάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν και στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη των Χριστουγέννων ο καιρός θα γλυκάνει και θα είναι βελτιωμένος. Θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας στους 16 ακόμη και στους 17 βαθμούς κελσίου στις νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Ωστόσο στη βόρεια Ελλάδα το κρύο θα είναι τσουχτερό.ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΣΜΗΝΗ ΛΕΝΤΖΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΟ WEATHER CENTER TOY NEWSIT

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 3:40 pm


Νεοχώρι Κυλλήνης: Σαν σήμερα


-  Τα σημαντικότερα γεγονότα της 18ης Δεκεμβρίου1803: Σουλιώτισσες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου και πέφτουν στο γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους, για να μην παραδοθούν στους Τούρκους. Ο Χορός του Ζαλόγγου αποτελεί αιώνιο σύμβολο για τη γυναίκα που προτίμησε τον θάνατο από την ατίμωση και τη δυστυχία, δίνοντας νέα ώθηση στους αγώνες των Ελλήνων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.

1829: Ιδρύεται από τον Ιωάννη Καποδίστρια η πρώτη Εκκλησιαστική Σχολή στην Ελλάδα.

1849: Ο Γουίλιαμ Μποντ λαμβάνει την πρώτη φωτογραφία της Σελήνης μέσω τηλεσκοπίου.

1901: Το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκο Ντινάν.

1916: Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Τερματίζεται η Μάχη του Βερντέν, ανάμεσα στα γερμανικά και γαλλικά στρατεύματα στη βορειοανατολική Γαλλία. Η μάχη αυτή είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια αφού κράτησε 10 μήνες και είχε δραματικές απώλειες με πάνω από 250.000 νεκρούς και περίπου μισό εκατομμύριο τραυματίες.

1917: Η Αμερικανική Γερουσία και η Βουλή εγκρίνουν την ποτοαπαγόρευση.

1940: Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλφος Χίτλερ υπογράφει ένα μυστικό διάταγμα, με το οποίο ξεκινούν οι προετοιμασίες για τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, που θα μείνει στην ιστορία με τον κωδικό «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα».

1943: Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος: Γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 118 κατοίκους του χωριού Δράκεια της Μαγνησίας.

1944: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde».

1967: Ο Δημήτριος Ρίτσος διορίζεται δήμαρχος Αθηναίων από τη Χούντα. Θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της επταετίας.

1968: Κατεδαφίζεται το «ρολόι» του Πειραιά από το χουντικό δήμαρχο, Αριστείδη Σκυλίτση.

1980: Στους 18 ανέρχονται οι τραυματίες από την έκρηξη του εργοστασίου ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα.

1989: Εγκαινιάζεται με τη δωρεά του Παναγιώτη Αγγελόπουλου ο ανοικοδομημένος Πατριαρχικός Οίκος στο Φανάρι.

1996: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαιώνει την Κύπρια Τιτίκα Λοϊζίδου στην προσφυγή της κατά της Τουρκίας, η οποία της απαγορεύει την ελεύθερη πρόσβαση στην ιδιόκτητη γη της στην κατεχόμενη Κερύνεια.

2007: Σπάνιο αντίτυπο της «Μάγκνα Κάρτα» πωλείται σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's, έναντι 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γεννήσεις

1610 - Δουκάγγιος, Γάλλος φιλόλογος
1778 - Τζόζεφ Γκριμάλντι, Άγγλος γελωτοποιός
1878 - Ιωσήφ Στάλιν, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης
1911 - Ζυλ Ντασέν, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου
1913 - Βίλλυ Μπραντ Γερμανός πολιτικός
1980 - Κριστίνα Αγκιλέρα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
1978 - Κέιτι Χόλμς, Αμερικανίδα ηθοποιός
1963 - Μπραντ Πιτ, Αμερικανός ηθοποιός
1966 - Μάριος Φραγκούλης, Έλληνας τενόρος
1969 - Σαντιάγο Κανιθάρες, Ισπανός τερματοφύλακας
1970 - Γιάννης Πλούταρχος, Έλληνας τραγουδιστής
1981 - Τζόσουα Ντάλλας, Αμερικανός ηθοποιός
1982 - Μανωλόπουλος Φώτιος, Διάσημος Διατροφολόγος Διαιτολόγος

Θάνατοι

1737 - Αντόνιο Στραντιβάρι, Ιταλός κατασκευαστής βιολιών
1829 - Ζαν-Μπατίστ Λαμάρκ, Γάλλος επιστήμονας
1976 - Κοραλία Ανδρειάδη, Ελληνίδα ποιήτρια
2010 - Τασσώ Καββαδία, Ελληνίδα ηθοποιός.
newsbeast.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 3:30 pm


Μπιτζιμπάρδι (Τρυπητή) Ορεινής Ολυμπίας: Η Ντόροθι Κινγκ ξαναχτυπά: Τα Σκόπια θα μπορούσαν να γίνουν μια επαρχία της Μακεδονίας με φόρο 25%!

-Νέα ειρωνικά σχόλια αναφορικά με τα Σκόπια, έκανε η γνωστή αρχαιολόγος, Ντόροθι Κινγκ. «Η πρότασή μου είναι ότι τα Σκόπια θα μπορούσαν να γίνουν μια επαρχία της Μακεδονίας αν πλήρωναν έναν φόρο π.χ. 25%» έγραψε ειρωνικά στο twitter η Κίνγκ, η οποία έχει πει πολλές φορές ότι τα Σκόπια δεν υπήρξαν ποτέ Μακεδονία.Όπως εξήγησε η ίδια: «Η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε πολλές επαρχίες. Η πρότασή μου είναι ότι τα Σκόπια θα μπορούσαν να γίνουν μια επαρχία της Μακεδονίας αν πλήρωναν έναν φόρο π.χ. 25%. Ή μήπως το 25% είναι πολύ λίγο για αυτή την τιμή; Μήπως το 50% και οι ναοί για τον Αλέξανδρο σε κάθε πόλη;».«Αν θέλουν να υιοθετήσουν την ιστορία με βάση τη δική τους λογική ας είναι τουλάχιστον αυθεντικοί... Αν θέλεις να συμμετέχεις, τότε να πληρώσεις» έγραψε η γνωστή αρχαιολόγος και συμπλήρωσε ότι: «Προφανώς δεν μιλάω για την επέκταση της Ελλάδας ώστε να τους περιλάβει. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκανε αυτή την τιμή στις κατακτήσεις του».huffingtonpost.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 5:09 am


Πύργος News: Προσχώρησε ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος στους «Ανεξάρτητους Έλληνες» ως υποψήφιος πολιτευτής της Α΄Αθηνών

-Στα πλαίσια μιας συζήτησης αρχών για το πολιτικό πρόβλημα της χώρας - σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2014 -  και την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών, που θα δρομολογήσουν τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας απο τις θανατηφόρες ατραπούς του μνημονίου, συμφωνήσαμε απο κοινού με τον πρόεδρο των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» κ-ο Πάνο Καμμένο, την προσχώρησή μου στους «Ανεξάρητους Έλληνες» και την κάθοδό μου ως υποψήφιος Βουλευτής στην Α΄Αθηνών.
Η χώρα υφίσταται υπαρξιακά διλήμματα ιστορικών διαστάσεων, με την πολιτικά ανερμάτιστη κυβέρνηση των Αντώνη Σαμαρά, και Ευάγγελου Βενιζέλου, να έχει αποδομήσει τον κοινωνικό και οικονομικό μας ιστό, να έχει εγκαταλείψει τα εθνικά μας θέματα στη μοίρα τους και να έχει οδηγήσει την πλειονότητα του ελληνικού λαού, στην φτωχοποίηση και τον ηθικό εξευτελισμό.

Είναι «ώρα εκ του ύπνου εγερθήναι». Σ΄αυτό το προσκλητήριο εθνικής και ατομικής αξιοπρέπειας, κανείς έλληνας δεν πρέπει να απουσιάσει. Όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά με δημοκρατικό ήθος, πρέπει να δώσουμε την μάχη αποτίναξης του μνημονιακού ζυγού και της απελευθέρωσης της χώρας, απο τα δεσμά της γερμανικής αποικιοκρατίας. Ο μεγάλος λυράρης της εθνεγερσίας μας Ρήγας Φεραίος δείχνει το δρόμο «Μην πιστεύετε σε ξένους και υϊούς νενοθευμένους/ πάρα μόνον στην ανδρεία, των ελλήνων την καρδία».

Στρατεύομαι με τον έντιμο Πάνο Καμμένο και το αγνό πατριωτικό κίνημα των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», σε μια μάχη ήθους και πολιτικής αξιοπρέπειας. Και η νίκη θα στεφανώσει τον αγώνα μας. Γιατί είναι αγώνας σωτηρίας του μαρτυρικού ελληνικού λαού !!!

Με τιμή

Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
M.Sc Δ/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π. συγγραφέας
Α΄ Αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 5:03 am


Μπιτζιμπάρδι (Τρυπητή) Ορεινής Ολυμπίας: Το Α και το Ω της Διοίκησης!

Η Άννα Σταυροπούλου, φιλόλογος και επιμελήτρια κειμένων και  εγγονή του Πάνου Νιάρχου, επιμελήθηκε το βιβλίο «Το Α και το Ω της Διοίκησης: Πώς να Πετυχαίνεις τους Στόχους Σου» των εκδόσεων Ανοδική Πορεία και είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το δελτίο τύπου και το εξώφυλλο του συγκεκριμένου πονήματος.
-
 Το δελτίο τύπου λέει χαρακτηριστικά: Η εταιρεία συμβούλευσης επιχειρήσεων Ανοδική Πορεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την κυκλοφορία του βιβλίου «Το Α και το Ω της Διοίκησης: Πώς να Πετυχαίνεις τους Στόχους Σου», του Αμερικανού συγγραφέα Arte Maren. Ως εκδότρια και χορηγός, η  Ανοδική Πορεία είχε όλη την ευθύνη της παραγωγής του βιβλίου, από την αρχή ως το τέλος. Μια πρώτη παρουσίασή του έγινε από τον πρόεδρό της, Dr. Αλέξανδρο Αλέμη, τον Αύγουστο του 2014, στο ξενοδοχείο  Golden Age, και θα ακολουθήσουν κι άλλες σχετικές εκδηλώσεις.Το βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί σε 17 γλώσσες.***Μια διάσημη μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ «ακολούθησε» τους αποφοίτους του για πολλά χρόνια στη ζωή τους. Η μελέτη κράτησε πάνω από τριάντα χρόνια. Μετά από τριάντα χρόνια ανακάλυψαν ότι οι πιο πετυχημένοι απόφοιτοι ήταν εκείνοι που είχαν συγκεκριμένους στόχους στη ζωή τους, μάλιστα ιδιαίτερα επιτυχημένοι ήταν αυτοί  που είχαν θέσει τους στόχους τους γραπτώς. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι στόχοι κάνουν τη διαφορά. Όνειρα και στόχους έχουμε όλοι, αλλά πώς γίνονται πραγματικότητα; Πώς μπορούμε να πετύχουμε  αυτούς τους στόχους; Ο Arte Maren έρχεται τώρα να μας δείξει το πώς, με το βιβλίο του «Το Α και το Ω της Διοίκησης: Πώς να Πετυχαίνεις τους Στόχους Σου».Το βιβλίο θα μας οδηγήσει βήμα βήμα στη δημιουργία του καινοτόμου διοικητικού εργαλείου που ονομάζεται διαχειριστική κλίμακα. Θα ανακαλύψουμε  τους ζωτικούς παράγοντες του συντονισμού και της εναρμόνισης. Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε και να επεμβαίνουμε  σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό σε σχέση με τη διοίκηση της επιχείρησής μας και τις καταστάσεις της ζωής επίσης. Το αποτέλεσμα θα είναι να λάβουμε περισσότερη ανταπόδοσηγια την ενέργεια που θα επενδύσουμε προσωπικά. Με μια πλήρως εναρμονισμένη επιχείρηση, οικογένεια και προσωπική ζωή, γίνεσαι μια ασταμάτητη μηχανή ισχύος.
Εκδόσεις  Ανοδική Πορεία, Λ. Αλεξάνδρας 215, 1152, ΑθήναΤηλ.: 210 6427130Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα για το υλικό που απέστειλε στο blog.

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:54 am


Πύργος News: «Διήμερο ενημέρωσης για τις αντλίες θερμότητας – Open Days Σεπτέμβριος 2014 » Olympic Engineering & Consulting – Σιδηροκαστρίτης Ζώης

Olympic Engineering & Consulting – Σιδηροκαστρίτης ΖώηςΘέμα «Διήμερο ενημέρωσης για τις αντλίες θερμότητας – Open Days Σεπτέμβριος 2014 » Η εταιρεία Olympic Engineering & Consulting – Σιδηροκαστρίτης Ζώης, θέλει να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στο διήμερο ενημέρωσης για τις αντλίες θερμότητας που διεξήχθη  στα γραφεία της στο Πύργο Ηλείας (Αρχιμήδους 5 – όπισθεν ΔΕΗ), στις 12 & 13 Δεκεμβρίου 2014.-
-
Προβλήθηκαν βίντεο που απεικόνιζαν την λειτουργία των αντλιών θερμότητας, καθώς και ζωντανή επίδειξη εγκατεστημένης αντλίας.Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Σιδηροκαστρίτης Ζώης, απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο οι αντλίες θερμότητας επιτυγχάνουν μείωση στα έξοδα θέρμανσης κατά 50% με 80%, αποτελώντας τον πιο οικονομικό τρόπο θέρμανσης
Οι μηχανικοί της εταιρείας σας περιμένουν καθημερινά για να σας εξυπηρετήσουν από τις 09:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00 και να σας προτείνουν την καταλληλότερη λύση που να ταιριάζει στις ανάγκες του χώρου σας.
Ένα ιδιαίτερο «ευχαριστώ» ανήκει σε όσες και όσους συνέβαλαν στην ενημέρωση του κοινού και την επιτυχημένη διοργάνωση.

 Με εκτίμηση
Σιδηροκαστρίτης Ζώης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Αρχιμήδους 5 (όπισθεν ΔΕΗ), Πύργος, 27100, Ηλεία
2621026907 / www.oleng.eu / [email protected]

Δημοσιεύθηκε στις 18 December 2014 | 4:48 am
Translate:
Copyright © 2010-2014 FreeList.gr - Ελλάδα
Επικοινωνήστε μαζί μας στο Email: